Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu lập trình C

Được đăng lên bởi pqtung
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 1. Mở đầu

Chương này giói thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng
những ví dụ đơn giản đế trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch
chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng
sẽ được tháo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm lập trình.

Lập trình
Máy tính số là một công cụ để giải quyết hàng loạt các bài toán lớn. Một lời giải cho một
bài toán nào đó được gọi là một giải th u ậ t (algorithm); nó mô tá một chuồi các bước cần
thực hiện đế giải quyết bài toán. Một ví dụ đơn giản cho một bài toán vả một giải thuật có
thể là:
Bài toán: sắp xếp một danh sách các số theo thứ tự tăng dần.
G iải thuật:G iả sử danh sách đã cho là listl ; tạo ra một danh sách rỗng, list2,
để lưu danh sách đã sắp xếp. Lặp đi lặp lại công việc, tìm số nhỏ nhất trong
listl, xóa nó khỏi listl, và thêm vào phần tử kế tiếp trong danh sách list2, cho
đến khi lỉstl là rỗng.
Giải thuật được diễn giải bằng các thuật ngữ trừu tượng mang tính chất dề hiểu. Ngôn
ngữ thật sự được hiểu bởi máy tính là ngôn ngữ máy. Chương trình được diễn đạt bằng
ngôn ngữ máy được gọi là có thể thực thi. Một chương trình được viết bằng bất kỳ một
ngôn ngừ nào khác thì trước hết cần được dịch sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể
hiếu và thực thi nó.
Ngôn ngữ máy cực kỳ khó hiểu đối với lập trình viên vì thế họ không thể sử dụng
trực tiếp ngôn ngữ máy đế viết chương trình. Một sự trừu tượng khác là ngôn ngữ
assembly. Nó cung cấp những tên dỗ nhớ cho các lệnh và một ký hiệu dễ hiếu hơn cho
dữ liệu. Bộ dịch được gọi là assembler chuyển ngôn ngữ assembly sang ngôn ngừ máy.
Ngay cả những ngôn ngữ assembly cũng khó sử dụng. Những ngôn ngữ cấp cao
như C++ cung cấp các ký hiệu thuận tiện hon nhiều cho việc thi hành các giải thuật.
Chúng giúp cho các lập trình viên không phải nghĩ nhiều về các thuật ngữ cấp thấp, và
giúp họ chỉ tập trung vào giải thuật. T rìn h biên dịch (compiler) sè đảm nhiệm việc dịch
chương trình viết bằng ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ assembly. Mã assembly được
tạo ra bởi trình biên dịch sau đó sẽ được tập hợp lại đế cho ra một chương trình có thể
thực thi.

Chương 1: Mở đầu

1

1.1. Một chưong trình C++ đon giản
Danh sách 1.1 trình bày chương trình C++ đầu tiên. Chương trình này khi
chạy sẽ xuất ra thông điệp Hello World.
Danh sách 1.1
1 #inđude <iostream.h>
2 int main (void)
3 {
co u t« "Hello World'll";
4
5 1_________ ___________
Chú giải
1

Hàng này sử dụng chỉ thị tiền xử...
Chương 1. M đầu
Chương này gi thiu nhng phn cơ bn ca mt chương trình C++. Cng ta sử dụng
nhng ví dụ đơn gin đế trình bày cấu tc c chương trình C++ và ch thc biên dịch
chúng. Các khái nim cơ bn nhưhng, biến, và vic u tr chúng trong b nh cũng
sẽ đưc tháo lun trong chương này. Sau đây mt đc t b v khái nim lập trình.
Lập trình
Máy nh số là mt công cụ để giải quyết hàng lot các bài toán lớn. Một lời gii cho mt
bài toán nào đó đưc gi mt giải thut (algorithm); nó mô tá mt chuồi c bưc cần
thc hin đế gii quyết i toán. Một ví d đơn giản cho mt bài toán v một giải thut
th :
Bài toán: sp xếp mt danh sách c s theo th t ng dần.
Giải thut:Gi s danh sách đã cho listl; tạo ra mt danh sách rng, list2,
đ u danh sách đã sắp xếp. Lp đi lặp lại công vic, tìm số nhnht trong
listl, xóa nó khi listl, và thêm vào phn t kế tiếp trong danh ch list2, cho
đến khi lstl rỗng.
Giải thut đưc diễn giải bng các thut ng tru ng mang nh cht dề hiểu. Ngôn
ng tht sự được hiểu bi máy nh ngôn ng máy. Chương trình đưc diễn đt bng
ngôn ng máy đưc gi th thc thi. Mt chương trình được viết bng bt k mt
ngôn ng o khác thì trưc hết cần đưc dịch sang ngôn ng máy đ máy nh th
hiếu và thực thi nó.
Ngôn ng máy cực k khó hiểu đi vi lập trình vn vì thế họ không thể s dụng
trc tiếp ngôn ng máy đế viết chương tnh. Mt s tru ng khác là ngôn ng
assembly. Nó cung cấp nhng tên dnh cho c lnh và một ký hiệu dễ hiếu hơn cho
d liệu. B dịch đưc gi assembler chuyn ngôn ng assembly sang ngôn ng y.
Ngay c nhng ngôn ng assembly cũng khó s dụng. Nhng ngôn ng cấp cao
như C++ cung cấp các ký hiệu thuận tin hon nhiu cho việc thi hành các gii thuật.
Cng gp cho c lập trình viên không phi nghĩ nhiều vcác thut ng cp thp, và
giúp h chỉ tập trung vào giải thut. Trình biên dch (compiler) đm nhim vic dch
chương trình viết bng ngôn ng cấp cao sang ngôn ng assembly. Mã assembly được
tạo ra bi trình biên dịch sau đó sẽ đưc tập hp lại đế cho ra mt chương tnh th
thc thi.
Chương 1: M đu 1
tài liệu lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu lập trình C - Người đăng: pqtung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
tài liệu lập trình C 9 10 572