Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Tin học

Được đăng lên bởi Quỳnh Quỳnh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định dạng ký tự
Định dạng ký tự trước hết bao gồm việc chọn font chữ, kích thước chữ, màu chữ.
Vd: font Arial red 13pt, Tahoma blue 20 pt. Tiếp theo là trình bày ký tự dưới dạng
in đậm , in nghiêng , hay gạch chân hoặc phối hợp vừa đậm vừa nghiêng, hay cả
ba kiểu.
Bạn cũng có thể định dạng cầu kì hơn như: gạch chân từng từ, gạch chân nét
đứt.gạch chân nét đôi,… Các chỉ số trên và chỉ số dưới sẽ hỗ trợ khi bạn muốn
trình bày một đơn vị diện tích cm3 hay một công thức hóa học như H2SO4 chẳng
hạn.
Change case hỗ trợ đổi kiểu chữ hoa thường sau khi văn bản được gõ xong. Các
kiểu hỗ trợ là:
Sentence case: Viết hoa chữ cái đầu câu.
Lower case:viết thường tất cả
UPPERCASE: VIẾT HOA TẤT CẢ
Capitalize Each Word: Viết Hoa Các Kí Tự Đầu Của Từ
tOGGLE cASE: CHUYỂN CÁC KÝ TỰ HOA THÀNH THƯỜNG VÀ CÁC KÝ TỰ THƯỜNG
THÀNH HOA.

Bạn cũng có thể sử dụng thêm các kỹ thuật như co / giãn ký tự,
ký tự,

t ă n g / giảmkhoảngcáchgiữacáckýtự.

nâng
hạ

Mẫu 1. định dạng đoạn. Alignment: Left; Indentation với Left: 2cm và Right: 3cm,
Line spacing=1.5pt, Before: 0pt, After: 3pt. shading(paragraph): red,
border(paragraph): solid line, weight:2pt,
Mẫu 2. định dạng đoạn. Alignment: Center;
Indentation với Left: 6cm và Right: 0cm, Line
spacing=2pt,Before: 3pt, After: 3pt, shading
(paragraph): yellow, border(text): double line,
weight =1pt,

Mẫu 3. định dạng đoạn. Alignment: Right;
Indentation với Left: 3cm và Right: 3cm, Line
spacing=1.2pt,Before: 6pt, After: 0pt, shading(text):
blue, border(paragraph): dot line, weight =1pt.

VÀM CỎ ĐÔNG
Ở tận sông Hồng, em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết:
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!
Đây con sông xuôi dòng nước chảy
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi
Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây
Và ăm ắp như lòng người mẹ
Chở tình thương trang trải đêm ngày
---Hoài
Vũ--1 Cho trước phần văn bản thô. Yêu cầu sử dụng các kỹ thuật về Tab để định

dạng.
Các dịch vụ tiệc cưới
Biển báo tiệc ..............................................................100.000
Cổng hoa tươi ....................................................... 1.000.000
Cổng bóng .................................................................300.000
Sổ ký tên ....................................................................100.000
Lễ tân đón khách .......................................................200.000
Hộp tim ...........................................................
Định dạng ký tự
 !
"#$%&'()*% &+,)!*)&%-.
in đậm./0)12)3đậm vừa nghiêng.cả
ba kiểu!
456789 -:#/33/;
8<!/;8=>?@AB1CAB1BDE2 1
-.F8:G
(
.F=<6H
+
IJ
K
L
!
?&B&E28M7 NB OP82QR!?@
7 E2%#
I&&&B&#"@89 / !
ST&B&#NUP
VWWXY?$IX#"Z[*HJ$*\*?]
?)%^&X_#"H?@`*9 ?a*3
JbbSX$IX#?HVcde?f?`g*hHJ$*HieH*Hjkeb"i?f?`g*h*Hjkeb
*HieHHJ$!
4567BlmC@n o

pq

/


 O pPP@@!
Tài liệu Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Tin học - Người đăng: Quỳnh Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu Tin học 9 10 388