Ktl-icon-tai-lieu

Tập lệnh S7300

Được đăng lên bởi kiemkattobiitto94
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Viết chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng PLC S7-300

Trang 26

4.1 Nhóm lệnh logic tiếp điểm
4.1.1 Lệnh gán
ƒ Đối với ngôn ngữ STL:
Cú pháp

=

<toán hạng>

Toán hạng là địa chỉ bit I, Q, M, L, D.
Lệnh gán giá trị logic của RLO tới ô nhớ có địa chỉ được chỉ thị trong toán hạng.
Lệnh tác động vào thanh ghi trạng thái như sau:
BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC
0
x
1
Ký hiệu: (-) Chỉ nội dung bit không bị thay đổi theo lệnh.
(x) Chỉ nội dung bit bị thay đổi theo lệnh.
Ví dụ: Thực hiện Q4.5 = I2.6
A
I2.6
//Đọc nội dung của I2.6 vào RLO.
=
Q4.5
// Đưa kết quả ra cổng Q4.5.
ƒ Đối với ngôn ngữ dạng LAD và FBD:
LAD
<address>

FBD
&
<address>

Với
Thông số
<address>

Kiểu dữ liệu
BOOL

Toán hạng
I,Q,M,L,D,T,C

Mô tả
Kiểm tra bit

Khi giá trị logic của bit tại <address> bằng 1 thì RLO có giá trị 1.
Khi giá trị logic của bit tại <address> bằng 0 thì RLO có giá trị bằng 0.
4.1.2 Lệnh thực hiện phép tính AND
ƒ Đối với ngôn ngữ dạng STL:
Cú pháp

A

<toán hạng>

Toán hạng là dữ liệu kiểu BOOL hoặc địa chỉ bit I, Q, M, L, D, T, C.
Nếu FC = 0 lệnh sẽ gán giá trị logic của toán hạng vào RLO. Ngược lại khi FC = 1.
lệnh sẽ thực hiện phép tính AND RLO với toán hạng và ghi lại kết quả vào RLO.
Lệnh tác động vào thanh ghi trạng thái như sau:
BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC
x
x
x
1

Chương 4: Tập lệnh của PLC S7-300

Viết chương trình điều khiển và mô phỏng hệ thống dùng PLC S7-300

Trang 27

Ví du: Thực hiện Q8.0 = I0.2 ^ I0.3
A
A
=

I0.2
I0.3
Q8.0

// Đọc nội dung của I0.2 vào RLO.
// And với nội dung cổng I0.3.
// Đưa kết quả ra cổng Q8.0.

ƒ Đối với ngôn ngữ dạng LAD và FBD:
LAD
<address> <address>

FBD
<address>

&

<.address>
Với:
Thông số
<address>

Kiểu dữ liệu
BOOL

Toán hạng
I,Q,M,L,T,C

Khi giá trị logic hai địa chỉ <address> bằng 1 thì RLO có giá trị 1.
Nếu có ít nhất 1 trong 2 ngõ vào xuống mức 0 thì RLO có giá trị bằng 0.
4.1.3

Lệnh thực hiện phép tính AND với giá trị nghịch đảo

ƒ Đối với ngôn ngữ STL:
Cú pháp AN <toán hạng>
Toán hạng là dữ liệu kiểu BOOL hoặc địa chỉ bit I, Q, M, L, D, T, C.
Nếu FC = 0 lệnh sẽ gán giá trị logic nghịch đảo của toán hạng vào RLO. Ngược lại khi
FC =1 nó sẽ thực hiện phép tính AND RLO với giá trị nghịch đảo của toán hạng và ghi
lại kết quả vào RLO.
Lệnh tác động vào thanh ghi trạng thái như sau:
BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC
x
x
x
1
Ví dụ: Thực hiện Q8.0 = I0.2 ^ I0.3
A
AN
=

I0.2
I0.3
Q8.0

//Đọc nội dung của I0.2 vào RLO.
// And với giá trị nghịch đảo của I0.3.
// Đưa kết quả ra cổng Q8.0.

ƒ Đối với ngôn ngữ dạng LAD ...
Viết chương trình điu khin và mô phng h thng dùng PLC S7-300 Trang 26
Chương 4: Tp lnh ca PLC S7-300
4.1 Nhóm lnh logic tiếp đim
4.1.1 Lnh gán
Đối vi ngôn ng STL:
Cú pháp = <toán hng>
Toán hng là địa ch bit I, Q, M, L, D.
Lnh gán giá tr logic ca RLO ti ô nhđịa ch được ch th trong toán hng.
Lnh tác động vào thanh ghi trng thái như sau:
BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC
- - - - - 0 x - 1
Ký hiu: (-) Ch ni dung bit không b thay đổi theo lnh.
(x) Ch ni dung bit b thay đổi theo lnh.
Ví d: Thc hin Q4.5 = I2.6
A I2.6 //Đọc ni dung ca I2.6 vào RLO.
= Q4.5 // Đưa kết qu ra cng Q4.5.
Đối vi ngôn ng dng LAD và FBD:
LAD FBD
<address>
<address>
Vi
Thông s Kiu d liu Toán hng Mô t
<address> BOOL I,Q,M,L,D,T,C Kim tra bit
Khi giá tr logic ca bit ti <address> bng 1 thì RLO có giá tr 1.
Khi giá tr logic ca bit ti <address> bng 0 thì RLO có giá tr bng 0.
4.1.2 Lnh thc hin phép tính AND
Đối vi ngôn ng dng STL:
Cú pháp A <toán hng>
Toán hng là d liu kiu BOOL hoc địa ch bit I, Q, M, L, D, T, C.
Nếu FC = 0 lnh s gán giá tr logic ca toán hng vào RLO. Ngược li khi FC = 1.
lnh s thc hin phép tính AND RLO vi toán hng và ghi li kết qu vào RLO.
L
nh tác động vào thanh ghi trng thái như sau:
BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC
- - - - - x x x 1
&
Tập lệnh S7300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập lệnh S7300 - Người đăng: kiemkattobiitto94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tập lệnh S7300 9 10 969