Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn kĩ thuật lập trình

Được đăng lên bởi vomenthancn12
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Ba số nguyên dương K, L, M tạo thành một bộ ba Pythagore nếu M ^ 2 = K ^ 2 + L ^ 2. Với số tự
nhiên N nhập từ màn hình, hãy tìm tất cả bộ ba Pythagore, mỗi số K, L, M không vượt quá N.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int x,y,z,n;
printf("Nhap N: ");
scanf("%d",&n);
if(n<5)
printf("Khong ton tai bo ba Pytagore");
else
printf("Bo ba Pytagore:\n");
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=i;j++)
{
for(int k=1;k<=j;k++)
{
x=i*i;
y=j*j;
z=k*k;
if(x==y+z)
{
printf("+ %d\t%d\t%d",k,j,i);
printf("\n");
}
}
}
}
getch();
return 0;
}

1. Viết chương trình tính diện tích
o

Hình vuông

o

Hình tròn

o

Tam giác vuông

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define pi 3.1415
int main()
{
float a,b;
int so;
printf("Nhap 1 hoac 2 hoac 3 de:\n1. Tinh dien tich hinh vuong.\n2. Tinh dien tich hinh tron.\n3. Tinh
dien tich tam giac vuong.\n\n");
scanf("%d",&so);
while(so!=1 && so!=2 && so!=3)
{
printf("\n-Loi:\n+Chi duoc nhap 1 hoac 2 hoac 3.\n\n1. Tinh dien tich hinh vuong.\n2. Tinh
dien tich hinh tron.\n3. Tinh dien tich tam giac vuong.\nChon: ");
scanf("%d",&so);
}

switch (so)
{
case 1:
printf("\nNhap do dai cua canh hinh vuong: ");
scanf("%f",&a);
while(a<=0)
{
printf("Do dai phai lon hon 0, nhap lai do dai canh hinh vuong: ");
scanf("%f",&a);
}
printf("Dien tich hinh vuong la: %f",a*a);
break;
case 2:
printf("\nNhap ban kinh hinh tron: ");
scanf("%f",&a);
while(a<=0)
{
printf("Do dai phai lon hon 0, nhap lai ban kinh hinh tron: ");
scanf("%f",&a);
}
printf("Dien tich hinh tron la: %f",a*a*pi);
break;
case 3:
scanf("%f%f",&a,&b);
}
printf("Dien tich cua tam giac vuong la: %f",(a*b)/2);
break;
}
getch();
return 0;
}

printf("\nNhap do dai 2 canh goc vuong cua tam giac: ");
scanf("%f%f",&a,&b);
while(a<=0 || b<=0)
{
printf("Do dai phai lon hon 0, nhap lai do dai 2 canh goc vuong cua tam giac: ");

Create_Save_File_TXT
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void CreateData()
{
int n;
printf("Nhap n: ");
scanf("%d",&n);
FILE *out=fopen("input.txt","wt");
if(out==NULL)
{
printf("Khong tao duoc file.");
return;
}
fprintf(out,"%d\n",n);
srand(time(NULL));
for(int i=0;i<n;i++)
{
int gt=rand()%101-50;
fprintf(out,"%d",gt);

if(i<n-1)
fprintf(out,"\n");
}
fclose(out);
}
int *Read(int &n)
{
FILE *in=fopen("input.txt","rt");
fscanf(in,"%d",&n);
int *a=(int*)malloc(n*sizeof(int));
for(int i=0;i<n;i++)
fscanf(in,"%d",&a[i]);
fclose(in);
return a;
}
int max(int a[],int n)
{
int m=a[0];
for(int i=1;i<n;i++)
{
if(m<a[i])
m=a[i];
}
return...
1. Ba số nguyên dương K, L, M tạo thành một bộ ba Pythagore nếu M ^ 2 = K ^ 2 + L ^ 2. Với số tự
nhiên N nhập từ màn hình, hãy tìm tất cả bộ ba Pythagore, mỗi số K, L, M không vượt quá N.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int x,y,z,n;
printf("Nhap N: ");
scanf("%d",&n);
if(n<5)
printf("Khong ton tai bo ba Pytagore");
else
printf("Bo ba Pytagore:\n");
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=i;j++)
{
for(int k=1;k<=j;k++)
{
x=i*i;
y=j*j;
z=k*k;
if(x==y+z)
{
printf("+ %d\t%d\t%d",k,j,i);
printf("\n");
}
}
}
}
getch();
return 0;
}
1. Viết chương trình tính diện tích
o Hình vuông
o Hình tròn
o Tam giác vuông
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define pi 3.1415
int main()
{
float a,b;
int so;
printf("Nhap 1 hoac 2 hoac 3 de:\n1. Tinh dien tich hinh vuong.\n2. Tinh dien tich hinh tron.\n3. Tinh
dien tich tam giac vuong.\n\n");
scanf("%d",&so);
while(so!=1 && so!=2 && so!=3)
{
printf("\n-Loi:\n+Chi duoc nhap 1 hoac 2 hoac 3.\n\n1. Tinh dien tich hinh vuong.\n2. Tinh
dien tich hinh tron.\n3. Tinh dien tich tam giac vuong.\nChon: ");
scanf("%d",&so);
}
tài liệu môn kĩ thuật lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn kĩ thuật lập trình - Người đăng: vomenthancn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
tài liệu môn kĩ thuật lập trình 9 10 774