Ktl-icon-tai-lieu

Tạo mục lục tự động trong word 2007

Được đăng lên bởi duongtranngoc227
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạo mục lục tự động trong Word 2007

Tạo mục lục tự động trong Office 2007 Bài viết hướng dẫn tạo một mục lục tự động giúp bạn tiết kiệm
thời gian và công sức bằng cách tận dụng những tiện ích có sẵn được nâng cấp thân thiện trong MS
Word 2007. Để tạo ra mục lục, bạn đánh dấu cấp độ nội dung và tiến hành chèn mục mục bằng chức
năng có sắn của trình soạn thảo.
Đánh dấu nội dung và trích xuất thành mục lục
Bước 1: Mở văn bản bạn cần tạo mục lục tự động

Bước 2: Bạn chọn References trên trình đơn thông minh của bộ MS Office 2007

Bước 3: Lựa chọn vùng chức năng tạo mục lục tự động Table of Contents..

Bước 4: Mục lục tự động được tạo trên nguyên tắc cấp độ nội dung, vì vậy, để tạo nó bạn phải lựa chọn
cấp độ nội dung cho phù hợp. Ví dụ: 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận.. bạn chọn level 1, các nội dung
nhỏ hơn sẽ chọn level lớn hơn như level 2. Level
3. Phần trình bày dưới sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn dễ hình dung.
Để đánh dấu đề mục trong bảng mục lục, các bạn chỉ cần đặt vị trí trỏ chuột vào dòng chứa đề mục và
xác định mức (level):

Các bạn thao tác tương tự với các đề mục khác, chú ý chọn level thích hợp.

Sau khi đã hoàn thành việc xác định mức độ các đề mục trong bảng mục lục các bạn di chuyển con trỏ
chuột đến vị trí cần chèn mục lục và nhấn chọn biểu tượng Table of Contents...

Bạn có thể chọn những kiểu trình bày sẵn có(Automatic...) hoặc tùy chọn chi tiết bằng cách nhấn chọn
Insert Table of Contents...

Xuất hiện hộp thoại Index and Tables, chọn thẻ Table of Contents

Print Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị khi in
Web Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị ở dạng trang web
Show page numbers: Hiển thị số trang.
Right align page numbers: Hiển thị số trang bên lề phải.
Use hyperlinks instead of page numbers: Có sử dụng liên kết từ mục lục tới trang đặt Heading Tab
leader: Chọn loại đường tab từ cuối các Heading đến số trang.
Show levels: Số cấp độ Heading.
Nút Show Outlining Toolbar: Cho hiển thị thanh công cụ Outlining trên cửa sổ MS Word
Nút Options...: Mở hộp thoại Table of Contents Options: Tùy chọn thêm một số tính năng khác.

Nút Modify...: Mở hộp thoại Style, sửa đổi định dạng font chữ cho nội dung phần mục lục tự động.

...
To mc lc t động trong Word 2007
To mc lc t động trong Office 2007 Bài viết hướng dn to mt mc lc t động giúp bn tiết kim
thi gian và công sc bng cách tn dng nhng tin ích có sn được nâng cp thân thin trong MS
Word 2007. Để to ra mc lc, bn đánh du cp độ ni dung và tiến hành chèn mc mc bng chc
năng có sn ca trình son tho.
Đánh du ni dung và trích xut thành mc lc
Bước 1: M văn bn bn cn to mc lc t động
Bước 2: Bn chn References trên trình đơn thông minh ca b MS Office 2007
Bước 3: La chn vùng chc năng to mc lc t động Table of Contents..
Tạo mục lục tự động trong word 2007 - Trang 2
Tạo mục lục tự động trong word 2007 - Người đăng: duongtranngoc227
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tạo mục lục tự động trong word 2007 9 10 633