Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu khảo sát chương trình quản lí thư viện

Được đăng lên bởi Đỗ Tuấn Kiệt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP GIỚI THIỆU NGHÀNH
HOMEWORK 2
1.

Giới thiệu hệ thống quản lý thư viện TCSOFT-LIB:
- Để tiết kiệm thời gian, kinh phí cũng như sức lực khi phải ghi thông tin
lên giấy tờ để lưu trữ và quản lý. Công ty TNHH Thương Mại và Phát
Triển Công Nghệ Phần Mềm TCSOFT đã cho ra đời sản phẩm Phần mềm
quản lý thư viện điện tử (TCSOFT-LIB), nhằm phục vụ cho công cuộc tin
học hóa, hiện đại hóa hệ thống thư viện.

Các phân hệ biên mục quản lý trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT- LIB

2.

Lợi ích của phần mêm quản lý thư viện TCSOFT-LIB:
- Đối với nhà quản lý:
 TCSOFT-LIB là công cụ có tính quản lý cao, giúp nhà quản lý có thể
tự điều chỉnh, bổ xung và quản lý hiệu quả nguồn tài liệu.
 Giúp nhà quản lý tổ chức, sắp xếp tài nguyên sách trong thư viện
một cách khoa học và có trât tự.
 Đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng thông tin của bạn đọc.

Phân tích số liệu và đưa ra báo cáo cần thiết về hoạt động của thư
viện, giúp tạo lập được kế hoạch hoạt động cũng như kế hoạch tài
chính hợp lý.
- Đối với cán bộ thư viện:
 Quản lý tốt các ấn phẩm, tài sản của thư viện.
 Tự động hóa các khâu xử lý nghiệp vụ từ đơn giản đến phức tạp.
 Hỗ trợ tìm kiếm đa dạng, nhanh chóng, chính xác, kịp thời.
 Tại lập phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, suất cao.
- Đối với bạn đọc:
 Dễ dàng tiếp cận, khai thác tối đa nguồn tài nguyên của thư viện
để phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
 Hỗ trợ tìm kiếm đa dạng, nhanh chóng, chính xác, kịp thời.
- Lợi ích khác:
 Phần mềm thực sự góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện.
 Tạo nguyên tắc bảo mật an toàn, có sự kiểm soát và tính khoa học
khi lưu trữ, tránh mất mát dữ liệu.
Tính năng kĩ thuật của phần mềm quản lý:


3.

Phần mềm được thiết kế theo hướng mở, cho phép nâng cấp và cập nhật thêm các tính
năng sử dụng mới trong tương lai khi có phát sinh nhu cầu.
- Hỗ trợ sử dụng tiếng Việt theo chuẩn Unicode.
- Tương thích với các browser Internet.
- Tính năng bảo mật cao trên Internet.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLserver với ưu điểm: hiện đại, linh hoạt, đặc biệt có độ
bảo mật, an toàn cao.
- Website tương thích và chạy trên các loại Server chuẩn của Linux và Window
Bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế, mã hoá dữ liệu, chế độ lưu trữ back-up dữ liệu thường xuyên.
-

TCSOFT áp dụng công nghệ và giải pháp kỹ thuật hiện đại để phần mềm đạt những yêu
cầu sau:
- Tốc độ truy cập nhanh, hoạt động ổn định, bảo mật tốt.
- Dễ dàng nâng cấp, mở rộng.
- Quản lý, cập nhật thông tin đơn giản, dễ sử dụng.

4.

Chức năng hệ thống quản lý thư việ...
BÀI TẬP GIỚI THIỆU NGHÀNH
HOMEWORK 2
 Giới thiệu hệ thống quản lý thư viện TCSOFT-LIB:

 !"#$%&'(#)*!+,--+./0&'12
+$*,13/4+*567+"89$":134
(#)&";<+*567+=>?@AB&B9#C
DE"0EF&

Các phân hệ biên mục quản lý trong Phần mềm quản lý thư viện TCSOFT- LIB
G Lợi ích của phần mêm quản lý thư viện TCSOFT-LIB:
Đối với nhà quản lýH
+*567+=>?'BEI(#)9J'(#)E
"4#KLMN#&'(#)#(##O'#
PJ'(#)MQN'#!2$9&
C29D&'E$R
22N2#3#&'STL0"D
Tài liệu khảo sát chương trình quản lí thư viện - Trang 2
Tài liệu khảo sát chương trình quản lí thư viện - Người đăng: Đỗ Tuấn Kiệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệu khảo sát chương trình quản lí thư viện 9 10 184