Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu liên quan đến Chính Phủ Điện Tử

Được đăng lên bởi kh13nhansu
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 3984 lần   |   Lượt tải: 20 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Môn học:
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
NỘI DUNG: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP

Nhóm 3:
Lớp KH13 Nhân sự – Trường Học viện Hành Chính QG
Giảng viên : Doãn Minh Thắng



Ảnh thành viên Nhóm 3 – Lớp KH13 Nhân Sự – trường Học viện Hành Chính Quốc Gia:



Ảnh trưởng nhóm:

Trưởng nhóm: Đỗ Việt Anh
Ngày sinh: 08/11/1994



ST
T

Danh sách thành viên nhóm 3 gồm:
Họ và tên

Ngày
sinh

1

Đỗ Việt Anh

08/11/94

2

Châu Thị Tuyết

30/07/94

3

Trần Thị
Lan Anh

17/10/94

4

Nguyễn Ngọc
Hà

02/07/94

Chức vụ

Câu hỏi

* Chương 5, mục 5.1
* CH: 1. Nêu hiểu biết của
mình về Chính phủ điện tử,
+ Nhóm
để xây dựng thành công
trưởng
Chính phủ điện tử cần triển
khai những nội dung gì?
+ Máy
* CH 2. Thế nào là dịch vụ
công trực tuyến? kể tên một
số dịch vụ công trực tuyến ở
Việt Nam.
* Chương 5, mục 5.1
* CH: 1. Nêu hiểu biết của
mình về Chính phủ điện tử,
+ Chuyên để xây dựng thành công
gia
Chính phủ điện tử cần triển
khai những nội dung gì?
+ Máy
* Câu 20: Trình bày hiểu
biết của anh/chị về cổng
thông tin điện tử? Liên hệ
thực tiễn?
* Chương 5, mục 5.1
* CH: 1. Nêu hiểu biết của
mình về Chính phủ điện tử,
để xây dựng thành công
Chính phủ điện tử cần triển
+ Máy
khai những nội dung gì?
* CH 2. Thế nào là dịch vụ
công trực tuyến? kể tên một
số dịch vụ công trực tuyến ở
Việt Nam.
+ Máy
* Tìm hiểu Hành chính Anh
* CH 3. 3. Hãy trình bày
hướng dẫn (trình tự thực
hiện, thủ tục hồ sơ, cơ sở
pháp lý…), nộp hồ sơ, tra
cứu hồ sơ Thủ tục cấp công
hàm nhập cảnh các nước

Ảnh

5

Nguyễn Thị
Duyên

01/03/94

+ Máy

6

Nguyễn Thị Ly

06/11/94

+ Máy

cho cán bộ, công chức qua
mạng. Liên hệ thực tế cho ví
dụ tại một địa phương cụ
thể ở Việt Nam.
* CH 1. Nêu và phân tích
những thay đổi trong cách
làm việc của chính phủ khi
có chính phủ điện tử.
* Chương 5, mục 5.2
* CH 3. 3. Hãy trình bày
hướng dẫn (trình tự thực
hiện, thủ tục hồ sơ, cơ sở
pháp lý…), nộp hồ sơ, tra
cứu hồ sơ Thủ tục cấp công
hàm nhập cảnh các nước
cho cán bộ, công chức qua
mạng. Liên hệ thực tế cho ví
dụ tại một địa phương cụ thể
ở Việt Nam.
* CH 1. Nêu và phân tích
những thay đổi trong cách
làm việc của chính phủ khi
có chính phủ điện tử.
* Chương 5, mục 5.3
* CH 2. Thế nào là dịch vụ
công trực tuyến? kể tên một
số dịch vụ công trực tuyến
cấp độ 4 ở Việt Nam
* CH 3. Hãy trình bày
hướng dẫn (trình tự thực
hiện, thủ tục hồ sơ, cơ sở
pháp lý…), nộp hồ sơ, tra
cứu hồ sơ thủ tục Đề nghị
cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ
chiếu công vụ cho cán bộ,
công chức qua mạng. Liên
hệ thực tế cho ví dụ ít nhất
tại một địa ...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Môn học:
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
NỘI DUNG: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP
Nhóm 3:
Lớp KH13 Nhân sự – Trường Học viện Hành Chính QG
Giảng viên : Doãn Minh Thắng
Ảnh thành viên Nhóm 3 – Lớp KH13 Nhân Sự – trường Học viện Hành Chính Quốc Gia:
Tài liệu liên quan đến Chính Phủ Điện Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu liên quan đến Chính Phủ Điện Tử - Người đăng: kh13nhansu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Tài liệu liên quan đến Chính Phủ Điện Tử 9 10 751