Ktl-icon-tai-lieu

Tầng Ứng dụng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tầng Ứng dụng

MỤC TIÊU
Cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng cuối
¢ Các ứng dụng mạng phổ biến:
—
—
—
—
—
—

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
2

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

E-mail
Web
Instant Message
Telnet, SSH
FTP, P2P file sharing
Networked Games
Video conference

03/2009

¢

NỘI DUNG
Các khái niệm
¢ Lập trình ứng dụng
¢ Một số dịch vụ mạng

03/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3

PROCESS - 1
Process = tiến trình
—

¢

chương trình chạy trên máy
Nhiều luồng công việc (thread – tiểu trình)

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

03/2009

¢

Liên lạc giữa các tiến trình:
—

Trên cùng 1 máy:
¢

hệ điều hành
¢
¢

Chia sẻ bộ nhớ
Truyền thông điệp giữa các tiến trình

User Process

OS - Kernel

User Process

shared
resources

4

PROCESS - 2
Trên 2 máy khác nhau:
¢

03/2009

—

truyền dữ liệu qua đường mạng
¢ VD: socket, name pipe, …

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

User Process

User Process

OS-Kernel

OS-Kernel

Network

5

DNS – VÍ DỤ
03/2009

.

Request

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Reply

vn

vnn
Address of


Address
of com
server
Address of
yahoo.com
server

com

yahoo

Address of


33

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Slide của J.F Kurose and K.W. Ross về Computer
Networking: A Top Down Approach

03/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

34

...
Tng ngdng
Tầng Ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầng Ứng dụng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tầng Ứng dụng 9 10 440