Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Matlab

Được đăng lên bởi Trịnh Bá Anh
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Matlab öùng duïng trong kyõ thuaät

trang 1

Chöông I

MATLAB CÔ BAÛN
I. TOÅNG QUAN MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC CUÛA MATLAB:
1. Khôûi ñoäng vaø thoaùt khoûi Matlab
 Khôûi ñoäng Matlab:
 Treân cöûa soå Window nhaáp ñuùp leân bieåu töôïng cuûa Matlab
 Vaøo Start -> All Programs -> Matlab release 12 -> Matlab 12.
Sau khi khôûi ñoäng öùng duïng Matlab seõ ñöôïc môû, giao dieän chính cuûa Matlab nhö hình

 Thoaùt khoûi Matlab:
Ñeå thoaùt khoûi öùng duïng Matlab coù theå choïn Exit Matlab töø menu File treân
Desktop hoaëc nhaäp quit trong Command Window
exit, quit
Thoaùt khoûi Matlab
finish
Keát thuùc Mfile
2. Giôùi thieäu moâi tröôøng laøm vieäc vaø caùc coâng cuï cuûa Matlab
 Giôùi thieäu khaùi quaùt giao dieän laøm vieäc chính cuûa Matlab
Khi khôûi ñoäng Matlab giao dieän chính seõ môû ra, giao dieän naøy chöùa caùc coâng cuï
(giao tieáp ngöôøi duøng) ñeå quaûn lyù caùc taäp tin, bieán vaø caùc öùng duïng phuï trôï khaùc.
 Command window.
 Help Browser.
 Current Directory Browser.
 Command history.
 WorkSpace Browser.
 Editor/Debugger.
 Profiler.
 Söû duïng Matlab nhö moät maùy tính
Khi daáu nhaéc “>>” nhaáp nhaùy trong Command Window chæ ra raèng Matlab ñaõ saún
saøng cho vieäc nhaäp döõ lieäu. Khi nhìn thaáy daáu nhaéc “>>” luùc ñoù baïn coù theå nhaäp
vaøo moät bieán hoaëc chaïy moät haøm naøo ñoù.
Baïn chæ caàn nhaäp vaøo bieåu thöùc baïn muoán tính. Ví duï ta muoán tính bieåu thöùc
1  2  3 baïn nhaäp bieåu thöùc sau daáu nhaùy “>>” nhö sau

Neáu khoâng nhaäp vaøo bieán ñeå laáy giaù trò ra, Matlab söû duïng bieán maëc ñònh ans
(answer) ñeå nhaän giaù trò cuûa pheùp tính vöøa thöïc hieän. ans cuõng nhö caùc bieán khaùc,
Trang Taán Trieån

Matlab öùng duïng trong kyõ thuaät

trang 2

baïn coù quyeàn tham chieáu ñeán noù khi caàn thieát. Trong tröôøng hôïp baïn muoán duøng
bieán ñeå laáy giaù trò ñaàu ra, baïn chæ caàn nhaäp

Teân bieán cuõng ñöôïc söû duïng ñeå tham chieáu ñeán keát quaû cuûa pheùp tính tröôùc. Khi ta
caàn tính 4  x ta chæ caàn nhaäp

Keát thuùc moãi doøng leänh, nhaán <Enter> neáu baïn muoán kieåm tra keát quaû cuûa vieäc
thöïc thi doøng leänh ngay laäp töùc. Ngöôïc laïi, nhaäp daáu “;” tröôùc khi nhaán <Enter>
keát quaû thöïc thi cuûa doøng leänh vöøa nhaäp seõ khoâng hieån thò treân maøn hình.
Ta coù theå nhaäp nhieàu bieåu thöùc treân cuøng moät doøng

3. Bieåu thöùc ( EXPRESSION)
Cuõng gioáng nhö haàu heát caùc ngoân ngöõ laäp trình khaùc, MATLAB cuõng cung
caáp nhöõng bieåu thöùc toaùn hoïc, nhöng trong Matlab haàu heát ...
Matlab öùng duïng trong k thuaät trang 1
Trang Taán Trieån
Chöông I
MATLAB CÔ BAÛN
I. TOÅNG QUAN MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC CUÛA MATLAB:
1. Kûi ñoäng vaø thoaùt khi Matlab
Khôûi ñng Matlab:
Treân cöûa soå Window nhaáp ñuùp leân bieåu töôïng cuûa Matlab
Vaøo Start -> All Programs -> Matlab release 12 -> Matlab 12.
Sau khi khôûi ñoäng öùng duïng Matlab s ñöôïc môû, giao dieän chính cuûa Matlab nhö hình
Thoaùt khoûi Matlab:
Ñeå thoaùt khoûi öùng duïng Matlab coù theå choïn Exit Matlab töø menu File treân
Desktop hoaëc nhaäp quit trong Command Window
exit, quit Thoaùt khoûi Matlab
finish
Keát thuùc Mfile
2. Giôùi thieäu moâi tröôøng laøm vieäc vaø caùc coâng ccuûa Matlab
Giôùi thieäu khaùi quaùt giao dieän laøm vieäc chính cuûa Matlab
Khi khôûi ñoäng Matlab giao dieän chính seõ môû ra, giao dieän naøy chöùa caùc coâng cuï
(giao tieáp ngöôøi duøng) ñquaûn lyù caùc taäp tin, bieán vaø caùc öùng duïng phuï trôï khaùc.
Command window.
Help Browser.
Current Directory Browser.
Command history.
WorkSpace Browser.
Editor/Debugger.
Profiler.
û duïng Matlab nhö moät maùy tính
Khi daáu nhaéc “>>” nhaáp nhaùy trong Command Window chæ ra raèng Matlab ñaõ saún
saøng cho vieäc nhaäp döõ lieäu. Khi nhìn thaáy daáu nhaéc >>” luùc ñoù baïn coù theå nhaäp
vaøo moät bieán hoaëc chaïy moät haøm naøo ñoù.
Baïn chæ caàn nhaäp vaøo bieåu thöùc baïn muoán tính. duï ta muoán tính bieåu thöùc
1 2 3
baïn nhaäp bieåu thöùc sau daáu nhaùy “>>” nhö sau
Neáu khoâng nhaäp vaøo bieán ñeå laáy gi tra, Matlab söû duïng bieán maëc ñònh ans
(answer) ñeå nhaän gitrò cuûa pheùp tính vöøa thöïc hieän. ans cuõng nhö caùc bieán khaùc,
Tài liệu Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Matlab - Người đăng: Trịnh Bá Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Tài liệu Matlab 9 10 802