Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật: LAB. 09 HÀM BĂM - BẢNG BĂM

Được đăng lên bởi phuong-le-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7365 lần   |   Lượt tải: 52 lần
LAB. 09
HÀM BĂM - BẢNG BĂM
MỤC TIÊU
Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể:




Hiểu và sử dụng bảng băm.
Xây dưng được hàm băm.
Hiểu và vận dụng các thuật toán xử lý đụng độ.

THỜI GIAN THỰC HÀNH
Từ 120phút-240phút

1. KHÁI NIỆM VỀ HASH
Vấn đề: Cho trước một tập S gồm các phần tử được đặc trưng bởi giá trị khoá. Trên giá trị các khoá
này có quan hệ thứ tự. Tổ chức S như thế nào để tìm kiếm 1 phần tử có khoá k cho trước có độ phức
tạp ít nhất trong giới hạn bộ nhớ cho phép?
Ý tưởng: Biến đổi khoá k thành một số (bằng hàm hash) và sử dụng số này như là địa chỉ để tìm
kiếm trên bảng dữ liệu.

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
HCMUS 2010

Trang

2. ĐỊNH NGHĨA HÀM BĂM

1

Ví dụ:

Định nghĩa: là hàm biến đổi khoá k của phần tử thành địa chỉ trong bảng băm.
Ví dụ: H(k) = k mod M.
Tổng quát về phép biến đổi khoá: Là 1 ánh xạ thích hợp từ tập các khoá U vào tập các địa chỉ A.
H: U → A
K → a = h(k)
Tập các giá trị khoá (U) có thể lớn hơn rất nhiều so với số khoá thực tế (K).
Ví dụ: Quản lý danh sách của 1000 sinh viên, MSSV gồm 7 chữ số.
Như vậy sẽ có U = 107 khoá so với K = 1000.

Bảng băm rất thích hợp cho các bài toán “từ điển (dictionary)”. Các bài toán dạng này chỉ chủ yếu
sử dụng hai thao tác: chèn (insert) và tìm kiếm (search).
3. XÂY DỰNG HÀM BĂM
3.1 Hàm băm cơ bản

Bài toán: Cho một mảng các số nguyên U có M phần tử. U chính là bảng băm. Có k khoá cũng là
các số nguyên, mỗi khoá được lưu vào bảng băm sử dụng công thức tính modulo (H(k) = k mod M).
Sau đó nhập một giá trị khoá, in ra giá trị tương ứng.
Nhiệm vụ: giúp hiểu một cách cơ bản về bảng băm, hàm băm.

Xây dựng hàm băm.
Xây dựng hàm khởi tạo các giá trị cho bảng băm sử dụng hàm băm ở trên.
Nhập khoá cần tìm, cũng dùng hàm băm ở trên.

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
HCMUS 2010

Trang

-

2

Cách thực hiện:

Code mẫu:
#include <stdio.h>
int Hash(int k, int M)
{
if (M == 0)
return 0;
return (k % M);
}
void InitHash(int *&U, int M)
{
int K[5] = {1,2,4,6,9};
int i, pos;
for(i = 0; i < M; i++)
U[i] = 0;
for(i = 0; i < 5; i++)
{
pos = Hash(K[i], M);
U[pos] = K[i];
}
}
int main(int argc, char* argv[])
{
int M = 10;
int *U = new int[M];
int pos;
InitHash(U, M);
int x;
printf("Nhap khoa tim kiem: ");
scanf("%d", &x);
pos = Hash(x, M);
if (U[pos] == 0){
printf("Khong tim thay khoa trong bang bam\n");
}
else{
printf("Gia tri phan tu can tim kiem: %d\n", U[pos]);
}
return 0;
}

1. Biên dịch và chạy chương trình trên
2. Hãy chỉ ra công thức...
Tài liu hưng dn thc hành môn Cu trúc d liu và gii thut
HCMUS 2010
Trang 1
LAB. 09
HÀM BĂM - BNG BĂM
MC TIÊU
Hoàn tt bài thc hành này, sinh viên có th:
Hiu và s dng bảng băm.
Xây dưng được hàm băm.
Hiu và vn dng các thut toán x lý đụng độ.
THI GIAN THC HÀNH
T 120phút-240phút
1. KHÁI NIM V HASH
Vấn đề: Cho trước mt tp S gm các phn t được đặc trưng bi giá tr khoá. Trên giá tr các khoá
này có quan h th t. T chức S như thế nào để tìm kiếm 1 phn t có khoá k cho trước có độ phc
tp ít nht trong gii hn b nh cho phép?
Ý tưởng: Biến đổi khoá k thành mt s (bng hàm hash) s dng s này như địa ch để tìm
kiếm trên bng d liu.
Ví d:
2. ĐỊNH NGHĨA HÀM BĂM
Tài liệu hướng dẫn thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật: LAB. 09 HÀM BĂM - BẢNG BĂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật: LAB. 09 HÀM BĂM - BẢNG BĂM - Người đăng: phuong-le-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật: LAB. 09 HÀM BĂM - BẢNG BĂM 9 10 170