Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU MS DOS

Được đăng lên bởi nguyenvietlosptin
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SARAVIETNAM

Bài 1: Khái niệm cơ bản về tin học - Hệ điều hành MS_DOS

I. Khái niệm chung
1.1. Khái niệm về tin học
Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quá trình
xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu là máy
tính điện tử.
1.2. Các lĩnh vực của tin học
Phần cứng: Gồm những đối tượng vật lý hữu hình như vi mạch, bản mạch in,
dây cáp nối mạch điện, bộ nhớ, màn hình, máy in, thiết bị đầu cuối, nguồn nuôi,...Phần
cứng thực hiện các chức năng xử lý thông tin cơ bản ở mức thấp nhất tức là các tín
hiệu nhị phân {0,1}
Phần mềm: Là các chương trình (program) điều khiển các hoạt động phần cứng
của máy vi tính và chỉ đạo việc xử lý dữ liệu. Phần mềm của máy tính được chia làm
hai loại: Phần mềm hệ thống(System software) và phần mềm ứng dụng( Applications
software). Phần mềm hệ thống khi được đưa vào bộ nhớ chính, nó chỉ đạo máy tính
thực hiện các công việc. Phần mềm ứng dụng là các chương trình được thiết kế đẻ giải
quyết một bài toán hay một vấn đề cụ thể để đáp ứng một nhu cầu riêng trong một số
lĩnh vực.
Máy tính cá nhân PC( Personal Computer). Theo đúng tên gọi của nó là máy tính có
thẻ sử dụng bởi riêng một người.

1.3. Đơn vị lưu trữ thông tin:
Đơn vị bé nhất dùng để lưu trữ thông tin là bit. Lượng thông tin chứa trong 1 bit là vừa
Giáo trình Tin học cơ bản – MS_DOS – NC

1

SARAVIETNAM

đủ để nhận biết một trong 2 trạng thái có xác suất xuất hiện như nhau.Trong máy vi tính
tuỳ theo từng phần mềm, từng ngôn ngữ mà các số khi đưa vào máy tính có thể là các
hệ cơ số khác nhau, tuy nhiên mọi cơ số khác nhau đều được chuyển thành hệ cơ số 2
( hệ nhị phân). Tại mỗi thời điểm trong 1 bit chỉ lưu trữ được hoặc là chữ số 0 hoặc là
chữ số 1. Từ bit là từ viết tắt của Binary Digit (Chữ số nhị phân).
Trong tin học ta thường dùng một số đơn vị bội của bit sau đây:

tên gọi

Viết tắt

Giá trị

Byte

B

8 bit

Kilobyte

KB

1024 bytes = 210B

Megabyte

MB

1024KB = 210KB

Gigabyte

GB

1024MB = 210MB

II. Hệ Điều Hành MS-DOS

2.1. Hệ điều hành là gì?
Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều
khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy
được trên máy tính. Các hệ điều hành thông dụng: MS-DOS, Windows, Unix, Linux, OS/2,
Macintosh …
2.2. Hệ điều hành MS - DOS
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) là hệ điều hành(HĐH) của tập đoàn khổng lồ
Microsoft. Phiên bản đầu tiên của MS-DOS được viết năm 1981.
MS-DOS là HĐH đơn nhiệm (tại mộ...
SARAVIETNAM
Giáo trình Tin hc cơ bn – MS_DOS – NC
1
Bài 1:
Khái nim cơ bn v tin hc - H điu hành MS_DOS
I. Khái nim chung
1.1. Khái nim v tin hc
Tin hc là ngành khoa hc công ngh nghiên cu các phương pháp, các quá trình
x lý thông tin mt cách t động da trên các phương tin k thut mà ch yếu là máy
tính đin t.
1.2. Các lĩnh vc ca tin hc
Phn cng: Gm nhng đối tượng vt lý hu hình như vi mch, bn mch in,
dây cáp ni mch đin, b nh, màn hình, máy in, thiết b đầu cui, ngun nuôi,...Phn
cng thc hin các chc năng x lý thông tin cơ bn mc thp nht tc là các tín
hiu nh phân {0,1}
Phn mm: Là các chương trình (program) điu khin các hot động phn cng
ca máy vi tính và ch đạo vic x lý d liu. Phn mm ca máy tính được chia làm
hai loi: Phn mm h thng(System software) và phn mm ng dng( Applications
software). Phn mm h thng khi được đưa vào b nh chính, nó ch đạo máy tính
thc hin các công vic. Phn mm ng d
ng là các chương trình được thiết kế đẻ gii
quyết mt bài toán hay mt vn đề c th để đáp ng mt nhu cu riêng trong mt s
lĩnh vc.
Máy tính cá nhân PC( Personal Computer). Theo đúng tên gi ca nó là máy tính có
th s dng bi riêng mt người.
1.3. Đơn v lưu tr thông tin:
Đơn v bé nht dùng để lưu tr thông tin là bit. Lượng thông tin cha trong 1 bit là va
TÀI LIỆU MS DOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU MS DOS - Người đăng: nguyenvietlosptin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TÀI LIỆU MS DOS 9 10 594