Ktl-icon-tai-lieu

Tập lệnh của 8051

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tập lệnh của 8051

Chương 3: Tập lệnh của 8051.

Trường ðH Công nghiệp Tp.HCM.

CHƯƠNG 3
TẬP LỆNH CỦA 8051
I. MỞ ðẦU:

Khuông dạng tổng quát của một dòng lệnh:
[LABEL:] MNEMONIC [OPERAND][,OPERAND]… [;COMMENT]
o Nhãn (Label): biểu thị ñịa chỉ của dòng lệnh (hoặc dữ liệu) theo sau, ñược dùng trong trường toán
hạng của lệnh nhảy, lệnh rẽ nhánh (SJMP AAA; ACALL BBB; CJNE A, #35H,
LOOP; JNB P3.1, TEST_1…).
Lưu ý về nhãn:
Do người lập trình tự ñặt (không ñược trùng với từ khoá, mã gợi nhớ, chỉ dẫn, toán tử
hoặc ký hiệu tiền ñịnh nghĩa).
Bắt ñầu bằng ký tự chữ, dấu chấm hỏi (?), dấu gạch dưới (_).
Dài tối ña 31 ký tự.
Kết thúc bằng dấu hai chấm (:).
o Mã gợi nhớ (Mnemonic): biểu diễn các mã của lệnh hoặc các chỉ dẫn của chương trình dịch hợp
ngữ (Mã gợi nhớ: ADD, SUBB, INC, …; Chỉ dẫn: ORG, EQU, DB, …).
o Toán hạng (Operand): chứa ñịa chỉ hoặc dữ liệu mà lệnh sẽ sử dụng. Số lượng toán hạng trong một
dòng lệnh phụ thuộc vào từng dòng lệnh (RET – không toán hạng, INC A – một
toán hạng, ADD A, R0 – hai toán hạng, CJNE A, #12H, ABC – ba toán hạng).
Lưu ý về toán hạng: trong các lệnh có 2 toán hạng thì toán hạng ñầu tiên còn ñược gọi là
toán hạng ñích (Destination), toán hạng thứ hai còn ñược gọi là toán hạng nguồn (Source).
o Chú thích (Comment): làm cho rõ nghĩa cho chương trình. Các chú thích phải nằm trên cùng một
dòng và bắt ñầu bằng dấu chấm phẩy (;). Các chú thích nếu nằm trên nhiều dòng
thì mỗi dòng cũng phải bắt ñầu bằng dấu chấm phẩy (;).
Lưu ý: Chi tiết về phần này xem thêm tại “Chương 7: Lập trình hợp ngữ” trong sách “Họ
vi ñiều khiển – Tống Văn On”.

Giáo trình Vi xử lý.

39

Biên soạn: Phạm Quang Trí

Chương 3: Tập lệnh của 8051.

Trường ðH Công nghiệp Tp.HCM.

II. CÁC KIỂU ðỊNH ðỊA CHỈ (ADDRESSING MODE):

1. ðịnh ñịa chỉ thanh ghi (Register Addressing):
• ðược dùng ñể truy xuất dữ liệu trong các thanh ghi từ R0 ñến R7.
• Số byte của lệnh: 1 byte.
• Cấu trúc lệnh:
• Ví dụ: ADD A, R5 ⇒ Lệnh cộng nội dung thanh ghi A với nội dung thanh ghi R5. (Giả sử:
(A)=05H, (R5)=9AH).
⇒ Mã lệnh:

⇒ Mô tả lệnh:
• Ngoài ra, một số trường hợp ñặc biệt kiểu ñịnh ñịa chỉ này cũng dùng ñể truy xuất dữ liệu trong
các thanh ghi như: thanh ghi chứa A, thanh ghi con trỏ dữ liệu DPTR, thanh ghi bộ ñếm chương
trình PC, cờ nhớ C và cặp thanh ghi AB.
• Ví dụ:

INC A
INC DPTR

Lệnh tăng nội dung thanh ghi A.
Lệnh tăng nội dung thanh ghi DPTR.

2. ðịnh ñịa chỉ trực tiếp (Direct Addressing):
• ðược dùng ñể truy xuất dữ liệu trong các ô nhớ (00H - FFH) hay trong các thanh ghi (A, B,
...
Tập lệnh của 8051
Tập lệnh của 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập lệnh của 8051 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tập lệnh của 8051 9 10 850