Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản trị cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Nguyên Thảo, Vũ Giang Nam

Tài liệu hướng dẫn thực hành

HQTCSDL

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
HỆ QUẢN TRỊ CSDL

Các phương thức khóa và các mức cô lập
Các phương thức khóa: ............................................................................................... 2
1.1.
Khái niệm đơn vị dữ liệu: ................................................................................... 2
1.2.
Tại sao lại cần các phương thức khóa? ............................................................... 2

Mất dữ liệu cập nhật (Lost update) ..................................................................... 2

Đọc dữ liệu chưa commit (Uncommitted data, Dirty read) ................................ 3

Thao tác đọc không thể lặp lại (Unrepeatable data) ........................................... 3

Bóng ma (Phantom) ............................................................................................ 3
1.3.
Các phương thức khóa cơ bản: ........................................................................... 3
1.3.1.
Shared Locks (S) ......................................................................................... 3
1.3.2.
Exclusive Locks (X) ................................................................................... 3
1.3.3.
Update Locks (U) ........................................................................................ 4
1.3.4.
Tóm tắt ........................................................................................................ 4
2. Mức cô lập: ................................................................................................................. 5
2.1.
Các mức cô lập.................................................................................................... 5
2.1.1.
Read Uncommitted ..................................................................................... 5
2.1.2.
Read Committed ......................................................................................... 5
2.1.3.
Repeatable Read.......................................................................................... 6
2.1.4.
Serializable .................................................................................................. 6
2.2.
Ví dụ: .................................................................................................................. 7
2.2.1.
Ví dụ 1......................................................................................................... 7
Trường hợp 1 .....................................
Phạm Nguyên Thảo, Vũ Giang Nam
Tài liệu hướng dẫn thực hành HQTCSDL
Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT ĐH KHTN - 1 -
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
Các phương thc khóa và các mc cô lp
1. Các phương thức khóa: ............................................................................................... 2
1.1. Khái niệm đơn vị dữ liệu: ................................................................................... 2
1.2. Tại sao lại cần các phương thức khóa? ............................................................... 2
Mất dữ liệu cập nhật (Lost update) ..................................................................... 2
Đọc dữ liệu chưa commit (Uncommitted data, Dirty read) ................................ 3
Thao tác đọc không thể lặp lại (Unrepeatable data) ........................................... 3
Bóng ma (Phantom) ............................................................................................ 3
1.3. Các phương thức khóa cơ bản: ........................................................................... 3
1.3.1. Shared Locks (S) ......................................................................................... 3
1.3.2. Exclusive Locks (X) ................................................................................... 3
1.3.3. Update Locks (U) ........................................................................................ 4
1.3.4. Tóm tắt ........................................................................................................ 4
2. Mức cô lập: ................................................................................................................. 5
2.1. Các mức cô lập .................................................................................................... 5
2.1.1. Read Uncommitted ..................................................................................... 5
2.1.2. Read Committed ......................................................................................... 5
2.1.3. Repeatable Read.......................................................................................... 6
2.1.4. Serializable .................................................................................................. 6
2.2. Ví dụ: .................................................................................................................. 7
2.2.1. Ví dụ 1......................................................................................................... 7
Trường hợp 1 .............................................................................................................. 7
Trường hợp 1a ............................................................................................................. 7
Trường hợp 1b ............................................................................................................ 8
Trường hợp 2 .............................................................................................................. 8
2.2.2. Ví dụ 2......................................................................................................... 9
Trường hợp 1a ............................................................................................................. 9
Trường hợp 1b ............................................................................................................ 9
Trường hợp 2 ............................................................................................................ 10
2.2.3. Ví dụ 3....................................................................................................... 10
Trường hợp 1 ............................................................................................................ 11
Trường hợp 2 ............................................................................................................ 11
Trường hợp 2b .......................................................................................................... 12
3. Chỉ định Khoá trực tiếp trong từng lệnh ................................................................... 13
3.1. Ý nghĩa .............................................................................................................. 13
3.2. Cú pháp : ........................................................................................................... 13
3.3. Một số chế độ khóa SQL Server cung cấp :...................................................... 13
3.4. Những tài nguyên có thể được lock: ................................................................. 14
3.5. Bài tập : ............................................................................................................. 15
4. Deadlock : ................................................................................................................. 16
Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản trị cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản trị cơ sở dữ liệu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản trị cơ sở dữ liệu 9 10 227