Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu SRD hệ thống quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi Huong Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mô tả yêu cầu hệ thống quản lý khách sạn
1. Quản lý tài khoản người dùng (login)
1.1.
Đăng nhập, đăng xuất
1.1.1. Đăng nhập

B1: hiển thị bảng đăng nhập
B2: Nhập mã, mật khẩu đăng nhập vào hệ thống
B3: Kiểm tra trong thông tin trong hệ thống
+ Nếu tài khoản có trong hệ thống: Đưa ra màn hình
 Đối với nhân viên: hiển thị trang chủ
 Đối với quản lý: hiển thị trang admin
+Nếu không tìm thấy tài khoản trong hệ thống: Hiện thông báo lỗi và

-

chuyển đến B1
1.1.2. Đăng xuất:
- B1: Lựa chọn chức năng đăng xuất
- B2: Hiển thị thông báo hỏi: có muốn đăng xuất hay không?

1.2.

+ Nếu có: thoát khỏi hệ thống người dùng và hiển thị bảng đăng nhập
+ Nếu không: giữ nguyên trang đang mở
Phân quyền người dùng:
Ứng với mỗi người dùng khác nhau, nhân viên sẽ có quyền thực hiện các
nghiệp vụ khác nhau.
- Đối với nhân viên cho phép: thêm, xóa, cập nhật thông tin khách, xem được
-

thông tin phòng và khách đặt phòng
Đối với người quản lý: ngoài những quyền của nhân viên, người quản lý có
thể quản lý phòng ở (cập nhật tên phòng, giá phòng và loại phòng) khi có
sự thay đổi. Ngoài ra, người quản lý cũng có chức năng quản lý nhân viên
(thêm sửa, xóa nhân viên), phòng ban (thêm, sửa, xóa phòng ban) trong

khách sạn.
2. Quản lý phòng ban (bộ phận)
2.1.
Quản lý phòng ban
2.1.1. Thêm phòng ban
- B1: Hiển thị bảng nhập thông tin phòng ban gồm
 Thông tin nhập từ bàn phím: mã phòng ban, tên phòng ban, số nhân

-

viên, trưởng phòng,…
 Thông tin nhập kiểu lựa chọn:
B2: Chọn chức năng thêm phòng ban
B3: Kiểm tra, chính xác hóa thông tin vào
+ Nếu đúng yêu cầu: chuyển đến B4
+ Nếu khác yêu cầu: thông báo nhập lại, và chuyển đến B1

B4: Kiểm tra thông tin đã có trong hệ thống hay chưa?
+ Nếu chưa có: Lưu vào hệ thống
+ Nếu đã có: thông báo phòng ban đã có trong hệ thống và chuyển đến B1
2.1.2. Sửa thông tin phòng bans
- B1: Hiển thị bảng tìm phòng ban theo yêu cầu nhập vào: theo mã phòng
-

-

-

ban, tên phòng ban, trưởng phòng,…
B2: Hiển thị thông tin phòng ban theo yêu cầu tìm kiếm
+ Nếu tìm thấy phòng yêu cầu: hiển thị thông tin chi tiết của phòng ban đó
+ Nếu không thấy phòng yêu cầu: hiển thị không báo không tìm thấy và
chuyển đến B1
B3: Thay đổi thông tin
+ Những thông tin được phép thay đổi: tên phòng ban, số lượng nhân viên,

trưởng phòng,
+ Thông tin không được thay đổi: mã phòng, địa chỉ phòng
- B4: Kiểm tra, chính xác hóa thông tin vào
- B5: Lưu vào hệ thống
+ Hiển thị thông báo: có thay đổi thông tin hay không?
 Nếu có: chọn chức năng lưu
 Nếu không: chọn chức năng Cance...
Mô tả yêu cầu hệ thống quản lý khách sạn
1. Quản lý tài khoản người dùng (login)
1.1. Đăng nhập, đăng xuất
1.1.1. Đăng nhập
- B1: hiển thị bảng đăng nhập
- B2: Nhập mã, mật khẩu đăng nhập vào hệ thống
- B3: Kiểm tra trong thông tin trong hệ thống
+ Nếu tài khoản có trong hệ thống: Đưa ra màn hình
Đối với nhân viên: hiển thị trang chủ
Đối với quản lý: hiển thị trang admin
+Nếu không tìm thấy tài khoản trong hệ thống: Hiện thông báo lỗi và
chuyển đến B1
1.1.2. Đăng xuất:
- B1: Lựa chọn chức năng đăng xuất
- B2: Hiển thị thông báo hỏi: có muốn đăng xuất hay không?
+ Nếu có: thoát khỏi hệ thống người dùng và hiển thị bảng đăng nhập
+ Nếu không: giữ nguyên trang đang mở
1.2. Phân quyền người dùng:
Ứng với mỗi người dùng khác nhau, nhân viên sẽ có quyền thực hiện các
nghiệp vụ khác nhau.
- Đối với nhân viên cho phép: thêm, xóa, cập nhật thông tin khách, xem được
thông tin phòng và khách đặt phòng
- Đối với người quản lý: ngoài những quyền của nhân viên, người quản
thể quản phòng (cập nhật n phòng, giá phòng và loại phòng) khi có
sự thay đổi. Ngoài ra, người quản cũng chức năng quản nhân viên
(thêm sửa, a nhân viên), phòng ban (thêm, sửa, xóa phòng ban) trong
khách sạn.
2. Quản lý phòng ban (bộ phận)
2.1. Quản lý phòng ban
2.1.1. Thêm phòng ban
- B1: Hiển thị bảng nhập thông tin phòng ban gồm
Thông tin nhập từ bàn phím: phòng ban, tên phòng ban, số nhân
viên, trưởng phòng,…
Thông tin nhập kiểu lựa chọn:
- B2: Chọn chức năng thêm phòng ban
- B3: Kiểm tra, chính xác hóa thông tin vào
+ Nếu đúng yêu cầu: chuyển đến B4
+ Nếu khác yêu cầu: thông báo nhập lại, và chuyển đến B1
Tài liệu SRD hệ thống quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu SRD hệ thống quản lý khách sạn - Người đăng: Huong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu SRD hệ thống quản lý khách sạn 9 10 384