Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lập trình PLC S7 200

Được đăng lên bởi Phương Bít
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 11 lần
2010

Giáo trình PLC S7-200
Siemens
Giáo trình giới thiệu tổng quan về sử dụng plc S7-200 hãng Siemens, vai trò và
vị trí của plc trong hệ thống ñiều khiển tự ñộng. Các lệnh cơ bản của plc , ví dụ
và bài tập áp dụng.

Th.s Pham Phu Tho
12/25/2010

TT Cơ ñiện tử

Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200)

MỤC LỤC
Mục lục

01

Lời mở ñầu

04

Chương 1: Tổng quan về PLC.

05

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

05
05
05
06
06
06

Giới thiệu
Quá trình phát triển của kỹ thuật ñiều khiển
Hệ thống ñiều khiển là gì?
Hệ thống ñiều khiển dùng rơle ñiện
Hệ thống ñiều khiển dùng plc
Điều khiển dùng plc

Chương 2: Cấu hình phần cứng PLC S7-200

11

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

11
11
12
13
19
21
22
22
23
24
24
25
26
27
28
29
29
29
30
30
32
33

Cấu trúc phần cứng
Bộ ñiều khiển lập trình plc S7-200
Các thành phần của CPU
Kết nối ñiều khiển
Truyền thông giữa PC và PLC
Cài ñặt phần mềm
Hiểu và sử dụng logic trong PLC
Sử dụng bảng Symbols
Khối kết nối Terminal
Cấu trúc bộ nhớ
Hệ thống số
Các khái niệm xử lý thông tin
Phân chia bộ nhớ
Các phương pháp truy nhập
Mở rộng vào/ra
Nguyên lý hoạt ñộng của PLC
Cấu trúc chương trình
Thực hiện chương trình
Quy trình thiết kế hệ thống ñiều khiển dùng plc
Ngôn ngữ lập trình
Sử dụng phần mềm Step7-Microwin
Bài tập

Th.s Phạm Phú Thọ

Trang 1/94

TT Cơ ñiện tử

Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200)

Chương 3: Tập lệnh lập trình PLC Siemens S7-200
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.6.
3.7.

Bit logic
Tiếp ñiểm thường hở
Tiếp ñiểm thường ñóng
Lệnh OUT
Lệnh Set
Lệnh Reset
Tiếp ñiểm phát hiện cạnh lên
Tiếp ñiểm phát hiện cạnh xuống
Bài tập
Một số lệnh tiếp ñiểm ñặc biệt
Tiếp ñiểm SM0.0
Tiếp ñiểm SM0.1
Tiếp ñiểm SM0.4
Tiếp ñiểm SM0.5
Bài tập
Bộ ñịnh thời_Timer
TON
TONR
Bộ ñếm_Counter
CTU
CTUD
Lệnh so sánh
Theo byte
Theo word
Theo doubleword
Theo số thực
Bài tập ví dụ
Bài tập
Hàm di chuyển dữ liệu
Hàm chuyển ñổi

Chương 4: Bài tập thực hành.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Khảo sát tủ ñiều khiển dùng S7-200
Panel ñiều khiển
Cảm biến công nghiệp
Điều khiển tuần tự dùng Timer
Điều khiển ñếm dùng Counter

Th.s Phạm Phú Thọ

34
34
34
35
36
36
37
37
38
39
39
39
39
39
39
41
41
42
44
44
45
47
47
48
49
50
51
51
53
55
57
57
60
63
69
70

Trang 2/94

TT Cơ ñiện tử

Tài liệu: Lập trình P...
Giáo t
rình PLC S7
-
200
Siemens
Gi áo t rình gi i thiu t ng quan v s dng plc S 7- 200 hãng Si eme ns, vai trò và
v trí ca plc trong h t hng ñi u khi n t ñng. Các l nh cơ bn ca pl c , ví d
và bài t p áp dng.
2010
Th.s P ham P hu T ho
12 /25/20 10
Tài liệu lập trình PLC S7 200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lập trình PLC S7 200 - Người đăng: Phương Bít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Tài liệu lập trình PLC S7 200 9 10 1