Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu lập trình C

Được đăng lên bởi Từ Tiến
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học tập

Môn: Lập trình C

Một sô lỗi biên dịch (Compile – time Errors)
thường gặp trong C
-----o0o----STT

Thông báo lỗi gốc

Ý nghĩa

1

( expected

2

) expected

3

, expected

4

{ expected

5

} expected

6

286/287 instructions not enabled

Tập lệnh của bộ Vi xử lí 80286 và bộ xử lí toán
học chưa ñược kích hoạt.
Vào Options/Compiler/Advanced Code
generation… ñể ñiều chỉnh lại

7

Ambiguity between 'function1' and
'function2'

2 hàm function1 và function2 giống nhau, không
thể phân biệt ñược.

8

Array bounds missing ]

Thiếu dấu ñóng ngoặc ] khi truy xuất ñến các
phần tử của mảng

9

Array must have at least one element

Khi khai báo mảng phải có ít nhất 1 phần tử. Xảy
ra khi khai báo mảng mà SPT tối ña là âm hoặc
bằng 0.

10

Array size too large

Kích thước của mảng quá lớn, vượt quá dung
lượng vùng nhớ quy ước là 64K

11

Bit field cannot be static

Kiểu dữ liệu bit field không thể có kiểu static

12

Bit field too large

Kích thước của bit field quá lớn

13

Bit fields must be signed or unsigned int

Kiểu dữ liệu của bit field phải là số nguyên

14

Bit fields must contain at least one bit

Kích thước của mỗi bit field phải ≥ 1 bit

15

Body already defined for this function

Hàm ñã ñược ñịnh nghĩa rồi. Lỗi xảy ra khi ta viết
phần thân của một hàm nào ñó ≥ 2 lần

16

Call of nonfunction

Câu lệnh gọi hàm của ta là sai. Tên hàm mà ta gọi
có thể là một tên kiểu/hằng/biến,…

17

Cannot call 'main' from within the
program

Không thể gọi thực hiện hàm main() trong chương
trình, vì ñây là một hàm ñặc biệt, tự ñộng thực
hiện 1 lần trong mỗi lần chạy CT.

18

Cannot cast from 'type1' to 'type2'

Không thể ép kiểu dữ liệu từ kiểu 1 sang kiểu 2

19

Cannot convert 'type1' to 'type2'

Không thể chuyển ñổi kiểu dữ liệu từ kiểu 1 sang
kiểu 2

20

Cannot initialize 'type1' with 'type2'

Không thể khởi gán dữ liệu thuộc kiểu 2 cho biến
thuộc kiểu 1

21

Cannot modify a const object

Không thể thay ñổi giá trị của một hằng số. Xảy ra
khi ta thực hiện phép gán giá trị mới cho 1 hằng

22

Case outside of switch

Lệnh CASE nằm bên ngoài SWITCH

Người biên soạn: Nguyễn Trần Thi Văn

Thiếu dấu …
Các lỗi này thường xảy ra khi ta sơ sót, dẫn ñến
thiếu các dấu mở hoặc ñóng ngoặc.

Trang 1

Tài liệu học tập

Môn: Lập trình C

23

Case statement missing :

Lệnh CASE thiếu dấu 2 chấm (:)

24

Character constant must be one or two
characters long

Kích thước của hằng kí tự không ñúng. Xảy ra khi
ta ghi một chuỗi dài các kí tự vào giữa cặp dấu
nháy ñơn ‘’

25

Com...
Tài liu hc tp Môn: Lp trình C
Người biên son: Nguyn Trn Thi Văn Trang 1
Mt sô li biên dch (Compile – time Errors)
thường gp trong C
-----o0o-----
STT
Thông báo li gc Ý nghĩa
1
( expected
Thiếu du …
Các li này thường xy ra khi ta sơ sót, dn ñến
thiếu các du m hoc ñóng ngoc.
2
) expected
3
, expected
4
{ expected
5
} expected
6
286/287 instructions not enabled Tp lnh ca b Vi x lí 80286 và b x lí toán
hc chưa ñược kích hot.
Vào Options/Compiler/Advanced Code
generation… ñể ñiu chnh li
7
Ambiguity between 'function1' and
'function2'
2 hàm function1 và function2 ging nhau, không
th phân bit ñược.
8
Array bounds missing ] Thiếu du ñóng ngoc ] khi truy xut ñến các
phn t ca mng
9
Array must have at least one element Khi khai báo mng phi có ít nht 1 phn t. Xy
ra khi khai báo mng mà SPT ti ña là âm hoc
bng 0.
10
Array size too large Kích thước ca mng quá ln, vượt quá dung
lượng vùng nh quy ước là 64K
11
Bit field cannot be static Kiu d liu bit field không th có kiu static
12
Bit field too large Kích thước ca bit field quá ln
13
Bit fields must be signed or unsigned int Kiu d liu ca bit field phi là s nguyên
14
Bit fields must contain at least one bit Kích thước ca mi bit field phi 1 bit
15
Body already defined for this function Hàm ñã ñược ñịnh nghĩa ri. Li xy ra khi ta viết
phn thân ca mt hàm nào ñó 2 ln
16
Call of nonfunction Câu lnh gi hàm ca ta là sai. Tên hàm mà ta gi
có th là mt tên kiu/hng/biến,…
17
Cannot call 'main' from within the
program
Không th gi thc hin hàm main() trong chương
trình, vì ñây là mt hàm ñặc bit, t ñộng thc
hin 1 ln trong mi ln chy CT.
18
Cannot cast from 'type1' to 'type2' Không th ép kiu d liu t kiu 1 sang kiu 2
19
Cannot convert 'type1' to 'type2' Không th chuyn ñổi kiu d liu t kiu 1 sang
kiu 2
20
Cannot initialize 'type1' with 'type2' Không th khi gán d liu thuc kiu 2 cho biến
thuc kiu 1
21
Cannot modify a const object Không th thay ñổi giá tr ca mt hng s. Xy ra
khi ta thc hin phép gán giá tr mi cho 1 hng
22
Case outside of switch Lnh CASE nm bên ngoài SWITCH
tài liệu lập trình C - Trang 2
tài liệu lập trình C - Người đăng: Từ Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tài liệu lập trình C 9 10 650