Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu matlab

Được đăng lên bởi Như Bến Đò
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/9/2013

BÀI GIẢNG

GV:ThS. Võ Thiện Lĩnh

Một số vấn đề cần tìm hiểu
Giới thiệu Matlab
2. Cơ sở về Matlab
3. Function files và Script files.
4. Đồ họa
5. Tạo giao diện trong Matlab.
6. Simulink.
1.

1

5/9/2013

BÀI 1.GIỚI THIỆU






Matlab vừa là một ngôn ngữ lập trình vừa là một phần
mềm ứng dụng tính toán rất hiệu quả.
Matlab - Matrix Laboratory
Matlab là một thương hiệu đã được thương mại hóa của
tập đoàn MathWorks

BÀI 1.GIỚI THIỆU
Khả năng và những ứng dụng của Matlab










Thư viện dựng sẵn to lớn rất phong phú nhiều lĩnh vực
Giải quyết các vấn đề một cách số học
Matlab ứng dụng những thuật toán đã kiểm chứng nên kết
quả đáng tin cậy.
Lệnh và hàm sử dụng rất đơn giản.
Có thể xây dựng những hàm riêng cho những ứng dụng
đặc biệt.
Cung cấp thư viện hàm đồ họa rất mạnh.
Cung cấp gói ứng dụng Simulink đầy đủ để mô phỏng.

2

5/9/2013

BÀI 1.GIỚI THIỆU

Quản lý không gian làm việc của Matlab

Cửa sổ trợ giúp (Help window)

Nút Start

Cửa sổ nhập lệnh (Command window)

Cửa sổ không gian làm việc (Workspace window)

Cửa sổ quá trình lệnh (Command History window)

Cửa sổ địa chỉ thư mục hiện thời (Current directory
window)

BÀI 2: CƠ SỞ VỀ MATLAB
Các biến và hằng số
 Hàm lập sẵn
 Một số ví dụ để làm quen với Matlab
 Vector và ma trận
 So sánh và phép tính logic
 Các lệnh điều khiển chương trình


3

5/9/2013

I. Các biến và hằng số

1.Biến

Tên_biến = giá trị hoặc biểu thức
+ Biến (variable) trong Matlab là 1 kí hiệu được sử dụng để chứa 1 giá
trị. Gồm biến toàn cục(global), biến cục bộ(local).
+ Tên biến (variable name): bắt đầu bằng một chữ cái, tiếp theo là các
chữ cái, chữ số hoặc kí tự gạch chân(_) . Tối đa là 31 kí tự, Matlab
phân biệt rõ chữ hoa chữ thường.
+ Ví dụ :
>> x = 5 ;
>> x = x + 3 ;
+ Biến kiểu xâu kí tự ( string )
>> ten='Nguyen Van A'
ten =
Nguyen Van A
Tránh đặt tên biến trùng với tên các hàm chuẩn, hoặc các từ khóa của
Matlab

I. Các biến và hằng số

2. Các hằng

4

5/9/2013

II. Hàm lập sẵn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sqrt(x) : hàm rút căn bậc hai
exp(x) : hàm e ( e = 2,71828…)
log(x) : hàm lôgarit tự nhiên ( cơ số e )
log10(x): hàm lôgarit cơ số 10
sin(x)/ cos(x) : hàm sin/ hàm cos
tan(x) / cot(x) : hàm tang/ hàm cotang
........
>> help LỆNH
Một số hàm liên quan đến số phức như sau:
abs(z) : lấy mođun (suất) của số phức.
anglc(z): lấy góc pha của số phức.
real(x): lấy phần thực.
imag(x) : lấy phần ảo.
conj(x) : trả về số phức liên hiệp của số phức z

II. Hàm lập sẵn

1. Một số lệnh

Lệnh
clc

Công dụng
Xóa...
5/9/2013
1
I GIẢNG
GV:ThS. Thiện Lĩnh
Một số vấn đề cần tìm hiểu
1. Giới thiệu Matlab
2. Cơ sở vMatlab
3. Function files và Script files.
4. Đồ họa
5. Tạo giao diện trong Matlab.
6. Simulink.
tài liệu matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu matlab - Người đăng: Như Bến Đò
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
tài liệu matlab 9 10 95