Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu MasterCam X5 Tiếng Việt

Được đăng lên bởi Mít Xtơ Phương
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ch¬ng I - M«i trêng MasterCAM X
Néi dung chÝnh:
1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông
2. Khëi ®éng MasterCAM
3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu mµn h×nh
4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit
1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông
Bíc 1: Cho ®Üa cµi ®Æt MasterCAM vµo æ CD, chÕ ®é Autorun ®éng kÝch ho¹t p tin Setup
(DemoShield Muti-CD Launch), hoÆc chän file nµy trong th môc gèc cña ®Üa cµi ®Æt MasterCAM
®Ó kÝch ho¹t, sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn cµi ®Æt phÇn mÒm nh h×nh 1.1.
H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X
Bíc 2: Chän Install MasterCAM X, giao diÖn xuÊt hiÖn nh h×nh 1.2
- 1 -
Tài liệu MasterCam X5 Tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu MasterCam X5 Tiếng Việt - Người đăng: Mít Xtơ Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Tài liệu MasterCam X5 Tiếng Việt 9 10 729