Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu quản lý rạp chiếu phim bằng UML

Được đăng lên bởi Mạnh Đặng Nam
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2012
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
RẠP CHIẾU PHIM

Tài liệu phân tích thiết kế
hướng đối tượng
N
6/8/2010

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim
Đặc tả yêu cầu của hệ thống

Phiên bản:
4.10
Ngày: 2010-06-08

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Ngày:

08/06/2010

Phiên bản:

4.10

Tác giả:

Nhóm 1 – K21

Liên hệ:

-

Nguyễn Thị Hải Yến _ A12967

-

Nguyễn Quang Minh _ A13405

-

Hoàng Tiến Thành

_ A13679

-

Đào Thị Duyên

_ A13745

-

Nguyễn Quang Huy

_ A13799

-

Đặng Ngọc Thượng

_ A13824

-

Trần Việt Hà

_ A14234

yen12967@gmail.com,
dtduyen90@gmail.com,
sodaubai@yahoo.com,

2/63

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim
Đặc tả yêu cầu của hệ thống

Phiên bản:
4.10
Ngày: 2010-06-08
Mô tả tài liệu

Ngày

Phiên bản

Miêu tả

Tác giả

17/05/2010

1.06

Phiên bản đầu tiên đã làm được nhưng tính năng sau:
- Mô tả tổng quan về hệ thống.

Nguyễn Thị Hải Yến

24/05/2010

2.07

Cập nhật hoặc sửa đổi những tính năng sau:
- Sơ đồ tổng quan về hệ thống.
- Các tác nhân của hệ thống.
- Các chức năng chính của hệ thống.
- Các định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt.

Nguyễn Quang Huy

27/05/2010

2.08

Cập nhật hoặc sửa đổi những tính năng sau:
- Giới thiệu tài liệu.
- Mô tả tổng quan về hệ thống.

Đào Thị Duyên

05/06/2010

3.09

Cập nhật những tính năng sau:
- Đặc tả các chức năng chính của hệ thống.

Nguyễn Thị Hải Yến

08/06/2010

4.10

Cập nhật hoặc sửa đổi những tính năng sau:
- Mô tả tổng quan về hệ thống.
- Đặc tả các chức năng chính của hệ thống.

Nguyễn Thị Hải Yến
&
Nguyễn Quang Huy

3/63

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim
Đặc tả yêu cầu của hệ thống

Phiên bản:
4.10
Ngày: 2010-06-08
Mục lục

1 Giới thiệu tài liệu 6
1.1
1.2
1.3
1.4

Mục đích
6
Phạm vi
6
Các định nghĩa, thuật ngữ, và từ viết tắt
Tham khảo
6

2 Tổng quan về hệ thống

6

7

2.1
2.2

Mô tả 7
Sơ đồ tổng quan các chức năng chính
2.2.1 Các tác nhân tham gia hệ thống
2.2.2 Các chức năng chính của hệ thống
2.2.3 Các thực thể chính (Key Abstraction)
2.3
Các ràng buộc khác 10

3 Đặc tả các chức năng của hệ thống
UC #01
11
ĐĂNG NHẬP
11
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
11
UC #02
12
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN 12
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
12
UC #03
15
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 15
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
16
UC #04
19
QUẢN LÝ PHÒNG CHIẾU 19
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
19
UC #05
23
QUẢN LÝ LOẠI PHIM
23
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
23
UC #06
26
QUẢN LÝ PHIM 26
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
26
UC #07
30
QUẢN LÝ LỊCH CHIẾU
30
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
30
UC #08
37
QUẢN LÝ LOẠI VÉ
37
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
37
UC #09
41
QUẢN LÝ VÉ
41
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
41
UC #10
45
XEM THÔNG TIN PHIM 45
ĐẶC TẢ CHỨC NĂ...
2012
Tài liệu phân tích thiết kế
hướng đối tượng
N
6/8/2010
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
RẠP CHIẾU PHIM
Tài liệu quản lý rạp chiếu phim bằng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu quản lý rạp chiếu phim bằng UML - Người đăng: Mạnh Đặng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tài liệu quản lý rạp chiếu phim bằng UML 9 10 204