Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu phân tích hệ thống HỆ THỐNG BÁN VÉ MÁY BAY

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7112 lần   |   Lượt tải: 14 lần
08
201
2

Fall

04

HỆ THỐNG BÁN VÉ MÁY BAY
Tài liệu phân tích hệ thống
GVHD
ThS. Ngô Bá Nam Phương
SVTH
1173015 – Nguyễn Quốc Quỳnh Khôi
1173018 – Vũ Thành Linh
1173017 – Trần Thanh Lân
1173001 – Nguyễn Thị Trường An

T r ườ n g Đ H K h o a H ọ c T ự N h i ê n
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Hệ thống bán vé máy bay
Tài liệu phân tích hệ thống

2

Bảng Chỉ Mục
1. Giới thiệu.................................................................................................................3
2. Sơ đồ Use case..........................................................................................................4
3. Mô tả Use Case chi tiết...........................................................................................5
3.1. Use Case: Nhập thông tin Lịch chuyến bay.............................................................5
3.2. Use Case: Sửa thông tin Lịch chuyến bay................................................................5
3.3. Use Case: Xoá thông tin Lịch chuyến bay................................................................6
3.4. Use Case: Tạo mới thông tin Hạng vé......................................................................7
3.5. Use case Sửa thông tin hạng vé..................................................................................7
3.6. Use case Xóa hạng vé..................................................................................................7
3.7. Use Case: Tạo mới Sân bay ......................................................................................8
3.8. Use Case: Sửa sân bay................................................................................................8
3.9. Use Case: Xóa sân bay................................................................................................9
3.10. Use Case: Đặt vé.......................................................................................................9
3.11. Use Case: Bán vé......................................................................................................10
3.12. Use case: Báo cáo doanh thu...................................................................................11
3.13. Use Case: Cấu hình hệ thống ...............................................................................11
3.14. Use Case: Tra cứu Lịch chuyến bay.....................................................................12

4. Sơ đồ ERD.............................................................................................................
T r n g Đ H K h o a H c T N h i ê nườ
K h o a C ô n g N g h T h ô n g T i n
HỆ THỐNG BÁN VÉ MÁY BAY
Tài li u phân tích h th ng
GVHD
ThS. Ngô Bá Nam Ph ngươ
SVTH
1173015 – Nguy n Qu c Quỳnh Khôi
1173018 – Vũ Thành Linh
1173017 – Tr n Thanh Lân
1173001 – Nguy n Th Tr ng An ườ
04
201
2
08
Fall
Tài liệu phân tích hệ thống HỆ THỐNG BÁN VÉ MÁY BAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu phân tích hệ thống HỆ THỐNG BÁN VÉ MÁY BAY - Người đăng: flowerlantern
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu phân tích hệ thống HỆ THỐNG BÁN VÉ MÁY BAY 9 10 845