Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Quản lý tiến trình tín hiệu và đồng bộ

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3175 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Bài thực hành số 4

QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH
TÍN HIỆU VÀ ĐỒNG BỘ
1

Nội dung thực hành
Tiến trình và cách thức thực hiện tiến trình
Quản lý các tiến trình
Quản lý các tín hiệu

2 Quản lý tiến trình
2.1 Mục đích của Shell
Shell là chương trình thông dịch lệnh.
Hiển thị $
▼
Đọc lệnh
▼
Tạo tiến trình
▼
Đợi tiến trình kết thúc
▼
Hiển thị $
Shell có thể đọc và thực hiện 1 tập tin gồm danh sách các lệnh cần thực hiện. Tập tin
ở dạng này được gọi là shell_script hoặc procedure. Shell_script được thực hiện nhờ
shell, và chính shell sẽ phát sinh và quản lý tất cả các tiến trình cần thiết để thực hiện
công việc được mô tả trong shell_script.

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 36

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

2.2 Tạo tiến trình

Tiến trình được hiểu là việc thực hiện 1 công việc hay 1 chương trình trong 1 môi
trường cụ thể trong hệ thống. Ta có thể phân biệt 2 loại tiến trình:
- Tiến trình hệ thống: là tiến trình không gắn với bất kỳ 1 terminal nào, nó được tạo
ra vào thời điểm khởi động hệ thống hoặc vào các thời điểm cố định do người
quản trị hệ thống đặt.
- Tiến trình do người sử dụng tạo ra
Các tiến trình được tổ chức theo dạng cây: Tiến trình cha tiến trình con
Đối với người sử dụng, tiến trình cha là shell được tạo tại thời điểm bắt đầu phiên làm
việc.
Cách thực hiện 1 shell_script như sau:
$chmod +x proc
$proc
hoặc: $sh proc
2.3 Liệt kê các tiến trình
Lệnh ps cho phép liệt kê danh sách các tiến trình đang diễn ra:
$ps
PID
3884
3955
3956

TTY
pts/1
pts/2
pts/5

TIME
00:00:00
00:00:00
00:00:05

CMD
bash
more
sqlplus

Với :
PID
số của tiến trình (process identity)
TTY
terminal điều khiển tiến trình
TIME
thời gian tích lũy thực hiện tiến trình (cumulative time)
COMMAND tên lệnh sinh ra tiến trình
Tiến trình số 1 là tiến trình init, trong đó có chức năng giám sát các terminal, là tiến
trình cha của tất cả các tiến trình shell khi login.
Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 37

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Các tùy chọn cho lệnh ps:
o a : hiển thị tất cả các tiến trình của người dùng (all users)
o u : hiển thị các tiến trình cùng với tên người dùng và thời gian bắt đầu
o x : hiển thị các tiến trình mà không gắn kết với một terminal
Trong đó:
UID
số uid của người chủ tiến trình
PID
số của tiến trình (process identity)
PPID
số của tiến trình cha (parent process identity)
C
chỉ số sử dụng bộ xử lý (processor utilization for scheduling)
STIME
thời điểm bắt...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Quản lý tiến trình tín hiệu và đồng bộ - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Quản lý tiến trình tín hiệu và đồng bộ 9 10 135