Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lập trình APT

Được đăng lên bởi Nguyen Tien Thanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trường ĐHBK Hà nội
Phòng TN CAD/CAM-CNC

Nguyễn Huy Ninh
Email: cam@mail.hut.edu.vn

1. Ngôn ngữ lập trình tự động APT
…………………………………………….
1.1 Quá trình xử lý dữ liệu gia công với ngôn ngữ lập trình APT

1

Trường ĐHBK Hà nội
Phòng TN CAD/CAM-CNC

Nguyễn Huy Ninh
Email: cam@mail.hut.edu.vn
Bản vẽ chi tiết

Người lập trình

Chương trình nguồn

Máy tính
Bộ tiền xử lý

Chương trình xử lý hình học
(Tạo ra Profile file)
Dữ liệu dao
Dữ liệu phôi
……………

Chương trình xử lý công nghệ
(Tạo ra CLfile)

Dữ liệu máy NC,
CNC
Dữ liệu điều khiển
……………

Bộ hậu xử lý
Chương trình xử lý thích hợp với máy
NC, CNC

NC program

Băng đột lỗ
Đĩa mềm
Đĩa CD

Phiếu công nghệ
Phiếu tiến trình CN
Sơ đồ nguyên công

Máy NC, CNC
2. Các từ lệnh APT:
2.1. Các câu lệnh hình học:

2

Trường ĐHBK Hà nội
Phòng TN CAD/CAM-CNC

Nguyễn Huy Ninh
Email: cam@mail.hut.edu.vn

Khởi tạo đặc trưng hình học bằng chương trình đòi hỏi liệt kê và thực hiện
tất cả việc khai báo các đối tượng của thực thể đó. Sự lựa chọn này, luôn có
sẵn trong các gói phần mềm CAD/CAM, là một sự tùy chọn cho những
chương trình liên quan như AUTOCAD, CADKEY, UNIGRAPHICS và
CADAM. Chức năng của những chương trình đó là dựa hoàn toàn vào việc
viết chương trình để vẽ những đối tượng thiết kế. Trong trường hợp mà đối
tượng được vẽ bằng tay, chúng ta cần phải khai báo nó và viết chương trình
CAD phù hợp để có thể tái tạo nó. Nó cho phép chúng ta lưu trữ và thay đổi
bản vẽ khi cần. Ngôn ngữ lập trình của CAD thường bỏ qua những thao tác
vẽ mà nói với máy tính để nó vẽ chính xác cái gì và ở vị trí nào mà không
gặp lỗi thiết bị do dung sai khác nhau khi sử dụng chuột hay joystick.
Lợi ích của việc mô tả hình học bằng chương trình tương tự như lập
trình sử dụng ngôn ngữ bậc cao. Nó bao gồm:
1. Sử dụng những tên biến. (Những thực thể có thể được thay đổi bằng
việc thay đổi những giá trị của các biến này, thay vì việc xoá những
thực thể đó và vẽ những thực thể khác vào chỗ vừa xóa).
2. Có thể tạo ra những chương trình con tại những chỗ cần lặp lại bản vẽ
của những đối tượng giống nhau.
3. Dễ dàng điều khiển sự gán thực thể qua tên biến.
4. Dễ dàng kết hợp với phần mềm phân tích. Khởi tạo hình học bằng
chương trình tạo nên cơ sở để xây dựng các chương trình tiền xử lí và
hậu xử lí trong các gói phần mềm CAD/CAM cũng như phân tích phần
tử hữu hạn và gia công có sự trợ giúp của máy tính.
Các câu lệnh hình học bao gồm việc tạo ra những thực thể như điểm,
đường thẳng, đường tròn, mặt phẳng, trụ, elip, mặt côn, và cầu. Có một số
phương pháp...
Trường ĐHBK Hà nội Nguyễn Huy Ninh
Phòng TN CAD/CAM-CNC Email: cam@mail.hut.edu.vn
1. Ngôn ngữ lập trình tự động APT
…………………………………………….
1.1 Quá trình xử lý dữ liệu gia công với ngôn ngữ lập trình APT
1
Tài liệu lập trình APT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lập trình APT - Người đăng: Nguyen Tien Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài liệu lập trình APT 9 10 111