Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - Microsoft Excel 2007

Được đăng lên bởi Khoai Môn Đen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3307 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Microsoft Excel 2007
BÀI 2: Các hàm thường dùng trong Excel
Cú pháp chung của 1 hàm:
= Tên_Hàm ( Tham_Số_1 , Tham_Số_2 , ... , Tham_Số_n )
Giải thích:
-

Tên hàm dùng để phân biệt các hàm với nhau.
Ví dụ:

=> dùng để tính tổng

Hàm COUNT

=> dùng để đếm

Hàm LEFT
-

Hàm SUM

=> Lấy số kí tự bên trái ...

Tham_số ...: Mỗi hàm có số lượng tham số khác nhau và ý nghĩa của từng tham số cũng khác
nhau. Các tham số được cách nhau bằng dấu phẩy (,). Nó là điều kiện cần và đủ để 1 hàm có
thể thi hành được.
Ví dụ: Để lấy phần dư của 1 phép chia, thì ta dùng hàm MOD, mà phép chia thì phải có 2
toán hạng, do vậy hàm MOD sẽ có 2 tham số là Số_bị_chia và Số_chia.
= LEFT (“Computer”, 3)

=> 2 tham số

= IF ( E4 = “TP” , “Trưởng phòng” , “Nhân viên”)
-

=> 3 tham số

Giá trị trả về của hàm: Sau khi thực hiện, hàm sẽ trả về 1 giá trị (kết quả), đó được gọi là giá
trị trả về của 1 hàm.
Ví dụ: Hàm Mod dùng để lấy phần dư, có thể nói: Giá trị trả về của hàm MOD là phần dư của
1 phép chia.
= MOD ( 15 , 2 )

I.

=>

1

NHÓM HÀM VỀ SỐ:
1. Hàm ABS: dùng đế lấy giá trị tuyệt đối của 1 con số.
= ABS ( Con_số )

Ví dụ:

= ABS (-8)

=>

?

=>

?

2. Hàm SQRT: dùng đế lấy căn bậc 2 của 1 con số.
= SQRT ( Con_số )

GV: Lưu Hữu Phước

Ví dụ:

= SQRT (9)

Trang 1

Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG

3. Hàm INT: Dùng đế lấy phần nguyên của 1 con số.
= INT ( Con_số )

Ví dụ:

= INT (4.3)

=>

?

= INT (7.8)

=>

?

= INT (15/2) =>

?

=> Hàm INT thường dùng để lấy phần thương nguyên của 1 phép chia
4. Hàm MOD: Dùng đế lấy phần dư của 1 phép chia
= MOD ( Số_bị_chia, Số_chia)

Ví dụ: = MOD (3,2) =>
= MOD (15,2) =>

?

= MOD (2,15) =>

?

?

5. Hàm ROUND: Dùng để làm tròn 1 con số, đến N.
= ROUND ( Con_Số , n)
n=1

=> làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1 – lấy 1 số lẻ

n=2

=> làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 – lấy 2 số lẻ

n=0

=> làm tròn đến hàng đơn vị

n = -1 => làm tròn đến hàng chục

A
1

56789.1234

n = -2 => làm tròn đến hàng trăm
* Thực hành: BaiThucHanh_01.xlsx (Sheet: SO)
II.

NHÓM HÀM THỐNG KÊ:
1. Cú pháp chung:

= Tên_hàm ( Đ/c Vùng 1, Đ/c Vùng 2, . . ., Đ/c Vùng n)

2. Công dụng: Dùng để thống kê số liệu cho 1 hay nhiều vùng.
3. Ý nghĩa các hàm:
a. Hàm SUM: Dùng để tính tổng các ô kiểu số
b. Hàm MAX, MIN: Dùng để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
c. Hàm COUNT: Dùng để đếm số ô kiểu số
d. Hàm COUNTA: Dùng để đếm số ô khác rỗng
e. Hàm AVERAGE: Dùng để tính trung bình cộng các ô ki...
Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM Tài liu môn hc: TIN HC VĂN PHÒNG
GV: Lưu Hu Phước Trang 1
Microsoft Excel 2007
BÀI 2: Các hàm thường dùng trong Excel
Cú pháp chung ca 1 hàm:
= Tên_Hàm ( Tham_S_1 , Tham_S_2 , ... , Tham_S_n )
Gii thích:
- Tên hàm dùng để phân bit các hàm vi nhau.
Ví d:
Hàm SUM => dùng để tính tng
Hàm COUNT => dùng để đếm
Hàm LEFT => Ly s kí t bên trái ...
- Tham_s ...: Mi hàm có s lượng tham s khác nhau và ý nghĩa ca tng tham s cũng khác
nhau. Các tham s được ch nhau bng du phy (,). Nó là điu kin cn và đủ để 1 hàm có
th thi hành đưc.
Ví d:
Để ly phn dư ca 1 phép chia, thì ta dùng hàm MOD, mà phép chia thì phi có 2
toán hng, do vy hàm MOD s2 tham s S_b_chiaS_chia.
= LEFT (“Computer”, 3) => 2 tham s
= IF ( E4 = “TP” , “Trưởng phòng” , “Nhân viên”) => 3 tham s
- Giá tr tr v ca hàm: Sau khi thc hin, hàm s tr v 1 giá tr (kết qu), đó được gi là giá
tr tr v ca 1 hàm.
Ví d:
Hàm Mod dùng để ly phn dư, có th nói: Giá tr tr v ca hàm MOD là phn dư ca
1 phép chia.
= MOD ( 15 , 2 ) => 1
I. NHÓM HÀM V S:
1. Hàm ABS
: dùng đế ly giá tr tuyt đối ca 1 con s.
= ABS ( Con_s )d: = ABS (-8) => ?
2. Hàm SQRT
: dùng đế ly căn bc 2 ca 1 con s.
= SQRT ( Con_s )d: = SQRT (9) => ?
Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - Microsoft Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - Microsoft Excel 2007 - Người đăng: Khoai Môn Đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - Microsoft Excel 2007 9 10 968