Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn phân tích thiết kế và giải thuật

Được đăng lên bởi phuongdoan
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn h c: Phân tích và thi t k gi i thu t

Ch

ng 1

CÁC KHÁI NI M C N B N

4

N i dung
1. Ki u d li u tr u t ng
quy
2.
3. Phân tích gi i thu t

5

1.Ki u d

li u tr u t

ng

• Mô t m t c u trúc d li u theo các tác v (operations) làm
vi c trên c u trúc d li u thì ti n l i h n là di n t nó theo
nh ng chi ti t thi công (implementation details).
• Chúng ta nên tách nh ng khái ni m v c u trúc d li u ra
kh i nh ng chi ti t thi công.
c nh ngh a theo cách nh
• Khi m t c u trúc d li u
v y ta s có m t ki u d li u tr u t ng (abstract data type)
hay ADT.

M t ki u d li u tr u t ng là m t mô hình toán
h c i cùng v i nh ng tác v
c nh ngh a trên
mô hình này.
6

Vài thí d v Ki u d li u tr u t

ng

• M t t p (set) là m t t p h p g m zero hay nhi u ph n t .
M t ph n t không
c phép xu t hi n nhi u h n m t
c ký hi u là {a1,
l n trong t p. M t t p g m n ph n t
a2,…,an}, nh ng v trí c a m t ph n t trong m t t p là
không quan tr ng.
• M t a t p (multiset) là m t t p mà trong ó m t ph n t
c phép xu t hi n nhi u h n m t l n. Thí d , {5,7,5,2} là
m t a t p. M t a t p có th có nh ng tác v sau:
initialize (kh i t o)
insert (thêm vào)
is_empty (th a t p có r ng)
delete (xoá)
findmin (tìm ph n t bé nh t)
7

Vài thí d v Ki u d li u tr u t

ng (tt)

• M t chu i (sequence) là m t t p h p có th t c a zero hay
c ký hi u là <a1, a2,…, an>. V trí c a
nhi u ph n t ;
m t ph n t trong m t chu i là có ý nghiã. M t chu i có th
có nh ng tác v sau:
initialize (kh i t o)
length (chi u dài)
head (ph n t
u)
tail (ph n uôi)
concatenate (ghép k hai chu i)

8

Gi i m t bài toán b ng ADT
th y ích l i c a ki u d li u tr u t ng, th xét bài toán
sau:
Cho m t m ng (array) g m n s , A[1..n], hãy xác nh k ph n
t l n nh t trong m ng, v i k n. Thí d , n u A là {5, 3, 1, 9,
6}, và k = 3, thì k t qu là {5, 9, 6}.
Không d
xây d ng m t gi i thu t
gi i bài toán trên.
Ta th dùng ki u d li u tr u t ng a t p (multiset) v i các
tác v :
initialize(M),
insert(x, M),
deleteMin(M),
findMin(M)
9

Suy ngh trên a t p M, ta có th vi t m t gi i thu t nh
sau:
Initialize(M);
for i:= 1 to k do
Insert(A[i], M);
for i:= k + 1 to n do
if A[i] > FindMin(M) then
begin
DeleteMin(M); Insert(A[i],M)
end;
Trong thí d trên, ta th y ki u d li u tr u t ng ã làm
n gi n hóa vi c xây d ng gi i thu t b ng cách không b n
tâm n nh ng chi ti t thi công hay hi n th c hóa.
10

Thi công m t ki u d li u tr u t

ng

hi n th c hóa
Quá trình dùng m t c u trúc d li u c th
c g i là thi công ki u d li u tr u t ng. Trong
m t ADT
s thi công này, ph n d li u ...
4
Ch ng1
CÁCKHÁINI M C N B N
Mônh c:Phântíchvàthi tk gi ithu t
Tài liệu môn phân tích thiết kế và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn phân tích thiết kế và giải thuật - Người đăng: phuongdoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Tài liệu môn phân tích thiết kế và giải thuật 9 10 305