Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lập trình C tóm gọn

Được đăng lên bởi Nguyễn Tố Quyên
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2101 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lập trình căn bản

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

PHẦN 1
LƢU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)
Các ký hiệu biểu diễn lưu đồ thuật toán, cách biểu diễn các cấu trúc điều khiển rẽ
nhánh, cấu trúc lặp và các kỹ thuật liên quan đến lưu đồ thuật toán.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I.1. Khái niệm : Lưu đồ thuật toán là công cụ dùng để biểu diễn thuật toán, việc mô tả
nhập (input), dữ liệu xuất (output) và luồng xữ lý thông qua các ký hiệu hình học.
I.2. Phƣơng pháp duyệt :
Duyệt từ trên xuống và duyệt từ trái sang phải.
I.3. Các ký hiệu :

Trang 1

Lập trình căn bản

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

I.4. Các cấu trúc điều khiển cơ bản :
a. Cấu trúc tuần tự : Tuần tự thực thi tiến trình. Mỗi lệnh được thực thi theo một chuỗi
từ trên xuống, xong lệnh này rồi chuyển xuống lệnh kế tiếp.

Ví dụ: Nhập vào 3 số nguyên a, b, c và xuất ra màn hình với giá trị của mỗi số tăng lên 1.

b. Cấu trúc điều kiện : chọn một trong hai trường hợp.
• if : Chỉ xét trường hợp đúng.
Trang 2

Lập trình căn bản

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

Ví dụ: Nhập vào số nguyên n. Kiểm tra nếu n > 0 tăng n lên 1 đơn vị. Xuất kết quả.

Trang 3

Lập trình căn bản

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

• if…else : Xét trường hợp đúng và trường hợp sai.

Ví dụ: Nhập vào số nguyên n. Kiểm tra nếu n chẵn xuất ra màn hình “n chẵn”, ngược lại
xuất “n lẻ”.
c. Cấu trúc lặp : Thực hiện liên tục 1 lệnh hay tập lệnh với số lần lặp dựa vào điều
kiện. Lặp sẽ kết thúc khi điều kiện được thỏa.
• for / while (Kiểm tra điều kiện trƣớc khi lặp) : for thường áp dụng khi biết chính
xác số lần lặp. While thường áp dụng khi không biết chính xác số lần lặp

Trang 4

Lập trình căn bản

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

Ví dụ: Nhập vào số nguyên n. Xuất ra màn hình từ 1 đến n.

• do … while (Thực hiện lặp trƣớc khi kiểm tra điều kiện)

Ví dụ: Nhập vào số nguyên dương n. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại.
Trang 5

Lập trình căn bản

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

d. Các ví dụ
Ví dụ 1: Giải và biện luận phương trình: ax+b=0.

Ví dụ 2: Tính tổng :

Trang 6

Lập trình căn bản

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

Ví dụ 3: Tính tổng :

Trang 7

Lập trình căn bản

II. BÀI TẬP :

Tóm tắt lý thuyết và bài tập

Vẽ lƣu đồ thuật toán sau

II.1. Bài tập cơ bản
1. Nhập vào hai số x, y. Xuất ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương của hai số trên.
2. Nhập vào số nguyên n, kiểm tra xem n chẵn hay lẻ và xuất ra màn hình.
3. Nhập vào ba cạnh a, b, c của tam giác. Xuất ra màn hình tam giác đó thuộc loại tam
giác gì? (Thường, cân, vuông, đều hay vuông cân).
4. Nhập vào số nguyên n. N...
Lập trình căn bản Tóm tắt lý thuyết và bài tập
Trang 1
PHN 1
LƢU ĐỒ THUT TOÁN (FLOWCHART)
Các hiu biu diễn lưu đồ thut toán, cách biu din các cấu trúc điều khin r
nhánh, cu trúc lp và các k thuật liên quan đến lưu đồ thut toán.
I. TÓM TT LÝ THUYT
I.1. Khái nim : Lưu đồ thut toán là công c dùng để biu din thut toán, vic mô t
nhp (input), d liu xut (output) và lung x lý thông qua các ký hiu hình hc.
I.2. Phƣơng pháp duyt :
Duyt t trên xung và duyt t trái sang phi.
I.3. Các ký hiu :
Tài liệu lập trình C tóm gọn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lập trình C tóm gọn - Người đăng: Nguyễn Tố Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Tài liệu lập trình C tóm gọn 9 10 801