Ktl-icon-tai-lieu

Tại Liệu Luyện Thi MOS - Word 2010

Được đăng lên bởi plphong.pctcr
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 5972 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Microsoft®

Word 2010

Core Skills

Microsoft Office
Word 2010

Bài tập luyện thi
MOS Word 2010 Core
© IIG Vietnam.

1

Microsoft®

Word 2010

Core Skills

Mục tiêu
1. Chia sẻ và duy trì các tài liệu
2. Định dạng nội dung
3. Áp dụng bố cục trang (Page Layout) và nội dung sử
dụng lại được (Reusable Content)
4. Bao gồm các minh họa (Illustrations) và đồ họa
(Graphics) trong một tài liệu
5. Soát lỗi tài liệu (Proofreading Documents)
6. Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
7. Thực hiện các hoạt động gửi thư kết hợp
(Mail Merge Operations)
© IIG Vietnam.

2

Microsoft®

Word 2010

Core Skills

1. Chia sẻ và duy trì các tài liệu
• 1.1 Áp dụng góc nhìn (view) khác nhau cho
một tài liệu
• 1.2 Áp dụng bảo hộ cho một tài liệu
• 1.3 Quản lý phiên bản tài liệu
• 1.4 Chia sẻ tài liệu
• 1.5 Lưu một tài liệu
• 1.6 Áp dụng một mẫu (template) cho một tài liệu
© IIG Vietnam.

3

Microsoft®

Word 2010

Core Skills

Nhiệm vụ thực hành 1.1
• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong
thư mục Word \ Objective1.
– Mở tài liệu Viewing1, và thay đổi độ phóng đại để bạn có thể
xem hai trang bên cạnh nhau. Sau đó phóng to 100%, và nhảy
đến tiêu đề Shipping. Cuối cùng, chuyển đến đầu trang 5.
– Mở các tài liệu Viewing1 và Viewing2, và chuyển đổi qua lại
giữa hai cửa sổ đang mở. Sau đó sắp xếp hai cửa sổ tài liệu
để chúng được xếp chồng lên nhau.
– Mở tài liệu Viewing2, và sắp xếp các màn hình để bạn có thể
thấy đầu và cuối của tài liệu cùng một lúc.
© IIG Vietnam.

4

Microsoft®

Word 2010

Core Skills

Nhiệm vụ thực hành 1.2
• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong
thư mục Word \ Objective1. Lưu kết quả của nhiệm vụ
trong cùng một thư mục.
– Mở tài liệu Finalizing, đánh dấu là cuối cùng (final), và lưu
dưới tên mới là MyFinalizing. Sau đó đóng và mở lại các tài
liệu, lưu ý những chức năng không có sẵn, và loại bỏ chỉ định
Marked As Final.
– Mở tài liệu Password, thiết lập mật khẩu cho tập tin là
P@ssword,và lưu nó dưới tên mới là My password. Sau đó
đóng và mở lại tài liệu.
© IIG Vietnam.

5

Microsoft®

Word 2010

Core Skills

Nhiệm vụ thực hành 1.3
• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong
thư mục Word \ Objective1. Lưu kết quả của nhiệm vụ
trong cùng một thư mục.
– Mở tài liệu Versions và lưu lại dưới tên mới là MyVersions.
Cấu hình để Word tự động lưu một phiên bản dự thảo (draft)
của các tài liệu theo mỗi phút.
– Trong tài liệu MyVersions, thay đổi tiêu đề thành Business
Office Procedures. Sau đó lưu tài liệu.
– Hiển thị và sau đó khô...
Microsoft
®
Word 2010
Core Skills
© IIG Vietnam.
Bài tp luyn thi
MOS Word 2010 Core
1
Microsoft Office
Word 2010
Tại Liệu Luyện Thi MOS - Word 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tại Liệu Luyện Thi MOS - Word 2010 - Người đăng: plphong.pctcr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tại Liệu Luyện Thi MOS - Word 2010 9 10 850