Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Lập trình cấu trúc và vòng lặp trong Shell

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3799 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Bài thực hành buổi 3

LẬP TRÌNH CẤU TRÚC VÀ
VÒNG LẶP TRONG SHELL
Nội dung thực hành
Lệnh if
Lệnh for
Lệnh while
Lệnh case
Trước khi tìm hiểu về các cấu trúc lập trình và vòng lặp trong shell của Linux,
chúng ta đề cập một chút về kiểu boolean trong shell.
Trong shell của Linux giá trị True và False được thể hiện tương ứng bằng 2 giá trị
không (0 – zero) và khác không (non-zero).
Ví dụ:
5 > 2 0 (True)
5 < 2 1 (False)
1. Câu lệnh if
Câu lệnh if được dùng để thiết lặp quyết định (lệnh rẽ nhánh) trong shell script.
Cú pháp:
if condition
then
command1
...
...
fi
Lệnh command1 được thực thi khi điều kiện condition là True (0), ngược lại lệnh
tiếp sau lệnh if (sau từ khóa fi) được thực hiện.
Ví dụ:

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 27

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Lưu đoạn script trên vời tên file là rmif, thực hiên chmod và thực thi. Kết quả thực
thi như sau:

Lần đầu thực thi rmif với tham số aaaa sẽ nhân được một thông báo lỗi “No such
file or directory”. Lần thứ 2 thực hiện với tham số a thì nhận được một thông báo
“a is deleted successfully”.
Như vậy đoạn script trên thực hiện xóa file với tên file được truyền vào từ tham số
của script. Nếu tên file không tồn tại thì lệnh rm không thành công hay nói cách
khác lệnh sẽ trả về exit status là khác không có nghĩa la False. Ngược lại exit
status bằng không (0) có nghĩa là True, khi đó lệnh echo được in ra màn hình.
2. Lệnh test hoặc [expr]
Lệnh test hoặc [expr] dùng để kiểm tra một biểu thức logic là True hay False. Nếu
biểu thức có giá True lệnh test hoặc [expr] sẽ trả về giá trị 0, ngược lại trả về giá
trị khác không.
Khảo sát đoạn script sau:
if test $1 -gt 0
then
echo "$1 is positive number"
fi
Lưu script trên với tên file là ispositive, thực hiện chmod và thực thi. Kết quả như
sau:

Đoạn script trên nhận vào một tham số, sau đó kiểm tra xem tham số có lớn hơn số
0 hay không nhờ vào lệnh test. Nếu lớn hơn 0 thì in câu “$1 is positive number”,
ngược lại không in gì cả.

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 28

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Lệnh test và [expr] hoạt động với các loại dữ liệu như: Integer, file và chuỗi ký tự.
Dưới đây là các phép toán được dùng trong lệnh test hoặc [expr]
Các phép toán so sánh
Phép
toán
-eq
-ne
-lt
-le
-gt
-ge

Ý nghĩa

Lệnh test sử
dụng với if
if test 5 –eq 6
if test 5 –ne 6
if test 5 –lt 6
if test 5 -le 6
if test 5 –gt 6
if test 5 –ge 6

So sánh bằng (==)
K...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Lập trình cấu trúc và vòng lặp trong Shell - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Lập trình cấu trúc và vòng lặp trong Shell 9 10 437