Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu MF Việt

Được đăng lên bởi dinhhaik36
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MACROMEDIA FLASH 5
Caùc khaùi nieäm cô baûn:
• Thuoäc tính (Properties): laø caùc tính chaát aùp duïng cho ñoái töôïng (lôùp, hình veõ, …)
• Lôùp (Layer): laø nôi chöùa caùc hình veõ, ñoái töôïng, ñöôïc xem laø thaønh phaàn cuûa tieán trình
hoaït hình. Caùc lôùp ñöôïc xeáp vaø choàng leân nhau (che phuû nhau), coù bao nhieâu lôùp cuõng
ñöôïc.
• Lôùp daãn (Guide Layer): laø lôùp duøng laøm khung, söôøn ñeå boá trí caùc lôùp khaùc.
• Khung (Frame): cöûa soå thao taùc.
• Taäp tin .FLA: Taääp tin chöùa ñoái töôïng cuûa Flash.
• Taäp tin .SWF: Taäp tin ñaõ chuyeån sang hoaït hình cuûa Flash.
I/.CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN:
+Ñònh trang in: File\Page setup.
+Menu View:
Goto: Chuyeån ñaán caùc khung hoaëc caùc caûnh trong Film ñang laøm vieäc.
Zoom in, Zoom Out: Phoùng to, thu nhoû cuûa soå laøm vieäc.
Magnification: ñieàu chænh tæ leä cöûa soå laøm vieäc. (Show Frame, Show All: Hieän 1 ,
taát caû caùc khung laøm vieäc).
Outlines: chuyeån toaøn boä caùc ñoái töôïng treân khung laøm vieäc ra daïng ñöôøng neùt
khoâng coù toâ maøu ñeå laøm vieäc nhanh hôn.
Fast: Taét tính naêng boû ñöôøng raêng cöa (antialiasing) ñeå veõ nhanh hôn.
Antialias: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ(tröø text)
Antialias Text: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ keå caû vaên baûn.
Timeline: hieån thò cöûa soå tieán trình.
Work Area: hieån thò hoaëc che ñi vuøng laøm vieäc.
Rulers: Hieän aån caây thöôùc.
Grid\Show Grid: hieän aån ñöôøng löôùi (oâ löôùi).
Grid\Snap to Grid: baät taét tính naêng cho ñoái töôïng baùm dính oâ löôùi.
Grid\Edit Grid: ñieàu chænh oâ löôùi.(Accuracy: chính xaùc)
Guiders: caùc cheá ñoä cho lôùp daån.
Hide Edges: Hieän aån gôø bao ñoái töôïng.
Hide Panels: hieän aån caùc Panel (instance, info, character, mixer)
+Menu Windows:
New Window: môû caûnh laøm vieäc trong cöûa soå môùi
Toolbasr : trình baøy Toolbar (Main, Status, Controller)
Tools: hieän aån thanh coâng cuï Tools.
Panels: hieän caùc thaønh phaàn cöûa soå laøm vieäc khaùc.
Panel set: boá trí laïi caùc thaønh phaàn cöûa soå daïng maëc ñònh.
Save Panel Layout: ghi laïi boá trí cuûa moät thaønh phaàn cöûa soå.
Close All Panel: ñoùng taát caû caùc thaønh phaàn cöûa soå khaùc.
Action, Movie Explorer, Output, Debugger: Môû caùc cöûa soå chöùc naêng khaùc..

Macromedia Flash 5

Mediaspace Club

#1

Cascade, Tile: saép caùc cöûa soå laøm vieäc theo lôùp, laùt gaïch.
II/. COÂNG CUÏ (TOOLS):
1/. Arrow Tool (V) : duøng choïn, drag, saép ñaët caùc ñoái töôïng veõ.
Snap to obje...
Macromedia Flash 5 Mediaspace Club
#1
CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MACROMEDIA FLASH 5
Caùc khaùi nieäm cô baûn:
Thuoäc tính (Properties): laø caùc tính chaát aùp duïng cho ñoái töôïng (lôùp, hình veõ, …)
Lôùp (Layer): laø nôi chöùa caùc hình veõ, ñoái töôïng, ñöôïc xem laø thaønh phaàn cuûa tieán trình
hoaït hình. Caùc lôùp ñöôïc xeáp vaø choàng leân nhau (che phuû nhau), coù bao nhieâu lôùp cuõng
ñöôïc.
Lôùp daãn (Guide Layer): laø lôùp duøng laøm khung, söôøn ñeå boá trí caùc lôùp khaùc.
Khung (Frame): cöûa soå thao taùc.
Taäp tin .FLA: Taääp tin chöùa ñoái töôïng cuûa Flash.
Taäp tin .SWF: Taäp tin ñaõ chuyeån sang hoaït hình cuûa Flash.
I/.CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN:
+Ñònh trang in: File\Page setup.
+Menu View:
Goto
: Chuyeån ñaán caùc khung hoaëc caùc caûnh trong Film ñang laøm vieäc.
Zoom in
,
Zoom Out
: Phoùng to, thu nhoû cuûa soå laøm vieäc.
Magnification
: ñieàu chænh tæ leä cöûa soå laøm vieäc. (Show Frame, Show All: Hieän 1 ,
taát caû caùc khung laøm vieäc).
Outlines
: chuyeån toaøn boä caùc ñoái töôïng treân khung laøm vieäc ra daïng ñöôøng neùt
khoâng coù toâ maøu ñeå laøm vieäc nhanh hôn.
Fast
: Taét tính naêng boû ñöôøng raêng cöa (antialiasing) ñeå veõ nhanh hôn.
Antialias
: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ(tröø text)
Antialias Text
: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ keå caû vaên baûn.
Timeline
: hieån thò cöûa soå tieán trình.
Work Area
: hieån thò hoaëc che ñi vuøng laøm vieäc.
Rulers
: Hieän aån caây thöôùc.
Grid
\
Show Grid
: hieän aån ñöôøng löôùi (oâ löôùi).
Grid
\
Snap to Grid
: baät taét tính naêng cho ñoái töôïng baùm dính oâ löôùi.
Grid
\
Edit Grid
: ñieàu chænh oâ löôùi.(Accuracy: chính xaùc)
Guiders
: caùc cheá ñoä cho lôùp daån.
Hide Edges
: Hieän aån gôø bao ñoái töôïng.
Hide Panels
: hieän aån caùc Panel (instance, info, character, mixer)
+Menu Windows:
New Window
: môû caûnh laøm vieäc trong cöûa soå môùi
Toolbasr
: trình baøy Toolbar (Main, Status, Controller)
Tools
: hieän aån thanh coâng cuï Tools.
Panels
: hieän caùc thaønh phaàn cöûa soå laøm vieäc khaùc.
Panel
set
: boá trí laïi caùc thaønh phaàn cöûa soå daïng maëc ñònh.
Save Panel Layout
: ghi laïi boá trí cuûa moät thaønh phaàn cöûa soå.
Close All Panel
: ñoùng taát caû caùc thaønh phaàn cöûa soå khaùc.
Action, Movie Explorer, Output, Debugger
: Môû caùc cöûa soå chöùc naêng khaùc..
Tài liệu MF Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu MF Việt - Người đăng: dinhhaik36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu MF Việt 9 10 406