Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thư viện

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Hùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁNG 01/2006

CỔNG THÔNG TIN
THƯ VIỆN ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

T

rong lĩnh vực thông tin thư
viện, các nhà làm công tác thư viện trên
thế giới đã thực sự đặt chân vào thế giới
của thư viện điện tử từ những năm đầu
thập kỷ 90 của thế kỷ 20 với các ngân
hàng dữ liệu khổng lồ của Dialog, Pascal...
Còn ở Việt Nam, sau năm 1997, với việc
đưa Internet vào ứng dụng rộng rãi đã tạo
đà khởi đầu cho sự phát triển mới, các thư
viện Việt Nam bắt đầu áp dụng công nghệ
thông tin (CNTT) vào các hoạt động
nghiệp vụ.
CNTT, đặc biệt là ngành công nghệ
phần mềm đã có những bước tiến dài, tạo
dựng nên những chuẩn mực cho việc phát
triển các ứng dụng với kiến trúc đa tầng,
đa chức năng. Một trong những chuẩn mực
hàng đầu đã và đang được hình thành,
được áp dụng ở nhiều nơi, là nền tảng cấu
trúc CỔNG THÔNG TIN (CTT). CTT thư
viện xây dựng trên nền CTT chuẩn có khả

NGUYỄN NGỌC NAM
NGUYỄN THỊ THU HÀ
Công ty Giải pháp Tích hợp
Vi tính Viễn thông Việt Nam

năng tích hợp các loại ứng dụng khác
nhau, các CSDL khác nhau giúp cộng
đồng khai thác hiệu quả các dịch vụ của
thư viện cũng như các dữ liệu số hóa hay
sách điện tử. CTT thư viện cung cấp đến
cho người dùng tính khả năng tương tác
với hệ thống ở mọi lúc, mọi nơi thông
qua mạng Internet/Intranet.
Nắm bắt được những lợi ích to lớn
của hệ thống CTT thư viện mang lại
nhằm phục vụ việc quản lý thư viện,
trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.
HCM đã triển khai và sẽ đưa vào hoạt
động hệ thống CTT thư viện với tính
năng đáp ứng tất cả các yêu cầu đặt ra
cho một hệ thống thông tin thư viện hiện
đại, sử dụng công nghệ tiên tiến, chuẩn
hóa, an toàn, chính xác, thao tác nhanh
chóng, dễ dàng, đồng thời có tính mở
trong kết nối với các hệ thống đang có và
sẽ có trong tương lai.

2

BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁNG 01/2006

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
1. Giải pháp cổng thông tin
(Portal).
Portal (cổng thông tin) là một bước
tiến hóa của website truyền thống, phát
triển sau thời kỳ Web khoảng 7-8 năm như
một yêu cầu tất yếu xuất phát từ những
vấn đề mà website truyền thống gặp phải.
Về mặt bản chất, Portal là điểm truy
cập tập trung và duy nhất, tích hợp các
kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng,
phân phối tới người sử dụng thông qua
một phương thức thống nhất và đơn giản
trên nền tảng Web.
Tất cả các loại cổng thông tin tích
hợp đều có chung một số tính năng cơ bản
bao gồm: khả năng cá nhân hoá, tích hợp
và liên kết nhiều loại thông tin, xuất bản
thông tin, hỗ trợ nhiều môi trường hiể...
BN TIN THƯ VIN - CÔNG NGH THÔNG TIN THÁNG 01/2006
2
NGUYN NGC NAM
NGUYN TH THU HÀ
Công ty Gii pháp Tích hp
Vi tính Vin thông Vit Nam
CNG THÔNG TIN
THƯ VIN ĐẠI HC
KHOA HC T NHIÊN TP. HCM
rong lĩnh vc thông tin thư
vin, các nhà làm công tác thư vin trên
thế gii đã thc s đặt chân vào thế gii
ca thư vin đin t t nhng năm đầu
thp k 90 ca thế k 20 vi các ngân
hàng d liu khng l ca Dialog, Pascal...
Còn Vit Nam, sau năm 1997, vi vic
đưa Internet vào ng dng rng rãi đã to
đà kh
i đầu cho s phát trin mi, các thư
vin Vit Nam bt đầu áp dng công ngh
thông tin (CNTT) vào các hot động
nghip v.
CNTT, đặc bit là ngành công ngh
phn mm đã có nhng bước tiến dài, to
dng nên nhng chun mc cho vic phát
trin các ng dng vi kiến trúc đa tng,
đa chc năng. Mt trong nhng chun mc
hàng đầu
đã và đang được hình thành,
được áp dng nhiu nơi, là nn tng cu
trúc CNG THÔNG TIN (CTT). CTT thư
vin xây dng trên nn CTT chun có kh
năng tích hp các loi ng dng khác
nhau, các CSDL khác nhau giúp cng
đồng khai thác hiu qu các dch v ca
thư vin cũng như các d liu s hóa hay
sách đin t. CTT thư vin cung cp đến
cho người dùng tính kh n
ăng tương tác
vi h thng mi lúc, mi nơi thông
qua mng Internet/Intranet.
Nm bt được nhng li ích to ln
ca h thng CTT thư vin mang li
nhm phc v vic qun lý thư vin,
trường Đại hc Khoa Hc T Nhiên TP.
HCM đã trin khai và s đưa vào hot
động h thng CTT thư vin vi tính
năng đ
áp ng tt c các yêu cu đặt ra
cho mt h thng thông tin thư vin hin
đại, s dng công ngh tiên tiến, chun
hóa, an toàn, chính xác, thao tác nhanh
chóng, d dàng, đồng thi có tính m
trong kết ni vi các h thng đang có và
s có trong tương lai.
T
Tài liệu thư viện - Trang 2
Tài liệu thư viện - Người đăng: Nguyễn Mạnh Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu thư viện 9 10 211