Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lập trình thiết bị di động với J2ME

Được đăng lên bởi Nguyen Van Nam
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
ChươngI: Giới thiệu tổng quan
1. Lý do chọn dề tài…………………………………………….….3
2. Mục Tiêu………………………………………….……………..3
3. Đối tượng nghiên cứu…………………………………….…….4
4. Phạm vi nghiên cứu……………………………………….…....4
5. Môi trường thực hiện………………………………….……….4
6. Giới thiệu về Java và công nghệ J2ME ……………………....5
Giới thiệu về Java……………………………………................5
Giới thiệu về J2ME và lập trình J2ME…………………….....6
6.1. Tại sao chọn J2ME……………………………………….7
6.2. Kiến trúc của J2ME…………………………………….. 8
6.3. Phát triển ứng dụng……………………………………..11
6.4. Kiểm tra lỗi và chạy thử………………………………...11
6.5. Đóng gói ứng dụng…………………………….............. 12
6.6. Triển khai ứng dụng với tập tin JAR………………… 12
6.7. Tập tin manifest.mf và tập tin JAD…………………....12
6.8. Tối ưu mã và giảm kích thước ứng dụng……………...13
6.9. Những khó khăn…………………………………….…..14
Chương II: Lập trình với J2ME………………..…………….……16
1. MIDlet và đối tượng Display…………………….…….….….16
1.1 MIDlet – Vòng đời của một MIDlet…………….….….16
1.2 Đối tượng Display………………………………………19
1.3 Đối tượng Displayable…………………………….…....19
2. Giao diện người dùng cấp cao………………………….……20
1

2.1 Đối tượng Display, Displayable và Screen……………....20
2.2 Thành phần Form và Items………………………….…...21
2.3 Thành phần List, Textbox, Alert, và Ticker….................33
3. Giao diện người dùng câp thấp……………………..………….39
3.1 Các hàm API mức thấp………………………….………..39
3.2 Lớp Canvas và kỹ thuật xử lý đồ họa………….………...39
3.3 Lớp Graphics…………………………………….………..49
Chương III: Hệ thống quản lý bản ghi………………………………64
1. Lưu trữ cố định thông qua RecordStore………………...….64
2. Các vấn đề với RMS……………………………………...…..67
3. Các hàm API của RMS…………………………….…….…..68
4. Sắp xếp bản ghi với RecordComparator……………….…..73
5. Tìm kiếm bản ghi với RecordFilter………………..………..83
6. Nhận biết thay đổi với RecordListener…………………..…88
Chương IV: Khung kết nối chung……………………………………93
1. Cây phân cấp Connection…………………………..………..93
2. Kết nối HTTP…………………………………………….…..95
3. Client Request và Server Response………………..…….....100
Chương V: Tổng kết………………………………………….……...104
Tài liệu tham khảo …………………………………………………...105

2

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Lý do chọn đề tài
Công nghệ thông tin ngày nay có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng
ngày của chúng ta. Hiện nay có rất nhiều công nghệ mới phát triển song song
với việc phát triển công nghệ thông tin như Bluetooth, Wireless, WAP,
SOAP,… nhằm giúp công nghệ thông tin ngày càng thân thiết với người dùng
hơn. Một trong những công nghệ góp phần không nhỏ trong việc kết n...
1
Mc lc
ChươngI: Gii thiu tng quan
1. Lý do chn d tài…………………………………………….….3
2. Mc Tiêu………………………………………….……………..3
3. Đối tượng nghiên cu…………………………………….…….4
4. Phm vi nghiên cu……………………………………….…....4
5. Môi trường thc hin………………………………….……….4
6. Gii thiu v Java và công ngh J2ME ……………………....5
Gii thiu v Java……………………………………................5
Gii thiu v J2ME và lp trình J2ME…………………….....6
6.1. Ti sao chn J2ME……………………………………….7
6.2. Kiến trúc ca J2ME…………………………………….. 8
6.3. Phát trin ng dng……………………………………..11
6.4. Kim tra li và chy th………………………………...11
6.5. Đóng gói ng dng…………………………….............. 12
6.6. Trin khai ng dng vi tp tin JAR………………… 12
6.7. Tp tin manifest.mf và tp tin JAD…………………....12
6.8. Ti ưu mã và gim kích thước ng dng……………...13
6.9. Nhng khó khăn…………………………………….…..14
Chương II: Lp trình vi J2ME………………..…………….……16
1. MIDlet và đối tượng Display…………………….…….….….16
1.1 MIDlet – Vòng đời ca mt MIDlet…………….….….16
1.2 Đối tượng Display………………………………………19
1.3 Đối tượng Displayable…………………………….…....19
2. Giao din người dùng cp cao………………………….……20
Tài liệu lập trình thiết bị di động với J2ME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lập trình thiết bị di động với J2ME - Người đăng: Nguyen Van Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Tài liệu lập trình thiết bị di động với J2ME 9 10 267