Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - PowerPoint 2007

Được đăng lên bởi Khoai Môn Đen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2761 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Microsoft Powerpoint 2007

I. KHỞI ĐỘNG – GIỚI THIỆU:
1. Khởi động:
Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Power Point 2007
2. Giới thiệu giao diện:

Thanh Ribbon

Cửa ổ quản lý Slide

Màn hình thiết kế

- Bên trái:

Cửa sổ quản lý các trang (Slide)

- Ở giữa:

Màn hình thiết kế Slide hiện hành

3. Cấu trúc File PowerPoint:
- 1 File: là 1 trình diễn (có đuôi, phần mở rộng là .PPTX hay .PPSX)
- 1 File: có nhiều trang và 1 trang được gọi là 1 Slide.

GV: Lưu Hữu Phước

Trang 1

Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG

II. CÁC BƯỚC ĐỂ THIẾT KẾ 1 SLIDE:
1. Làm nền cho Slide: Từ trang Design
- Nhóm Themes: chọn 1 loại nền và tại Colors => chọn 1 tông màu phù hợp

- Nhóm Background / Chọn Background Styles: chọn màu nền cho Slide
2. Chọn bố cục cho Slide: Từ trang Home / Nhóm Slides / tại Layout: chọn 1 loại bố cục cho
Slide (nên chọn bố cục trắng, sẽ tạo các đối tượng sau)
3. Tạo các đối tượng trên Slide: Từ trang Insert, tạo các đối tượng như đã biết trong ứng
dụng Word như: Table, Picture, Textbox, Shapes, WordArt, ... và định dạng chúng. Ví dụ:

GV: Lưu Hữu Phước

Trang 2

Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG

4. Tạo các hiệu ứng cho các đối tượng:
- Từ trang Animations / nhóm Animations / chọn Custom Animation … xuất hiện cửa sổ
bên phải.
- Tạo hiệu ứng cho 1 đối tượng:
+ Chọn đối tượng
+ Chọn nút Add Effects / chọn 1 loại hiệu ứng (có thể chọn More Effects để dễ dàng chọn
lựa và xem thử hiệu ứng.

+ Tại Start: đối tượng sẽ hiệu ứng
… On Click: khi người dùng Click chuột
… With Previous: song song với hiệu ứng của đối tượng trước
… After Previous: sau hiệu ứng của đối tượng trước (được xem là tuần tự)
+ Direction: hướng hiệu ứng
+ Speed: tốc độ hiệu ứng

GV: Lưu Hữu Phước

Trang 3

Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM

Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Các điều chỉnh và các chức năng khác:
Chọn dòng đã được tạo hiệu ứng trên danh sách ở cửa sổ bên phải.
+ Nút Change: thay đổi loại hiệu ứng
+ Nút Remove: Xoá bỏ hiệu ứng

+ Ở hộp mũi tên sổ xuống/chọn Effect Options...
… Sound: File âm thanh sẽ được phát khi đối tượng hiệu ứng
… Animate text: hiệu ứng trên đối tượng textbox

All at once: toàn bộ
By Word:

từng từ

By Letter:

từng kí tự

5. Tạo hiệu ứng đóng – mở cho Slide:

Từ trang Animations / nhóm Transition To This Slide / chọn 1 loại hiệu ứng mở cho Slide.
+ Transition Sound: Chọn âm thanh khi mở Slide
+ Transition Speed: ...
Trường Cao Đẳng GTVT – Tp.HCM Tài liu môn hc: TIN HC VĂN PHÒNG
GV: Lưu Hu Phước Trang 1
Microsoft Powerpoint 2007
I. KHI ĐỘNG – GII THIU:
1. Khi động:
Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Power Point 2007
2. Gii thiu giao din:
- Bên trái
: Ca s qun lý các trang (Slide)
- gia
: Màn hình thiết kế Slide hin hành
3. Cu trúc File PowerPoint:
- 1 File: là 1 trình din (có đuôi, phn m rng là .PPTX hay .PPSX)
- 1 File: có nhiu trang và 1 trang được gi là 1 Slide.
C
a
qu
n l
ý
S
li
de
M
à
n hình
t
hi
ết
k
ế
T
h
a
nh Ribb
o
n
Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - PowerPoint 2007 - Trang 2
Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - PowerPoint 2007 - Người đăng: Khoai Môn Đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu môn học: TIN HỌC VĂN PHÒNG - PowerPoint 2007 9 10 627