Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi công chức tin học

Được đăng lên bởi nenwind
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 36 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM –TIN HOÏC VAÊN PHOØNG
Naêm 2007 – 2008
@@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát .
1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám:
a). Phím 10
b). Phím ESC
c). Phím Enter
d). Phím Delete
2). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 25 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =SQRT(A2) thì nhaän ñöôïc keát
quaû: a). 0
b). 5
c). #VALUE!
d). #NAME!
3). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïp chí), ta thöïc
hieän:
a). Insert - Column
b). View - Column
c). Format - Column
d). Table - Column
4). Baïn hieåu B-Virus laø gì ?
a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B:
b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän
c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record )
d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel
5). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø:
a). Môû moät hoà sô môùi
b). Ñoùng hoà sô ñang môû
c). Môû moät hoà sô ñaõ coù
d). Löu hoà sô vaøo ñóa
6). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo:
a). Ram
b). Boä nhôù ngoaøi
c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng d). Taát caû ñeàu sai
7). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím:
a). Ctrl – Z
b). Ctrl – X
c). Ctrl - V
d). Ctrl - Y
8). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo:
a). Ctrl + A
b). Alt + A
c). Alt + F
d). Ctrl + F
9). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi "Tin hoc" ;oâ B2 coù giaù trò soá 2008. Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc
=A2+B2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE!
b). Tin hoc
c). 2008
d). Tin hoc2008
10). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh:
a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn cuïc
c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøn cuïc
11). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø :
a). Taïo teäp vaên baûn môùi
b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo
c). Ñònh daïng chöõ hoa
d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa
12). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà oâ ñaàu tieân (oâ A...
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM –TIN HOÏC VAÊN PHOØNG
Naêm 2007 – 2008
@@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát .
1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám:
a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete
2). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 25 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =SQRT(A2) thì nhaän ñöôïc keát
quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME!
3). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïp chí), ta thöïc
hieän:
a). Insert - Column b). View - Column
c). Format - Column d). Table - Column
4). Baïn hieåu B-Virus laø gì ?
a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B:
b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän
c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record )
d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel
5). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø:
a). Môû moät hoà sô môùi b). Ñoùng hoà sô ñang môû
c). Môû moät hoà sô ñaõ coù d). Löu hoà sô vaøo ñóa
6). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo:
a). Ram b). Boä nhôù ngoaøi
c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng d). Taát caû ñeàu sai
7). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím:
a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y
8). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo:
a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F
9). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi "Tin hoc" ;oâ B2 coù giaù trò soá 2008. Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc
=A2+B2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc2008
10). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh:
a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn cuïc
c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøn cuïc
11). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø :
a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo
c). Ñònh daïng chöõ hoa d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa
12). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà oâ ñaàu tieân (oâ A1) cuûa baûng
tính ?
a). Shift+Home b). Alt+Home
c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home
13). Khi ñang laøm vieäc vôi Windows, muoán khoâi phuïc laïi ñoái töôïng ñaõ xoùa trong Recycle Bin, ta thöïc hieän:
a). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Copy b). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Open
c). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore d). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Move To Folder...
14). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, ñeå nhaäp vaøo coâng thöùc tính toaùn cho moät oâ, tröôùc heát ta phaûi goõ:
a). Daáu chaám hoûi (?) b). Daáu baèng (= ) c). Daáu hai chaám (: ) d). Daáu ñoâ la ($)
15). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp laïi boá cuïc (trình baøy veà vaên baûn, hình aûnh, bieåu ñoà,...) cuûa
Slide, ta thöïc hieän :
a). Format - Slide Layout... b). View - Slide Layout...
c). Insert - Slide Layout... d). File - Slide Layout...
16). Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng?
a). Bieåu ñoà coät raát thích hôïp ñeå so saùnh döõ lieäu coù trong nhieàu coät
b). Bieåu ñoà hình troøn raát thích hôïp ñeå moâ taû tæ leä cuûa giaù trò döõ lieäu so vôùi toång theå
c). Bieåu ñoà ñöôøng gaáp khuùc duøng so saùnh döõ lieäu vaø döï ñoaùn xu theá taêng hay giaûm cuûa döõ lieäu
d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
17). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, muoán taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, ta thöïc hieän:
1
tài liệu ôn thi công chức tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi công chức tin học - Người đăng: nenwind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tài liệu ôn thi công chức tin học 9 10 425