Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi hoang-van-thao
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 6556 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN

1

Chương 3

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG
VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

2

Nội dung
• 1. Sơ lược về phân tích hệ thống
• 2. Nghiên cứu hiện trạng (khảo sát)
–
–
–
–

•
•
•
•
•

Mục đích khảo sát
Nội dung khảo sát
Đối tượng khảo sát
Các bước thực hiện

3. Các phương pháp xác định yêu cầu
4. Các công cụ sử dụng trong việc mô tả hệ thống
5. Hồ sơ khảo sát hiện trạng
6. Đánh giá hiện trạng
7. Chọn lựa phương án thiết kế
3

Chọn lựa phương
án thiết kế

Xác định yêu cầu

Cấu trúc hoá yêu cầu
Phương pháp cấu trúc

Mô hình xử lý

Mô hình dữ liệu

Phương pháp đối tượng UML

Mô hình hoạt động
Mô hình Use case
Mô hình Class
4

a. Mục đích khảo sát hiện trạng
• Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi
trường của hệ thống
• Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cách
thức hoạt động của hệ thống
• Nêu ra được các điểm hạn chế, bất cập của hệ
thống cần phải thay đổi
• Đưa ra được những vấn đề của hệ thống cần
phải được nghiên cứu thay đổi.
5

b. Nội dung khảo sát
• Các mục tiêu hoạt động của đơn vị, chiến
lược, công việc thực hiện để đạt mục tiêu.
• Thông tin về nguồn dữ liệu bên trong và bên
ngoài (định nghĩa, nội dung, dung lượng, kích
thước):
–
–
–
–

Các hồ sơ, sổ sách, tập tin
Biểu mẫu, báo cáo, qui tắc, quy định, công thức
Các qui tắc, qui định ràng buộc lên dữ liệu
Các sự kiện tác động lên dữ liệu khi nó xảy ra

6

b.Nội dung khảo sát(tt)
• Tìm hiểu về xử lý: khi nào, như thế nào, và bởi ai các
dữ liệu đó được tạo ra, di chuyển, biến đổi và được
lưu trữ. Các thuộc tính :
–
–
–
–
–
–

Phương pháp: cách thức thực hiện
Tần suất: số lần thực hiện trong một đơn vị thời gian
Khối lượng: độ lớn thông tin thực hiện
Độ phức tạp
Độ chính xác: độ chính xác của kết quả thực hiện
Thứ tự và các phụ thuộc khác giữa các hoạt động truy xuất
dữ liệu khác nhau
7

b.Nội dung khảo sát (tt)
• Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động
quản lý, thị trường và môi trường hệ thống
• Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng
(phần cứng, phần mềm, trang thiết bị,…)
• Trình độ chuyên môn sử dụng vi tính của các
đối tượng xử lý thông tin
• Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại;
các đề xuất giải quyết
8

c.Đối tượng khảo sát

Người dùng

Cán bộ lãnh đạo,
quản lý
Người sử dụng,
nhân viên tác
nghiệp
Nhân viên kỹ thuật
Biểu mẫu

Đối tượng

Tập tin

Sổ sách

Tài liệu
Thủ tục, qui trình
Thông báo
Chương trình máy
tính
9

d.Các bước thực hiện
• B1- Tiên đoán, dự trù những nhu cầu và
nghiệp vụ nhằm xác định giới hạn của việc
phân tích
• B2 - Lập kế hoạch khảo sát và ...
1
PHÂN TÍCH THI T K
H TH NG THÔNG TIN
tài liệu môn phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: hoang-van-thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
tài liệu môn phân tích thiết kế hệ thống 9 10 653