Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC

Được đăng lên bởi Thơm Phạm
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TIN HỌC
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA TỈNH NĂM 2013
(CHƯƠNG TRÌNH A)

PHẦN I. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP
1. Khái niệm về Hệ điều hành Windows XP
Windows XP là tập hợp các chương trình điều khiển máy tính thực hiện các chức
năng chính như:
 Điều khiển phần cứng của máy tính. Ví dụ như nhận thông tin nhập từ bàn phím
và gửi thông tin xuất ra màn hình hoặc máy in.
 Làm nền cho các chương trình ứng dụng khác chạy. Ví dụ như các chương trình
xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh,…
 Quản lý việc lưu trữ thông tin trên các ổ đĩa.
 Cung cấp khả năng kết nối và trao đổi thông tin giữa các máy tính …

Giao diện chính của Windows XP
Windows XP có giao diện đồ hoạ (GUI – Graphics User Interface). Nó dùng các
phần tử đồ hoạ như biểu tượng (Icon), thực đơn (Menu) và hộp thoại (Dialog) chứa các
lệnh cần thực hiện.
2. Các thao tác cơ bản trong Windows XP
2.1. Các biểu tượng trên màn hình
Khi Windows XP đã được khởi động, hai thành phần cơ bản mà người sử dụng
nhìn thấy trên màn hình là các biểu tượng và thanh tác vụ:
1

a. Các biểu tượng (Icons) liên kết đến các chương trình thường sử dụng.

Biểu tượng của ứng dụng

Biểu tượng của hệ điều hành

b. Thanh tác vụ (Taskbar) chứa:
 Nút Start dùng mở menu Start để khởi động các chương trình.
 Nút các chương trình đang chạy: Dùng chuyển đổi qua lại giữa các chương
trình.
 Khay hệ thống: chứa biểu tượng của các chương trình đang chạy trong bộ nhớ
và hiển thị giờ của hệ thống.

Thanh tác vụ (Taskbar)
c. Thanh thực đơn Start
Để mở một chương trình bị ẩn trong menu Start, tùy theo cách đặt chế độ hiển thị
sẽ có hai cách mở chương trình khác nhau, người sử dụng vào mục All Programs hoặc
Programs, ở đây sẽ hiển thị các chương trình đã cài đặt trên máy, người sử dụng có thể
kích chọn để thực hiện chương trình.
2.2. Quản lý máy tính với Control Panel
Control Panel là chương trình cho phép thiết lập cấu hình hệ thống, thay đổi hình
thức của hệ điều hành Microsoft Windows XP, thay đổi môi trường làm việc cho thích hợp
với người sử dụng.
a. Khởi động chương trình.
Để khởi động chương trình Control Panel, người sử dụng vào Start \ Control
Panel, sau đó xuất hiện cửa sổ ở chế độ Category View, để truy cập tất cả các công cụ
của bảng điều khiển, người sử dụng chuyển sang chế độ Classic View.

2

Chuyển sang chế
độ Classic View

Chế độ Category View.
b. Cài đặt và loại bỏ chương trình (Add or Remove programs).
Add or Remove programs là tính năng cho phép cài đặt chương trình mới, loại bỏ
hoặc thêm bớt thành phần chương trình...
1
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TIN HỌC
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA TỈNH NĂM 2013
(CHƯƠNG TRÌNH A)
PHẦN I. H ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP
1. Khái niệm về Hệ điều hành Windows XP
Windows XP tp hợp các chương trình điều khin máy tính thc hin các chc
năng chính như:
Điu khin phn cng ca máy tính. Ví d như nhn thông tin nhp t bàn phím
và gi thông tin xut ra màn hình hoc máy in.
Làm nn cho các chương trình ng dng khác chy. Ví d như các chương trình
x lý văn bản, hình nh, âm thanh,
Qun lý việc lưu trữ thông tin trên các đĩa.
Cung cp kh năng kết nối và trao đổi thông tin gia các máy tính …
Giao din chính ca Windows XP
Windows XP giao diện đồ ho (GUI Graphics User Interface). dùng các
phn t đồ ho như biểu tượng (Icon), thực đơn (Menu) hp thoi (Dialog) cha các
lnh cn thc hin.
2. Các thao tác cơ bản trong Windows XP
2.1. Các biểu tượng trên màn hình
Khi Windows XP đã được khởi động, hai thành phần bản người s dng
nhìn thy trên màn hình là các biu tượng và thanh tác v:
TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC - Người đăng: Thơm Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC 9 10 612