Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu phân tích yêu cầu

Được đăng lên bởi Young King
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tài liệu phân tích yêu cầu .
1. Dữ liệu đầu vào .
+ Input : Là chương trình chạy trên nền tảng android , với thao tác dựa vào màn hình cảm
ứng nên người sử dụng thao tác với chạm màn hình . Đầu tiên người dùng sẽ nhập số
cần sắp xếp sau đó sẽ chuyển sang các màn hình khác với chức năng hiện ra kết quả
các số đã được radom hoặc là người dùng tự nhập sau đó đến bước lựa chọn thuật
toán ,cuối cùng là xem các số đã được sắp xếp với các bước mà thuật toán đã chạy .
+ Mô tả màn hình : có tất cả 5 màn hình với 5 chức năng khác nhau :
- Màn hình welcome
-Màn hình lựa chọn số lượng cần sắp xếp
- Màn hình hiện thị ra các số mà người dùng đã chọn theo cách radom hoặc là các số
do người dùng nhập.
- Màn hình lựa chọn thuật toán sắp xếp
Màn hình in ra kết quả với sự mô tả chi tiết
2. Hiện thị kết quả ( Output)
+ Hiện thị kết quả : Sau một vài thao tác giữa người dùng và chương trình thì chương trình
sẽ hiện thị kết quả ra màn hình với từng bước sắp xếp đối với thuật toán đã chọn , đồng
thời có thể có thao tác cuộn trang khi màn hình không đủ kích thước để hiện thị kết quả .
+ Hoạt động của thuật toán : Khi chọn các được dãy số cần sắp xếp ( dãy số đó có thể do
người dùng nhập hoặc là do người dùng chọn radom các sô trong 1 khoảng nào đó ) và thuật
toán cần sắp xếp thì chương trình sẽ tự động chạy và liên kết với màn hình để in ra kết quả
của từng bước thực hiện thuật toán
Sau khi thực hiện xong các bước chọn dãy số cần sắp xếp và chọn thuật toán thì
chương trình sẽ chuyển nó về màn hình output của chương trình.
-Các yêu cầu chính của màn hình output:
• Hiện thị số phần tử người dùng đã lựa chọn và dãy số ban đầu .
• Hiện thị thuật toán người dùng đã lựa chọn.
• Hiện thị chi tiết lần lượt các kết quả của thuật toán sắp xếp , các bước , kết quả sau
mỗi vòng lặp .. của thuật toán cho tới kết quả cuối cùng
• Hiện thị 2 nút Button :
- 1 Button để người dùng có thể quay lại nơi chọn thuật toán sắp xếp khác với dãy
số như cũ mà người dùng đã chọn.
- 1 Button để người dùng quay lại từ bước chọn dãy số khác và thuật toán mà người
dùng muốn sắp xếp .
- Việc hiển thị thông báo cho người dùng biết rằng mình đã chọn thuật toán
nào cho việc sắp xếp cần được rõ ràng bằng nhiều cách khác nhau, như xử lý
về font chữ, màu chữ, màu nền, khung hiển thị...sao cho hợp lý, đảm bảo
thẩm mỹ cũng như các yêu cầu về giao diện khác.
Việc hiển thị chi tiết các bước là tùy ý: có thể ẩn (thông qua button, slide,...)
hoặc hiển thị đầy đủ các bước, có chú thích ở từng bước để người dùng có
thể hiểu 1 ...
i li u phân tích yêu c u .
1. D li u đ u vào .
+ Input : Là ch ng trình ch y trên n n t ng android , v i thao tác d a vào màn hình c m ươ
ng nên ng i s d ng thao tác v i ch m màn hình . Đ u tiên ng i dùng s nh p s ườ ườ
c n s p x p sau đó s chuy n sang các màn hình khác v i ch c năng hi n ra k t qu ế ế
các s đã đ c radom ho c là ng i dùng t nh p sau đó đ n b c l a ch n thu t ượ ườ ế ướ
toán ,cu i cùng là xem các s đã đ c s p x p v i các b c mà thu t toán đã ch y . ượ ế ướ
+ Mô t màn hình : có t t c 5 màn hình v i 5 ch c năng khác nhau :
- Màn hình welcome
-Màn hình l a ch n s l ng c n s p x p ượ ế
- Màn hình hi n th ra các s mà ng i dùng đã ch n theo cách radom ho c là các s ườ
do ng i dùng nh p.ườ
- Màn hình l a ch n thu t toán s p x p ế
- Màn hình in ra k t qu v i s mô t chi ti tế ế
2. Hi n th k t qu ( Output) ế
+ Hi n th k t qu : Sau m t vài thao tác gi a ng i dùng và ch ng trình thì ch ng trình ế ườ ươ ươ
s hi n th k t qu ra màn hình v i t ng b c s p x p đ i v i thu t toán đã ch n , đ ng ế ướ ế
th i có th có thao tác cu n trang khi màn hình không đ kích th c đ hi n th k t qu . ướ ế
+ Ho t đ ng c a thu t toán : Khi ch n các đ c dãy s c n s p x p ( dãy s đó có th do ượ ế
ng i dùng nh p ho c là do ng i dùng ch n radom các sô trong 1 kho ng nào đó ) và thu t ườ ườ
toán c n s p x p thì ch ng trình s t đ ng ch y và liên k t v i màn hình đ in ra k t qu ế ươ ế ế
c a t ng b c th c hi n thu t toán ướ
Sau khi th c hi n xong các b c ch n dãy s c n s p x p và ch n thu t toán thì ướ ế
ch ng trình s chuy n nó v màn hình output c a ch ng trình.ươ ươ
-Các yêu c u chính c a màn hình output:
Hi n th s ph n t ng i dùng đã l a ch n và dãy s ban đ u . ườ
Hi n th thu t toán ng i dùng đã l a ch n. ườ
Hi n th chi ti t l n l t các k t qu c a thu t toán s p x p , các b c , k t qu sau ế ượ ế ế ướ ế
m i vòng l p .. c a thu t toán cho t i k t qu cu i cùng ế
Hi n th 2 nút Button :
- 1 Button đ ng i dùng có th quay l i n i ch n thu t toán s p x p khác v i dãy ườ ơ ế
s nh cũ mà ng i dùng đã ch n. ư ườ
- 1 Button đ ng i dùng quay l i t b c ch n dãy s khác và thu t toán mà ng i ườ ướ ườ
dùng mu n s p x p . ế
- Vi c hi n th thông báo cho ng i dùng bi t r ng mình đã ch n thu t toán ườ ế
nào cho vi c s p x p c n đ c rõ ràng b ng nhi u cách khác nhau, nh x ế ượ ư
v font ch , màu ch , màu n n, khung hi n th ...sao cho h p lý, đ m b o
th m m cũng nh các yêu c u v giao di n khác. ư
Vi c hi n th chi ti t các b c là tùy ý: có th n (thông qua button, slide,...) ế ướ
ho c hi n th đ y đ các b c, có chú thích t ng b c đ ng i dùng có ướ ướ ườ
th hi u 1 cách t t nh t v thu t toán đ c th c hi n nh th nào, nh ng c n ượ ư ế ư
Tài liệu phân tích yêu cầu - Trang 2
Tài liệu phân tích yêu cầu - Người đăng: Young King
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu phân tích yêu cầu 9 10 35