Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Luyen Lung Linh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BÀI GIẢNG MÔN

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giáo viên: Vũ Anh Hùng, Khoa CNTT, trường ĐHDL HP
Email: vnhung@hpu.edu.vn

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ SQL
CHƯƠNG 2: THAO TÁC VỚI DATABASES VÀ TABLES
CHƯƠNG 3: TRUY VẤN BẢNG LỆNH SELECT

CHƯƠNG 4: THỰC THI VIEW

2 Xem kết quả của View
SELECT *
FROM <Tên View>

3

4

CHƯƠNG 5: THỰC THI CÁC STORED PROCEDURE

CREATE FUNCTION <Tên hàm>(@<Tên tham số> <Kiểu dữ liệu>)
RETURNS TABLE
AS
RETURN(
<Nội dung câu lệnh SELECT>
)

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU

...
BÀI GIẢNG MÔN
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Giáo viên: Anh Hùng, Khoa CNTT, trường ĐHDL HP
Email: vnhung@hpu.edu.vn
Tài liệu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Người đăng: Luyen Lung Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tài liệu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 9 10 807