Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tìm hiểu Internet Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Tài liệu này được biên soạn dựa trên kết quả khảo sát tình hình ứng dụng Thương mại Điện
tử của các doanh nghiệp tại TP.HCM. Cuộc khảo sát được tiến hành trên 375 doanh nghiệp
vào tháng 12/2005. Công trình này nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Thương
mại Điện tử của TP.HCM do Sở Thương mại chủ trì nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao khả
năng cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.
Nội dung và kết cấu của tài liệu được lựa chọn dựa theo tình hình ứng dụng Thương mại
Điện tử mà cuộc khảo sát tìm hiểu được. Các vấn đề được nêu là những khía cạnh được các
doanh nghiệp rất quan tâm. Chúng tôi mong rằng các nội dung sẽ giúp giải đáp các câu hỏi
mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình triển khai ứng dụng Thương mại Điện tử.
Song song với tài liệu này là bản kết quả khảo sát và tập cẩm nang hướng dẫn thực hành
Thương mại Điện tử cho doanh nghiệp. Một bộ tài liệu dùng để hướng dẫn cho giáo viên và
chuyên gia tham gia tập huấn cho doanh nghiệp về Thương mại Điện tử cũng được soạn
thảo. Bản quyền các tài liệu này thuộc sở hữu của Sở Thương mại TP.HCM.
Đây là lần đầu tiên phát hành các tập tài liệu này. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng
góp của quí doanh nghiệp và quí độc giả để có thể bổ sung, làm cho tập tài liệu ngày càng
trở nên phong phú và hữu ích trong các lần tái bản sau.
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Xúc Tiến Thương mại
SỞ THƯƠNG MẠI TP.HCM
59-61 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tel: +(84.8) 823-8137, 829-2991
Fax: +(84.8) 822-4536
Email: trade@hochiminhcity.gov.vn
0H

3

Chương 1
THAM GIA TRỰC TUYẾN
1- Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider – ISP)
Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cung ứng các điều kiện giúp khách hàng tiếp cận các
dịch vụ trên Internet. Họ có hệ thống máy chủ kết nối trực tiếp vào Internet thông qua các
kết nối tốc độ nhanh. Hệ thống máy tính của một ISP thường không có cơ sở dữ liệu hay tập
tin lưu trữ trên máy của họ ngoại trừ chúng đóng vai trò liên kết vào Internet.
Bạn có thể đăng ký với một ISP nào đó bằng cách điền vào các biểu mẫu hồ sơ mà họ qui
định, cũng có thể trực tiếp kết nối liên tiến (như trường hợp dịch vụ VNN1269) bằng cách
gõ vào các ô User: VNN1269, Password: VNN1269. Một khi bạn kết nối vào Internet, máy
chủ của nhà cung cấp sẽ tự động đếm thời gian mà bạn sử dụng dịch vụ của họ. Vào cuối
tháng, chi phí truy cập Internet của bạn sẽ được ghi chung vào hoá đơn tiền điện thoại. Bạn
tiến hành thanh toán thông thường như thanh toán tiền điện thoại.
Một số nhà cung cấp dịch...
3
M ĐẦU
Tài liu này được biên son da trên kết qu kho sát tình hình ng dng Thương mi Đin
t ca các doanh nghip ti TP.HCM. Cuc kho sát được tiến hành trên 375 doanh nghip
vào tháng 12/2005. Công trình này nm trong khuôn kh Chương trình Phát trin Thương
mi Đin t ca TP.HCM do S Thương mi ch trì nhm giúp doanh nghip nâng cao kh
năng cnh tranh trong giai đon hi nhp kinh tế qu
c tế.
Ni dung và kết cu ca tài liu được la chn da theo tình hình ng dng Thương mi
Đin t mà cuc kho sát tìm hiu được. Các vn đề được nêu là nhng khía cnh được các
doanh nghip rt quan tâm. Chúng tôi mong rng các ni dung s giúp gii đáp các câu hi
mà doanh nghip thường gp trong quá trình trin khai ng dng Thương mi Đin t.
Song song vi tài li
u này là bn kết qu kho sát và tp cm nang hướng dn thc hành
Thương mi Đin t cho doanh nghip. Mt b tài liu dùng để hướng dn cho giáo viên và
chuyên gia tham gia tp hun cho doanh nghip v Thương mi Đin t cũng được son
tho. Bn quyn các tài liu này thuc s hu ca S Thương mi TP.HCM.
Đây là ln đầu tiên phát hành các tp tài li
u này. Chúng tôi mong nhn được ý kiến đóng
góp ca quí doanh nghip và quí độc gi để có th b sung, làm cho tp tài liu ngày càng
tr nên phong phú và hu ích trong các ln tái bn sau.
Địa ch liên h:
Phòng Xúc Tiến Thương mi
S THƯƠNG MI TP.HCM
59-61 Lý T Trng, P.Bến Nghé, Qun 1, TP.HCM
Tel: +(84.8) 823-8137, 829-2991
Fax: +(84.8) 822-4536
Email:
0H0Htrade@hochiminhcity.gov.vn
Tài liệu tìm hiểu Internet Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tìm hiểu Internet Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Tài liệu tìm hiểu Internet Việt Nam 9 10 15