Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu visual basic 6.0

Được đăng lên bởi Lê Tuấn
Số trang: 281 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Khoa Toán – Tin học
--------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LẬP TRÌNH

VISUAL BASIC
Giảng viên: Lương Trần Hy Hiến
Email:

hienlth@hcmup.edu.vn

TP.HCM – 12/2008
Giáo trình Visual Basic 6.0

1

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VISUAL BASIC.............................10
1.

Lập Trình Trên Windows........................................................10

2.

Các Control Chuẩn Của Windows..........................................11

3.

Giới Thiệu Visual Basic............................................................12

4.

Màn Hình Làm Việc Của Visual Basic...................................13
Toolbox...........................................................................................14
Project Explorer..............................................................................14
Properties Windows........................................................................15
Cửa sổ Form....................................................................................16
Cửa sổ Code Edittor........................................................................19
Cửa sổ Form Layout........................................................................21
Để thiết kế giao diện nhanh chóng..................................................21

5.

Cấu trúc chương trình Visual Basic........................................22

6.

Các Thao Tác Cơ Bản Với Project..........................................23

7.

Các control cơ bản của Visual Basic.......................................24

8.

Tạo và thực thi chương trình đầu tiên....................................24

9.

Bài tập........................................................................................26

CHƯƠNG 2: CÁC CONTROL CƠ BẢN.................................28
1.

Đối Tượng..................................................................................28
Đặc điểm của đối tượng..................................................................28

2.

Đối Tượng Form........................................................................29

2

Giáo trình Visual Basic 6.0

3.

Đối Tượng Label.......................................................................31

4.

Đối Tượng Textbox...................................................................33

5.

Đối Tượng Commandbutton....................................................35

6.

Viết Lệnh Cho Đối Tượng........................................................35

7.

Một Số Lệnh Cơ Bản.....
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Khoa Toán – Tin học
--------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LẬP TRÌNH
VISUAL BASIC
Giảng viên: Lương Trần Hy Hiến
Email: hienlth@hcmup.edu.vn
TP.HCM – 12/2008
Giáo trình Visual Basic 6.0
1
Tài liệu visual basic 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu visual basic 6.0 - Người đăng: Lê Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
281 Vietnamese
Tài liệu visual basic 6.0 9 10 442