Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tin học phần 1

Được đăng lên bởi nguyenhieukl
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp

GVHD : Traàn Thaønh Kieân

LÔØI NOÙI ÑAÀU
A. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Vôùi moät nieàm say meâ vaø ñònh höôùng cho töông lai, vôùi
ñeà taøi maø em nghieân cöùu phaàn lôùn ñaõ noùi leân ñöôïc nieàm say meâ nghieân cöùu, tìm
hieåu nhöõng coâng ngheä môùi ngaøy moät phaùt trieån ñeå aùp duïng trong coâng ngheä thoâng
tin trong cuoäc soáng. Em choïn ñeà taøi vì :
-

Ñònh höôùng cho töông lai.

-

Tìm hieåu coâng ngheä môùi aùp duïng vaøo lónh vöïc tin hoïc trong cuoäc soáng.

-

Coù nieàm say meâ nghieân cöùu.

B. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU : Ñoái töôïng nghieân cöùu chuû yeáu laø coâng ngheä
BOOT-ROM ñeå hieåu bieát quy trình hoaït ñoäng cuûa noù. Beân caïnh ñoù, em coøn
nghieân cöùu theâm veà Internet, caùc giao thöùc . . .
C. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU : Vôùi ñeà taøi cuûa em do khoâng coù taøi lieäu höôùng
daãn neân em ñaõ nghieân cöùu baèng caùc phöông phaùp sau:
-

Dòch phaàn HELP trong phaàn meàm Virtual Lan Drive ñeå thöïc haønh

-

Tìm taøi lieäu treân caùc trang Web

-

Tìm thoâng tin ñeå khaûo saùt thöïc teá

D. THÔØI GIAN NGHIEÂN CÖÙU : Thôøi gian laøm ñeà taøi laø moät thaùng röôõi. Trong ñoù,
thôøi gian nghieân cöùu BOOT-ROM vaø caùc öùng duïng khaùc laø moät thaùng, thôøi gian
coøn laïi ñeå ñaùnh baøi baùo caùo vaø laøm power point. Tuy moät thaùng ñeå nghieân cöùu veà
BOOT-ROM thì vaãn coøn nhieàu haïn cheá.
E. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI :
-

Vôùi phaàn meàm Virtual Lan Drive 1.0 söû duïng cho windows 98 thì vaãn coøn
nhieàu haïn cheá : chöa truy caäp ñöôïc döõ lieäu töø maùy chuû vaø caùc maùy khaùc,
chöa noái keát ñöôïc internet.

-

Vôùi phaàn meàm BXP 2.5 ñaõ hoaøn thaønh ñuû moïi chöùc naêng. Baây giôø chöa coù
truïc traëc gì, tuy nhieân vaãn coøn phaûi xem xeùt xem coù loãi gì phaùt sinh sau naøy
hay khoâng.

HSTH : Phaïm Phi Huøng

Trang

1

Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp

GVHD : Traàn Thaønh Kieân

Coâng ngheä thoâng tin laø moät ngaønh ñöôïc öùng duïng töø laâu. Nhöng vaøo nhöõng naêm
cuoái cuûa theá kyû 20 vaø ñeán nay, coâng ngheä thoâng tin thöïc söï phaùt trieån maïnh meõ trong moïi
lónh vöïc. Coâng ngheä thoâng tin khoâng nhöõng phaùt trieån ôû caùc nöôùc coù neàn kinh teá phaùt
trieån maø ngay caû caùc nöôùc coù neàn kinh teá ñang phaùt trieån hoaëc chöa kòp phaùt trieån thì
cuõng coù söï thaâm nhaäp vaø phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin ôû ñoù.
Coâng ngheä thoâng tin khoâng nhöõng chæ phaùt trieån veà phaàn meàm hoaëc nhöõng coâng
ngheä môùi, maø song song ñoù thì coâng ngheä maïng maùy tính...
Tieåu luaän thöïc taäp toát nghieäp GVHD : Traàn Thaønh Kieân
LÔØI NOÙI ÑAÀU
A. LYÙ DO CHOÏN Ñ TAØI : Vôùi moät nieàm say meâ vaø ñònh höôùng cho töông lai, vôùi
ñeà taøi maø em nghieân cöùu phaàn lôùn ñaõ noùi leân ñöôïc nieàm say meâ nghieân cöùu, tìm
hieåu nhöõng coâng ngheä môùi ngaøy moät phaùt trieån ñeå aùp duïng trong coâng ngheä thoâng
tin trong cuoäc soáng. Em choïn ñeà taøi vì :
- Ñònh höôùng cho töông lai.
- Tìm hieåu coâng ngheä môùi aùp duïng vaøo lónh vöïc tin hoïc trong cuoäc soáng.
- Coù nieàm say meâ nghieân cöùu.
B. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU : Ñoái töôïng nghieân cöùu chuû yeáu laø coâng ngheä
BOOT-ROM ñ hieåu bieát quy trình hoaït ñoäng cuûa noù. Beân caïnh ñoù, em coøn
nghieân cöùu theâm veà Internet, caùc giao thöùc . . .
C. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU : Vôùi ñeà taøi cuûa em do khoâng coù taøi lieäu höôùng
daãn neân em ñaõ nghieân cöùu baèng caùc phöông phaùp sau:
- Dòch phaàn HELP trong phaàn meàm Virtual Lan Drive ñeå thöïc haønh
- Tìm taøi lieäu treân caùc trang Web
- Tìm thoâng tin ñeå khaûo saùt thöïc teá
D. THÔØI GIAN NGHIEÂN CÖÙU : Thôøi gian laøm ñeà taøi laø moät thaùng röôõi. Trong ñoù,
thôøi gian nghieân cöùu BOOT-ROM vaø caùc öùng duïng khaùc l moät thaùng, thôøi gian
coøn laïi ñeå ñaùnh baøi baùo caùo vaø laøm power point. Tuy moät thaùng ñeå nghieân cöùu veà
BOOT-ROM thì vaãn coøn nhieàu haïn cheá.
E. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI :
- Vôùi phaàn meàm Virtual Lan Drive 1.0 söû duïng cho windows 98 thì vaãn coøn
nhieàu haïn cheá : chöa truy caäp ñöôïc döõ lieäu töø maùy chuû vaø caùc maùy khaùc,
chöa noái keát ñöôïc internet.
- Vôùi phaàn meàm BXP 2.5 ñaõ hoaøn thaønh ñuû moïi chöùc naêng. Baây giôø chöa coù
truïc traëc gì, tuy nhieân vaãn coøn phaûi xem xeùt xem coù loãi gì phaùt sinh sau naøy
hay khoâng.
HSTH : Phaïm Phi Huøng Trang
1
Tài liệu tin học phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tin học phần 1 - Người đăng: nguyenhieukl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tài liệu tin học phần 1 9 10 895