Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo: Hệ điều hành Linux

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Ban chØ ®¹o c«ng nghÖ th«ng tin cña c¬ quan ®¶ng

***

TµI liÖu tham kh¶o

HÖ ®iÒu hµnh Linux

Hµ néi, 2003
1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Ch−¬ng 1. Giíi thiÖu chung vÒ lÖnh trong linux
1.1. Giíi thiÖu vÒ UNIX vµ Linux

10

1.1.1. S¬ bé vÒ hÖ ®iÒu hµnh ®a ng−êi dïng

10

1.1.2. XuÊt xø, sù ph¸t triÓn vµ mét sè ®Æc tr−ng cña hÖ ®iÒu hµnh UNIX

10

1.1.3. Giíi thiÖu s¬ bé vÒ Linux

13

1.2. S¬ bé vÒ c¸c thµnh phÇn cña Linux

14

1.2.1. S¬ bé vÒ nh©n

14

1.2.2. S¬ bé vÒ shell

15

1.3. Giíi thiÖu vÒ viÖc sö dông lÖnh trong Linux

16

1.3.1. C¸c quy −íc khi viÕt lÖnh

18

1.3.2. TiÕp nèi dßng lÖnh

22

1.4. Trang Man (Man Page)

23

Ch−¬ng 2. LÖnh thao t¸c víi hÖ thèng
2.1. Qu¸ tr×nh khëi ®éng Linux

26

2.2. Thñ tôc ®¨ng nhËp vµ c¸c lÖnh tho¸t khái hÖ thèng

27

2.2.1. §¨ng nhËp

27

2.2.2. Ra khái hÖ thèng

28

2.2.3. Khëi ®éng l¹i hÖ thèng

30

2.3. LÖnh thay ®æi mËt khÈu

30

2.4. LÖnh xem, thiÕt ®Æt ngµy, giê hiÖn t¹i vµ xem lÞch trªn hÖ thèng

32

2.4.1 LÖnh xem, thiÕt ®Æt ngµy, giê

32

2.4.2. LÖnh xem lÞch

34

2.5. LÖnh gäi ng«n ng÷ tÝnh to¸n sè häc

35

2.6. Xem th«ng tin hÖ thèng

37

2.7. HiÖn dßng v¨n b¶n

38

2.8. Thay ®æi néi dung dÊu nh¾c shell

39

Ch−¬ng 3. HÖ thèng tËp tin
3.1 Tæng quan vÒ hÖ thèng tËp tin

41

3.1.1. Mét sè kh¸i niÖm

41

3.1.2. S¬ bé kiÕn tróc néi t¹i cña hÖ thèng tËp tin

43

3.1.3. Liªn kÕt t−îng tr−ng (lÖnh ln)

46

3.2 QuyÒn truy nhËp th− môc vµ tËp tin

48

3.2.1 QuyÒn truy nhËp

48

3.2.2. C¸c lÖnh c¬ b¶n

50
2

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
a. Thay ®æi quyÒn së h÷u tËp tin víi lÖnh chown

50

b. Thay ®æi quyÒn së h÷u nhãm víi lÖnh chgrp

51

c. Thay ®æi quyÒn truy cËp tËp tin víi lÖnh chmod

52

d. ®¨ng nhËp vµo mét nhãm ng−êi dïng míi víi lÖnh newgrp

53

3.3 Thao t¸c víi th− môc

54

3.3.1 Mét sè th− môc ®Æc biÖt

54

* Th− môc gèc /

54

* Th− môc /root

54

* Th− môc /bin

54

* Th− môc /dev

55

* Th− môc /etc

55

* Th− môc /lib

55

* Th− môc /lost+found

55

* Th− môc /mnt

55

* Th− môc /tmp

55

* Th− môc /usr

55

* Th− môc /home

56

* Th− môc /var

56

* Th− môc /boot

56

* Th− môc /proc

56

* Th− môc /misc vµ th− môc /opt

56

* Th− môc /sbin

56

3.3.2 C¸c lÖnh c¬ b¶n vÒ th− môc

56

* X¸c ®Þnh th− môc hiÖn thêi víi lÖnh pwd

56

* Xem th«ng tin vÒ th− môc víi lÖnh ls

56

* LÖnh t¹o th− môc mkdir

58

* LÖnh xãa bá th− môc rmdir

59

*...
1
Ban chØ ®¹o c«ng nghÖ th«ng tin cña c¬ quan ®¶ng
***
TµI liÖu tham kh¶o
HÖ ®iÒu hµnh Linux
Hµ néi, 2003
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tài liệu tham khảo: Hệ điều hành Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo: Hệ điều hành Linux - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu tham khảo: Hệ điều hành Linux 9 10 857