Ktl-icon-tai-lieu

TCP/IP

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2970 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Căn bản về TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ
protocols (giao thức) được thiết kế để đạt hai mục tiêu chính:
1.

Cho phép truyền thông qua các đuờng dây của mạng rộng (Wide
Area Network - WAN).
2.
Cho phép truyền thông giữa các môi trường đa dạng.
Do đó hiểu được cái gốc của các protocols nầy giúp ta hiểu đuộc sự quan
trọng của chúng trong các mạng ngày nay.
Lịch sử của TCP/IP
Vào cuối thập niên 1960, cơ quan Advanced Research Projects Agency
(DARPA) của bộ Quốc Phòng Mỹ thực hiện nhiều loạt thí nghiệm để gởi
các kiện hàng dữ kiện đi lại mọi hướng (packet-switching) trên mạng. Hai
mục tiêu chính của công tác nầy là:
1.

Triển khai một mạng để giúp các trung tâm nghiên cứu chia sẽ các
thông tin.
2.
Triển khai một mạng để nối chặt chẽ các địa điểm quốc phòng trong
trường hợp Mỹ bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử.
Kết quả là bộ TCP/IP. Sau nầy Internet Society (Hội Internet) dùng một
nhóm tư vấn mang tên The Internet Architecture Board (IAB) (Ban
Kiến trúc Internet) để trông coi việc làm cho TCP/IP càng ngày càng hay
hơn. Mỗi khi ai có sáng kiến kỹ thuật gì muốn đề nghị với Ban thì người ta
xin Ban đăng lên và thông báo cho những ai quan tâm có ý kiến. Bản thông
báo ấy được gọi là Request for Comments (RFC) (Yêu cầu cho biết ý
kiến). Nếu đa số các guru về TCP/IP thấy hay thì có thể lần lần đề nghị ấy
đuợc cho vào TCP/IP.
Những TCP/IP protocols và các công cụ
Như ta biết, truyền thông giữa hàng triệu computers trên Internet xãy ra
được nhờ có TCP/IP protocol, một cách giao thức trên mạng rất thông
dụng trong vòng các computers chạy Unix trước đây. Vì nó rất tiện dụng
nên Microsoft đã dùng TCP/IP làm giao thức chính cho mạng
Windows2000. TCP/IP là tập hợp của nhiều protocols, mà trong số đó có
các Protocols chánh sau đây:

•

•
•
•
•
•

TCP (Transmission Control Protocol): Chuyên việc nối các hosts
lại và bảo đảm việc giao hàng (messages) vì nó vừa dùng sự xác nhận hàng
đến (Acknowledgement ) giống như thư bảo đảm, vừa kiểm xem kiện
hàng có bị hư hại không bằng cách dùng CRC (Cyclic Redundant Check)
, giống như có đóng khằng chỗ mở kiện hàng.
IP (Internet Protocol): Lo về địa chỉ và chuyển hàng đi đúng
hướng, đến nơi, đến chốn.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Chuyên việc giao Email.
FTP (File Transfer Protocol): Chuyên việc gởi File
(upload/download) giữa các hosts.
SNMP (Simple Network Management Protocol): Dùng cho các
programs quản lý mạng để user có thể quản lý mạng từ xa.
UDP (User Datagram Protocol): Chuyên gia...
Căn bản về TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) một bộ
protocols (giao thức) được thiết kế để đạt hai mục tiêu chính:
1. Cho phép truyền thông qua các đuờng dây của mạng rộng (Wide
Area Network - WAN).
2. Cho phép truyền thông giữa các môi trường đa dạng.
Do đó hiểu được cái gốc của các protocols nầy giúp ta hiểu đuộc sự quan
trọng của chúng trong các mạng ngày nay.
Lịch sử của TCP/IP
Vào cuối thập niên 1960, quan Advanced Research Projects Agency
(DARPA) của bộ Quốc Phòng Mỹ thực hiện nhiều loạt thí nghiệm đ gởi
các kiện hàng dữ kiện đi lại mọi hướng (packet-switching) trên mạng. Hai
mục tiêu chính của công tác nầy là:
1. Triển khai một mạng đ giúp các trung tâm nghiên cứu chia sẽ các
thông tin.
2. Triển khai một mạng để nối chặt chẽ các địa điểm quốc phòng trong
trường hợp Mỹ bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử.
Kết quả b TCP/IP. Sau nầy Internet Society (Hội Internet) dùng một
nhóm vấn mang tên The Internet Architecture Board (IAB) (Ban
Kiến trúc Internet) để trông coi việc làm cho TCP/IP càng ngày càng hay
hơn. Mỗi khi ai có sáng kiến kỹ thuật gì muốn đề nghị với Ban thì người ta
xin Ban đăng lên và thông báo cho những ai quan tâm có ý kiến. Bản thông
báo ấy được gọi Request for Comments (RFC) (Yêu cầu cho biết ý
kiến). Nếu đa scác guru vTCP/IP thấy hay thì có thể lần lần đnghị ấy
đuợc cho vào TCP/IP.
Những TCP/IP protocols và các công cụ
Như ta biết, truyền thông giữa hàng triệu computers trên Internet xãy ra
được nh TCP/IP protocol, một cách giao thức trên mạng rất thông
dụng trong vòng các computers chạy Unix trước đây. rất tiện dụng
nên Microsoft đã dùng TCP/IP làm giao thức chính cho mạng
Windows2000. TCP/IP tập hợp của nhiều protocols, mà trong số đó
các Protocols chánh sau đây:
TCP/IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCP/IP - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TCP/IP 9 10 625