Ktl-icon-tai-lieu

tạo nút hibemate trên desktop

Được đăng lên bởi Công Phạm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- B3: Gõ hoặc sao chép các cú pháp phía dưới vào hộp thoại Create Shortcut.
Chức năng

Cú pháp

Restart

Shutdown -r -f -t 00

Shut Down

Shutdown -s -f -t 00

Sleep

Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Sleep

Hibernate

Shutdown -h
Hoặc: Rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState

Lock

Rundll32 User32.dll,LockWorkStation

Sign Off

Shutdown -l

Switch Users

Tsdiscon.exe

lấy biểu tượng icon gõ đường link sau vào hộp thoại Browns
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
Read more: 
Bạn có thể hiệu chỉnh Registry Editor cho hiển thị lại nút chức năng Properties biểu tượng My
Computer bằng cách nhấn menu Start [Search] > Run gõ regedit và nhấn Enter rồi điều hướng
tìm đến nhánh HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion
/ Policies / Explorer
Hoặc nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion
/ Policies / Explorer. Tại đây sau khi nhấn thẳng vào Explorer thì bạn tìm hoặc tạo một giá trị
DWORD mang tên NoPropertiesMyComputer và nhấp chuột vào NoPropertiesMyComputer
nhập vào khung Value Data là 0 Sau khi thao tác xong thì khởi động máy lại để thiết lập thay
đổi có hiệu lực.
Hoặc bạn cũng có thể thao tác khác bằng cách nhấn menu Start [Search] > Run gõ gpedit.msc
và nhấn Enter để mở công cụ Group Policy tìm đến đường dẫn User Configuration >
Administrative Templates > Desktop Tại đây, sau khi nhấn thẳng chuột vào mục Desktop thì
ở khung bên phải bạn tìm và nhấp liên kết chuột vào hàng chữ Remove Properties from the
MyComputer context menu ngay lập tức hộp thoại Remove Properties from the MyComputer
context menu bật ra thì bạn chọn vào ô có chữ Disabled và nhấn nút Apply > Tiếp tục, click
chuột vào ô có chữ Not Configuration rồi nhấn nút OK và khởi động máy lại là được!

...
- B3: Gõ hoặc sao chép các cú pháp phía dưới vào hộp thoại Create Shortcut.
Chức năng Cú pháp
Restart Shutdown -r -f -t 00
Shut Down Shutdown -s -f -t 00
Sleep
Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Sleep
Hibernate Shutdown -h
Hoặc: Rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState
Lock Rundll32 User32.dll,LockWorkStation
Sign Off Shutdown -l
Switch Users Tsdiscon.exe
lấy biểu tượng icon gõ đường link sau vào hộp thoại Browns
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
Read more: http://tinhocvp.blogspot.com/2014/03/tao-shortcut-e-shutdow-hoac-
hibernate.html#ixzz3CIhW4ceg
Bạn có thể hiệu chỉnh Registry Editor cho hiển thị lại nút chức năng Properties biểu tượng My
Computer bằng cách nhấn menu Start [Search] > Run gõ regedit và nhấn Enter rồi điều hướng
tìm đến nhánh HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion
/ Policies / Explorer
Hoặc nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion
/ Policies / Explorer. Tại đây sau khi nhấn thẳng vào Explorer thì bạn tìm hoặc tạo một giá trị
DWORD mang tên NoPropertiesMyComputer và nhấp chuột vào NoPropertiesMyComputer
nhập vào khung Value Data là 0 Sau khi thao tác xong thì khởi động máy lại để thiết lập thay
đổi có hiệu lực.
Hoặc bạn cũng có thể thao tác khác bằng cách nhấn menu Start [Search] > Run gõ gpedit.msc
và nhấn Enter để mở công cụ Group Policy tìm đến đường dẫn User Configuration >
Administrative Templates > Desktop Tại đây, sau khi nhấn thẳng chuột vào mục Desktop thì
ở khung bên phải bạn tìm và nhấp liên kết chuột vào hàng chữ Remove Properties from the
MyComputer context menu ngay lập tức hộp thoại Remove Properties from the MyComputer
context menu bật ra thì bạn chọn vào ô có chữ Disabled và nhấn nút Apply > Tiếp tục, click
chuột vào ô có chữ Not Configuration rồi nhấn nút OK và khởi động máy lại là được!
tạo nút hibemate trên desktop - Người đăng: Công Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tạo nút hibemate trên desktop 9 10 642