Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu Visual basic

Được đăng lên bởi Hau Luu
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN TIN HỌC

Chương 3

TỔNG QUÁT VỀ LẬP TRÌNH
BẰNG VISUAL BASIC

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Tin học
Chương 3 : Tổng quát về lập trình Visual Basic
Slide 53

Cấu trúc của 1 ứng dụng được lập trình cấu trúc
Chương trình = cấu trúc dữ liệu + giải thuật
module
(package)
entry 'start'

global data
local data
of module

local data
of function

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Tin học

Chương 3 : Tổng quát về lập trình Visual Basic
Slide 54

1

Từ lập trình cấu trúc đến OOP
Xét cấu trúc chương trình cổ điển của slide trước, ta thấy có 2 nhược điểm
chính sau :
1. rất khó đảm bảo tính nhất quán và đúng đắn của dữ liệu toàn cục vì
bất kỳ lệnh nào trong hàm nào cũng có thể truy xuất chúng.
2. nếu chương trình cần đồng thời nhiều 'instance' của cùng 1 module
thì cơ chế lập trình cấu trúc không cho phép tạo tự động các
'instance' này.
Để khắc phục 2 nhược điểm chính trên (và bổ sung nhiều ưu điểm khác),
ta sẽ lập trình theo hướng đối tượng (OOP - Object Oriented
Programming) trong đó chương trình là 1 tập các đối tượng sống tương tác
nhau (xem slide kế tiếp).
Visual Basic là ngôn ngữ hỗ trợ việc lập trình theo hướng đối tượng, hơn
nữa VB còn là môi trường lập trình trực quan (visual) nên rất dễ dùng.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Tin học
Chương 3 : Tổng quát về lập trình Visual Basic
Slide 55

Cấu trúc của 1 ứng dụng OOP
Chương trình = tập các đối tượng tương tác nhau
đối tượng
(object)
entry

local data
of object

local data
of operation

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Tin học
Chương 3 : Tổng quát về lập trình Visual Basic
Slide 56

2

Đối tượng (Object)
~ Mô hình đối tượng quan niệm chương trình bao gồm các đối tượng sinh sống
và tương tác với nhau.
~ Đối tượng bao gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần thuộc 1 trong 2 loại :
ƒ thuộc tính (attribute) : mang 1 giá trị nhất định tại từng thời điểm.
ƒ tác vụ (operation) : thực hiện 1 công việc nào đó.

Implementation
(class)

Interface
(abstract type)

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Tin học
Chương 3 : Tổng quát về lập trình Visual Basic
Slide 57

Kiểu trừu tượng (Abstract type)
~ Abstract type (type) định nghĩa interface sử dụng đối tượng.
~ Interface là tập hợp các 'entry' mà bên ngoài có thể giao tiếp với đối
tượng.
~ Dùng signature để định nghĩa mỗi 'entry'. Signature gồm :
ƒ tên method (operation, function)
ƒ danh sách tham số hình thức, mỗi tham số được đặc tả bởi 3
thuộc tí...
1
Khoa Công ngh Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Môn : Tin hc
Slide 53
MÔN TIN HC
Chương 3
TNG QUÁT V LP TRÌNH
BNG VISUAL BASIC
Chương 3 : Tng quát v lp trình Visual Basic
Khoa Công ngh Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Môn : Tin hc
Slide 54
Cu trúc ca 1 ng dng được lp trình cu trúc
Chương trình = cu trúc d liu + gii thut
entry 'start'
global data
module
(package)
local data
of module
local data
of function
Chương 3 : Tng quát v lp trình Visual Basic
tài liệu Visual basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu Visual basic - Người đăng: Hau Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
tài liệu Visual basic 9 10 705