Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Cơ bản về lập trình Shell

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4436 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Bài thực hành buổi 2

CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH SHELL
Nội dung thực hành
Tạo một shell script

Thao tác biến
Một số vấn đề liên quan khác
Trong phần này sinh viên sẽ được giới thiệu cơ bản các vấn đề về lập trình
shell như tạo một shell script, thực thi một shell script và các vấn đề liên quan
khác.
1

Viết một shell script như thế nào?
Để tạo một shell script ta thực hiện theo các bước sau:
B1: Sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào (text editor) để soạn thảo
script, chẳng hạn gedit.
B2: Xác lập quyền thực thi cho shell script dùng lệnh chmod
Ví dụ: chmod 755 script_file
Lệnh này thiết lập quyền thực thi, đọc và thay đổi script cho chủ sỡ hữu và
quyền đọc, thực thi cho những người dùng khác.
B3: Thực thi file script với một trong những cách thức sau:
bash script_file
sh script_file
./script_file
Ví dụ sau đây mô tả việc tạo ra một script đơn giản và thực thi nó.
- Dùng gedit để soạn thảo một script đơn giản như sau:

Lệnh clear dùng để xóa màn hình hiện tại của shell

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 18

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Lệnh echo “This is my first script!!!” dùng để xuất câu “This is my first script!!!”
ra màn hình của shell.
- Click vào Save để tiến hành lưu file. Có thể lưu ở bất cứ thư mục nào và bất kỳ
tên gì. Để cho tiện theo dõi trong ví dụ này tác giả lưu ở thư mục shellscript là
thư mục con của thư mục home của người dùng hiện tại (root) với tên
firstscript.

-

Nếu tại thời điểm này chúng ta cho thực thi file firstscript sẽ nhân được thông
báo lỗi tượng tự như: Permission denied. Lý do là vì file script này chưa được
thiết lập quyền thực thi.
Thiết lập quyền thực thi cho script dùng lệnh chmod

Sau khi dùng lệnh chmod 755 firstscript, quyền truy xuất trên file firstscript đã bị
thay đổi (tên file cũng được đổi màu). Khi đó file fistscript có thể được thực thi
bởi tất cả mọi người dùng.
- Thực thi script:

Làm thế nào shell có thể định vị được script cần thực thi?
Có 2 cách để shell có thể định vị được script cần thực thi
Cách 1: Sử dụng đường dẫn tuyệt đối để xác định cụ thể script cần thực thi nằm ở
thư mục nào. Ví dụ:

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 19

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Người dùng root trong ví dụ trên đang ở thư mục gốc “/” nhưng yêu cầu shell thực
thi script hello trong thư mục /root/shellscript/.
Cách 2: Sử dụng biến môi trường PATH. Khai báo đường dẫn của script cần thực
thi vào biến môi tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Cơ bản về lập trình Shell - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Cơ bản về lập trình Shell 9 10 645