Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tin học

Được đăng lên bởi Helen Nguyen
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN XƯỞNG MAY 5 CÔNG TY MAY Á CHÂU - ASIANTEX

SP1
SP2
SP3
SP4
SP5

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

TÊN NHÂN CÔNG
THANH
THANH
NGA
NGA
NGA
MAI
MAI
HIỀN

BẢNG ĐƠN GIÁ
A
B
350
300
270
260
250
240
500
450
600
570

NGÀY
MÃ SP
1/5/2006 SP1
1/7/2006 SP1
1/5/2006 SP1
1/8/2006 SP1
1/9/2006 SP2
1/11/2000 SP2
1/13/2006 SP3
1/12/2006 SP1

C
250
250
230
400
560

D
200
240
220
350
350

LOẠI SP
B
A
A
B
C
B
C
A

SỐ LƯỢNG
200
150
120
250
150
90
115
140

Yêu cầu:
1. Hãy tính cột TIỀN GIA CÔNG = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. Biết rằng ĐƠN GIÁ được tính như sau:
Dựa vào MÃ SP và LOẠI SP tra BẢNG ĐƠN GIÁ để tính.
2. Hãy sắp xếp bảng tính theo cột TÊN CÔNG NHÂN tăng dần.
3. Tính tổng Tiền gia công các sản phẩm Loại A
4. Tính tổng Tiền gia công các sản phẩm có MÃ SP là SP1 thuộc Loại A.

HÂU - ASIANTEX

TIỀN GIA CÔNG

ƠN GIÁ được tính như sau:

BẢNG CHI TIẾT QUẢN LÍ VẬT TƯ
MÃ VT-TB
A5TQ
TSBT
A4TQ
A0VT
CABT
A5VT
A4TQ
A4VT

TÊN VT-TB KHỔ GIẤY CÔNG VIỆC ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
12
3
20
10
5
25
30
15

BẢNG GIÁ GIẤY
GIÁ CẢ
LOẠI GIẤY
VT
TQ
A4
350000
370500
A5
180000
190000
A0
850000
1000000

THIẾT BỊ
MÃ TB
TÊN TB
BẢO TRÌ

TS
TOSHIBA
450000

Yêu cầu:

1. TÊN VT-TB: căn cứ vào MÃ VT-TB, nếu ký tự đầu là A thì ghi là "GIẤY", ngược lại căn cứ v
đầu tra trong bảng THIẾT BỊ.
2. KHỔ GIẤY: căn cứ vào MÃ VT-TB, nếu ký tự đầu là A thì lấy 2 ký tự đầu làm khổ giấy, ngư
3. CÔNG VIỆC: nếu là GIẤY thì ghi là "MUA", ngược lại thì ghi là "BẢO TRÌ".
4. ĐƠN GIÁ: đơn giá giấy phụ thuộc khổ giấy và loại giấy, đơn giá thiết bị phụ thuộc loại máy.
5. THÀNH TIỀN = ĐƠN GIÁ * SỐ LƯỢNG, định dạng dấu tiền tệ là "Đồng".
6. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự TÊN VT-TB tăng dần, THÀNH TIỀN giảm dần.
7. Trích ra những loại giấy khổ A4 có số lượng >=20. Dữ liệu trích ra đặt từ ô B31.

Ư
THÀNH TIỀN

THIẾT BỊ
CA
CANON
500000

ẤY", ngược lại căn cứ vào hai ký tự

đầu làm khổ giấy, ngược lại để trống.

ị phụ thuộc loại máy.

ĐIỂM CHUẨN
Mã ngành

ĐIỂM HỌC BỔNG
Tên
ngành
Điểm

Tên ngành Điểm tuyển

C
Sử
22
B
Sinh
20
A
Lý
32
ĐIỂM ƯU TIÊN THEO KHU VỰC
Điểm cộng
Mã khu vực Tên khu vực
thêm

Sử

Sinh

27

25

ĐIỂM TAY NGHỀ HOẶC ĐẠT
DANH HIỆU KHÁC
Điểm cộng
Mã loại
Tên loại
thêm

VS

Vùng sâu

1

1

Học sinh giỏi
cấp toàn quốc

3

VX

Vùng xa

2

2

Học sinh giỏi
cấp tỉnh

2

MN

Miền núi

3

3

Đạt kì thi tay
nghề

1

Mã số

Họ tên

A1VS001
B2VS102
C3MN111
B2MN007
A1VX102
B1VX205
A3VX801
C2VS109
A2VS002
C1MN901

Huy Phong
Hoàng Nhã
Thanh Thế
Ngọc Lam
Kim Chi
Phong Lan
Hoàng Hà
Thành Tứ
Huy Trần
Thế Khanh

Ngành

Sinh
5
4
6
3
8
3
3
2
5
3

KẾT QUẢ TUYỂN S...
PHÂN XƯỞNG MAY 5 CÔNG TY MAY Á CHÂU - ASIANTEX
BẢNG ĐƠN GIÁ
A B C D
SP1 350 300 250 200
SP2 270 260 250 240
SP3 250 240 230 220
SP4 500 450 400 350
SP5 600 570 560 350
STT TÊN NHÂN CÔNG NGÀY MÃ SP LOẠI SP SỐ LƯỢNG
1 THANH 1/5/2006 SP1 B 200
2 THANH 1/7/2006 SP1 A 150
3 NGA 1/5/2006 SP1 A 120
4 NGA 1/8/2006 SP1 B 250
5 NGA 1/9/2006 SP2 C 150
6 MAI 1/11/2000 SP2 B 90
7 MAI 1/13/2006 SP3 C 115
8 HIỀN 1/12/2006 SP1 A 140
Yêu cầu:
2. Hãy sắp xếp bảng tính theo cột TÊN CÔNG NHÂN tăng dần.
3. Tính tổng Tiền gia công các sản phẩm Loại A
4. Tính tổng Tiền gia công các sản phẩm có MÃ SP là SP1 thuộc Loại A.
1. Hãy tính cột TIỀN GIA CÔNG = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. Biết rằng ĐƠN GIÁ được tính như sau:
Dựa vào MÃ SP và LOẠI SP tra BẢNG ĐƠN GIÁ để tính.
Tài liệu tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tin học - Người đăng: Helen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tài liệu tin học 9 10 254