Ktl-icon-tai-lieu

Template, Thư viện C++

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Template,
Thư viện C++

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn Minh Huy

1

Nội dung





Function Template.
Class Template.
Thư viện C++.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

2

Nội dung





Function Template.
Class Template.
Thư viện C++.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

3

Function Template


Xét hàm tìm min giữa 2 số:
int timMin(int a, int b)
{
return (a < b) ? a : b;
}

Tìm
Tìmmin
min
hai
haissốốth
thựực?
c?

float timMin(float a, float b)
{
return (a < b) ? a : b;
}

Tìm
Tìmmin
min
Dùng Function Template!!
hai phân số?

PhanSo timMin(PhanSo a, PhanSo b)
{
return (a < b) ? a : b;
}

hai phân số?

Có
Cócách
cáchnào
nào
đđơơnngi
giảảnn
hhơơn?
n?

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

4

Function Template


Hàm tìm min dùng Function Template:
template <class T>
T timMin(T a, T b)
{
return (a < b) ? a : b;
}

void main()
{
int a = 5, b = 3;
int c = timMin(a, b);
float d = timMin(1.5, 2.3);
PhanSo p1(1, 2);
PhanSo p2(1, 3);
PhanSo p3 = timMin(p1, p2);
}

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

5

Bài tập


Bài tập 6.2:
Xây dựng lớp mảng kiểu dữ liệu bất kỳ.
(Gợi ý)
 Dùng class template khai báo lớp mảng.
 Dữ liệu mảng kiểu T.
 Các phương thức thao tác dữ liệu mảng dùng function template.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

23

Bài tập


Bài tập 6.3:
Xây dựng lớp con trỏ an toàn cho mọi kiểu dữ liệu:
(Nhóm tạo hủy)
 Khởi tạo mặc định con trỏ NULL.
 Khởi tạo với kích thước bộ nhớ được cấp phát cho trước.
 Khởi tạo từ một đối tượng con trỏ khác.
 Hủy con trỏ, thu hồi bộ nhớ.
(Nhóm toán tử)
 Toán tử số học: +, -, =.
 Toán tử một ngôi: ++, --.
 Toán tử con trỏ: *, &, [ ].
 Toán tử ép kiểu: (int).
 Toán tử cấp phát và hủy vùng nhớ: new, delete.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

24

...
1Ph ng pháp l p trình h ng đ i t ng – GV. Nguy n Minh Huyươ ướ ượ
Template,
Template,
Th vi n C++ư
Th vi n C++ư
Template, Thư viện C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Template, Thư viện C++ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Template, Thư viện C++ 9 10 196