Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X

Được đăng lên bởi tdtan2008
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X

Phần I: Cơ sở vẽ và thiết kế trên MastercamX
Mastercam cung cấp cho bạn các công cụ vẽ linh hoạt. Con trỏ và chuột là công
cụ vẽ của bạn và menu lệnh Creat là công cụ tạo hình của bạn. Mastercam cũng
cung cấp cho bạn nhiều lệnh CAD khác để tạo cho công việc của bạn dễ dàng
hơn.
Các đề mục dưới đây cho bạn các công cụ vẽ cơ sở.
- Sử dụng dải thanh autoCursor.
- Công cụ lựa chọn đối tượng.
- Công cụ thiết đặt thuộc tính đối tượng.
- Công cụ thiết đặt cao độ Z.
- Công cụ làm việc với chế độ vẽ 2D và 3D.
- Công cụ thiết đặt mặt phẳng vẽ/khung nhìn/hệ tọa độ UCS.
1-

Sử dụng thanh công cụ autoCursor.
Bất cứ khi nào bạn kích hoạt một lệnh vẽ thanh công cụ cũng cho bạn biết vị trí
chuột hiện hành của bạn hoặc bạn có thể bạn nhập tọa độ điểm thông qua thanh
công cụ này.

- Lựa chọn x,y,z cho phép bạn nhập tọa độ điểm.
: cho phép bạn
- Lựa chọn
nhập tọa độ điểm đơn thuần
(VD 20,3,5)
- Lựa chọn
: cho phép bạn
thiết lập chế độ truy bắt điểm tự
động.

- Lựa chọn
: Lựa chọn
này cho phép bạn chọn 1 lệnh
truy bắt điểm.
2-

Sử dụng phím nóng.


1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X
+ Kết hợp phím Alt Và chuột giữa cho phép bạn xoay đối tượng trên màn
hình nếu như trong tùy chọn Configuration bạn chọn như hinh dưới đây.

+ Phím chuột giữa cho phép bạn xê dich đối tượng vẽ trên màn hình.
+ Phim ALT+T : cho phép bạn ẩn hiện đường dụng cụ
+ Phím ALT+S : thay đổi hiển thị đối tượng vẽ dưới dạng bề mặt và dạng
khung dây.
3-

Công cụ lựa chọn đối tượng
- Nếu bạn lựa chọn một lệnh đặc biệt của Mastercan cho một đối tượng khối.
thanh công cụ lựa chọn thông thường được kích hoạt

- Nếu không có các khối đặc trong tệp của bạn, chế độ lựa chọn khối sẽ không
được hiển thị, bạn có thể sử dụng các tùy chọn lựa chọn thông thường2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X

- Tùy chọn lựa chọn đối tượng.

4-

Thanh công cụ lệnh thiết đặt thuộc tính.
Tất cả các đối tượng Mastercam đều có các thuộc tính cơ bản, các thuộc tính có
thể bao gồm.
+ Màu.
+ Kiểu điểm.
+ Kiểu đường và bề rộng.
+ Lớp.

Trong đề mục này chúng ta sẽ nghiên cứu về
+ Thiết đặt thuộc tính cho đối tượng mới.


3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X
+ Thay đổi thuộc tính đối tượng.
a- Thiết đặt thuộc tính cho đối tượng mới.
Bạn có thể thiết đặt thuộc tính cho đối tượng mới bằng một vài cách.
- Sử dụng đối tượng đã có trên bản vẽ để đặt thuộc tính màu, đường, điểm và
lớp.
+ Ấn ALT+X và lự...
Tài liu hướng dn s dng phn mm MasterCam X
Phn I: Cơ s v và thiết kế trên MastercamX
Mastercam cung cp cho bn các công c v linh hot. Con tr và chut là công
c v ca bn và menu lnh Creat là công c to hình ca bn. Mastercam cũng
cung cp cho bn nhiu lnh CAD khác để to cho công vic ca bn d dàng
hơn.
Các đề mc dưới đây cho bn các công c v cơ s.
- S dng di thanh autoCursor.
- Công c la chn đối tượng.
- Công c thiết đặt thuc tính đối tượng.
- Công c thiết đặt cao độ Z.
- Công c làm vic vi chế độ v 2D và 3D.
- Công c thiết đặt mt phng v/khung nhìn/h ta độ UCS.
1-
S dng thanh công c autoCursor.
Bt c khi nào bn kích hot mt lnh v thanh công c cũng cho bn biết v trí
chut hin hành ca bn hoc bn có th bn nhp ta độ đim thông qua thanh
công c này.
- La chn x,y,z cho phép bn nhp ta độ đim.
- La chn
: cho phép bn
nhp ta độ đim đơn thun
(VD 20,3,5)
- La chn
: cho phép bn
thiết lp chế độ truy bt đim t
động.
- La chn
: La chn
này cho phép bn chn 1 lnh
truy bt đim.
2-
S dng phím nóng.
www.bkmech.com.vn
1
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X - Người đăng: tdtan2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCam X 9 10 490