Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 6 lần
[NGUYEN VAN LINH]

Đề 1 :
1. Cho quan hệ Q (ABCDEGH) và tập phụ thuộc hàm F thỏa Q. (1.5 điểm)
F = { A -> BG ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
- Tìm phủ tối thiểu của F.
- Xác định xem các phụ thuộc hàm sau, phụ thuộc hàm nào được suy ra từ F.
o EG -> BD
o AB -> CDEGH
o D -> GH
Đáp án
- Phủ tối thiểu
A -> B Không bỏ
A -> G bỏ vì A -> B -> HG
F = { A -> B ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
D -> G bỏ vì D -> B -> HG
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
GB -> H bỏ vì B -> H
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> BA , B -> HG }
D -> B không bỏ
D -> A bỏ vì D -> B -> GB -> A
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> B , B -> HG }
B -> H không bỏ
B -> G không bỏ
Bỏ thuộc tính G trong GB -> A vì B -> G
Phủ tối thiểu : {A -> B ,D -> E , B -> A , D -> B , B -> HG}
- EG -> BD không thuộc vì EG+ = EG
- AB -> CDEGH không thuộc vì AB+ = ABHG
- D -> GH thuộc vì D+ = DEBHGA
2. Cho cơ sở dữ liệu
Quản lý rau quả
Loai (ma_loai char(2), ghi_chu char(20), han_luu_giu int)
Sanpham (ma_san_pham char(5), ten_san_pham char(20), ma_loai char(2))
Phieunhapxuat (so_phieu int, ngay_nhap datetime, loai char(1))
Chitietphieu (so_phieu int, ma_san_pham char(5), so_luong int)
Ghi chú :

[NGUYEN VAN LINH]

- <<Han_luu_giu>> : thời gian tính bằng đơn vị là ngày để cho sản phẩm thuộc loại đó có
thể trử trong kho mà không bị hư.
- <<Loai>> trong bảng Phieunhapxuat chỉ ra đây là nhập hay xuất :
o Loai = 1 : nhập loai = 0 : xuất
Phát biểu :
- Mỗi một sản phẩm thuộc một loại.
- Mỗi lần nhập một sản phẩm về kho hay xuất sản phẩm ra kho đều được ghi nhận trong
bảng “phieuxuatnhap” với thuộc tính loại để phân biệt.
- Cụ thể mỗi lần nhập vào hay xuất kho những mặt hàng nào thì đều được ghi nhận trong
bảng chitietphieu.
Câu hỏi :
a. Liệt kê danh sách gồm mã sản phẩm và tên sản phẩm mà có khả năng lưu giử trong
kho hơn 3 tuần. (0.5 điểm)
b. Liệt kê danh sách gồm năm, tháng, tổng số lượng nhập vào của hàng hóa có mã là “A”.
(Hàm lấy tháng và năm là hàm month(ngày) và year(ngày)). (1 điểm)
c. Liệt kê danh sách gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm mà không được nhập vào trong
ngày 24/12/2006. (1 điểm)
d. Liệt kê danh sách gồm số phiếu, ngày nhập phiếu mà phiếu này nhập vào nhiều hơn 2
loại hàng hóa. (1 điểm)
e. Liệt kê danh sách cho biết ngày nào mà công ty nhập nhiều mã sản phẩm nhất. (1
điểm)
Đáp án
- Select sp.ma_san_pham,sp.ten_san_pham
From sanpham sp inner join loai l on l.ma_loai = sp.ma_loai
Where l.han_luu_giu > 21
- Select year(p.ngay_nhap), month(p.ngay_nhap), sum(ct.so_luong)...
[NGUYEN VAN LINH]
Đề 1 :
1. Cho quan hệ Q (ABCDEGH) và tập phụ thuộc hàm F thỏa Q. (1.5 điểm)
F = { A -> BG ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
- Tìm phủ tối thiểu của F.
- Xác định xem các phụ thuộc hàm sau, phụ thuộc hàm nào được suy ra từ F.
o EG -> BD
o AB -> CDEGH
o D -> GH
Đáp án
- Phủ tối thiểu
A -> B Không bỏ
A -> G bỏ vì A -> B -> HG
F = { A -> B ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
D -> G bỏ vì D -> B -> HG
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
GB -> H bỏ vì B -> H
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> BA , B -> HG }
D -> B không bỏ
D -> A bỏ vì D -> B -> GB -> A
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> B , B -> HG }
B -> H không bỏ
B -> G không bỏ
Bỏ thuộc tính G trong GB -> A vì B -> G
Phủ tối thiểu : {A -> B ,D -> E , B -> A , D -> B , B -> HG}
- EG -> BD không thuộc vì EG+ = EG
- AB -> CDEGH không thuộc vì AB+ = ABHG
- D -> GH thuộc vì D+ = DEBHGA
2. Cho cơ sở dữ liệu
Quản lý rau quả
Loai (ma_loai char(2), ghi_chu char(20), han_luu_giu int)
Sanpham (ma_san_pham char(5), ten_san_pham char(20), ma_loai char(2))
Phieunhapxuat (so_phieu int, ngay_nhap datetime, loai char(1))
Chitietphieu (so_phieu int, ma_san_pham char(5), so_luong int)
Ghi chú :
Tài liệu môn cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn cơ sở dữ liệu - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu môn cơ sở dữ liệu 9 10 363