Ktl-icon-tai-lieu

Tầng mạng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tầng Mạng

MỤC TIÊU
lập kết nối giữa 2 host

04/2009

¢ Thiết

Application

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical

2

TẦNG MẠNG VS TẦNG VẬN CHUYỂN
Ví dụ:
A gởi B 1 bức thư qua đường
bưu điện
¢ processes = A, B
¢ app messages = bức thư
¢ hosts = nhà của A, nhà của B
Dựa trên, mở rộng dịch vụ
¢ transport protocol ???
của tầng mạng
¢ network-layer protocol???

Tầng mạng: cung cấp
kết nối logic giữa các
host
¢ Tầng vận chuyển: cung
cấp kết nối logic giữa
các tiến trình

¢

—

3

NỘI DUNG
Giới thiệu
¢ Định tuyến – chuyển tiếp
¢ Giao thức IP
¢ Giao thức ICMP
¢ Giao thức NAT

04/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

4

NHẮC LẠI
message
segment
Ht
frame

Hn Ht
Hl Hn Ht

M
M
M

application
transport
network
link
physical
link
physical
switch

destination
M
Ht

M

Hn Ht

M

application
transport
network
link
physical

Hn Ht
Hl Hn Ht

M
M

network
link
physical

Hn Ht

M

router
5

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

packet

M

04/2009

source

NAT – MINH HỌA

138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
……
……

S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80

10.0.0.1

1
2

S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80

138.76.29.7
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001

3: Reply arrives
dest. address:
138.76.29.7, 5001

3

10.0.0.4
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

1: host 10.0.0.1
sends datagram to
128.119.40.186, 80

04/2009

2: NAT router
changes datagram
source addr from
10.0.0.1, 3345 to
138.76.29.7, 5001,
updates table

NAT translation table
WAN side addr
LAN side addr

10.0.0.2

4

10.0.0.3
4: NAT router
changes datagram
dest addr from
138.76.29.7, 5001 to 10.0.0.1, 3345
36

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Slide của J.F Kurose and K.W. Ross về Computer
Networking: A Top Down Approach

04/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

37

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầng mạng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tầng mạng 9 10 659