Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỘN THƯ CHO WORD 2007-2010 (MAIL MERGE)

Được đăng lên bởi Bảo Nguyễn Quốc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN
CHI ĐOÀN CÁN BỘ
*******

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỘN THƯ
CHO WORD 2007-2010 (MAIL MERGE)

Trình bày: Ths. Trần Thị Hoàng Yến

Hà Nội tháng 1/2013

MỤC LỤC .............................................................................................................................................. 2
GIỚI THIỆU ........................................................................................................................................... 3
PHẦN 1: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TRỘN THƯ ............................................................................ 4
Bước 1: Lựa chọn văn bản ...................................................................................................................... 4
Bước 2: Lựa chọn dữ liệu kết nối ........................................................................................................... 5
Bước 3: Chèn dữ liệu vào văn bản .......................................................................................................... 6
Bước 4: Xem lại văn bản trước khi hoàn thiện quá trình trộn thư .......................................................... 7
Bước 5: Hoàn thiện quá trình trộn thư (mail merge) .............................................................................. 7
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỘN THƯ (MERGING LETTERs) .................................... 7
Bước 1: Chọn văn bản (ví dụ thư cảm ơn đối tác tài trợ)........................................................................ 7
Bước 2: Chọn dữ liệu kết nối (ví dụ danh sách đối tác tham dự Lễ kỷ niệm) ........................................ 8
Bước 3: Chèn dữ liệu vào văn bản (ví dụ chèn họ và tên; Chức danh)................................................... 8
Bước 4: Xem lại văn bản trước khi in ..................................................................................................... 9
Bước 5: In văn bản .................................................................................................................................. 9
PHẦN 3: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỘN BÌ THƯ (MERGING ENVELOPES) ....................... 10
Bước 1: Chọn văn bản........................................................................................................................... 10
Bước 2: Chọn dữ liệu kết nối (ví dụ danh sách đối tác tham dự Lễ kỷ niệm) ...................................... 11
Bước 3: Chèn dữ liệu vào văn bản (ví dụ chèn họ và tên; địa chỉ người nhận, gửi) ................................
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T - ĐHQGHN
CHI ĐOÀN CÁN B
*******
TÀI LIU NG DN TRỘN THƯ
CHO WORD 2007-2010 (MAIL MERGE)
Trình bày: Ths. Trn Th Hoàng Yến
Hà Ni tháng 1/2013
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỘN THƯ CHO WORD 2007-2010 (MAIL MERGE) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỘN THƯ CHO WORD 2007-2010 (MAIL MERGE) - Người đăng: Bảo Nguyễn Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỘN THƯ CHO WORD 2007-2010 (MAIL MERGE) 9 10 862